Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 339)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Revr 573/2006-2 ) Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 114/03, 137/04 – pročišćeni tekst – dalje: ZR) jer radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao na temelju otkaza ugovora o radu već radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. U smislu prethodno navedene zakonske odredbe osnovanost zahtjeva radnika na isplatu otpremnine ovisi o tome je li mu radni odnos kod poslodavca prestao na temelju otkaza ugovora o radu (izuzev kada je ugovor o radu otkazan iz razloga ... 20.12.2006
PŽ 1584/04-3 st. 2. t. 11. ZPP („…bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako je izreka persude nerazumljiva, ako proturiječi sama sebi ili razlozima presude, ili ….ako presuda nema uopće razloga, ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, ili su ti razlozi nejasni ili proturiječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o ... 20.12.2006
VSRH III Kr 52/2006-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Protiv te pravomoćne presude osuđenik je po branitelju D. P., odvjetniku iz D., podnio zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, ne označavajući pravni osnov zahtjeva, a iz... 20.12.2006
VSRH Revr 780/2006-2 da je tužiteljica ukrala 55 komada tiska i uz to se pozvao na S. G. koji je bio očevidac događaja, - da je u svojstvu svjedoka u ovom postupku I. R. iskazao da je kritičnog dana u prostoriji bila jedna plastična vrećica, a budući da se tužiteljica našla u blizini te vrećice, on je pretpostavio da je to njezina vrećica pa je ponio vrećicu i tužiteljicu pozvao u obližnju prostoriju, - da je tužiteljica u svom stranačkom iskazu sve to porekla iskazujući da je na porti nije nitko... 20.12.2006
VSRH Rev 1036/2006-2 Ugovorom se tužitelj obvezao voditi brigu o njihovom zdravstvenom stanju, u svemu im pomagati, u slučaju potrebe voditi ih liječniku ili liječnika zvati k njima u posjetu, održavati čistu odjeću i obuću, te kućne stvari, te poslije smrti po običaju sahraniti u njihovu grobnicu, te im davati mjesečnu naknadu od 250 DEM za njih obje do smrti, time da je ugovorom utvrđeno kako je tuženik dao primateljici uzdržavanja prilikom darovnog ugovora koji je raskinut da bi bio predmetni ... 20.12.2006
Pž 6970/03-4 Pž 6970/03-4 XV Pž-6970/03-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Branke Ćiraković, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja GLUMINA BANKA d.d. Neosnovani su žalbeni navodi da bi prvostupanjski sud propustio utvrditi tko je bio vlasnik dionica s obzirom da je u obrazloženju navedeno da je to tuženik, a što je jasno vidljivo i iz Sporazumu o ispunjenju obveza koji... 20.12.2006
VSRH I Kž 303/2004-5 Predlaže se da se žalba prihvati, pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu pred potpuno izmijenjenim vijećem, podredno, da se pobijana presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, odnosno da se optuženiku izrekne blaža uvjetna osuda i u pogledu trajanja kazne i roka kušnje. Svjedok V. B. tvrdi da je to poznanstvo iskoristio na način da je od optuženika zatražio da mu proda "na dug" tablete ecstazya što je optuženik i ... 20.12.2006
VSRH Revr 358/2004-2 S obzirom na navedeno opravdano je zaključiti da je odlukom o izvanrednom otkazu koja je pravomoćnom presudom utvrđena nedopuštenom tuženik iscrpio svoje pravo otkazivanja ugovora o radu tužitelju iz razloga zbog kojeg je ta odluka donesena, pa budući da nakon izvanrednog otkazivanja ugovora o radu tužitelj nije počinio neku novu povredu radne obveze koja bi sama za sebe ili u povezanosti s ranijom povredom radne obveze na kojoj se temelji izvanredni otkaz opravdavala predmetni ... 20.12.2006
VSRH I Kž 105/2004-5 Protiv te presude žali se optuženik po braniteljici L. B., odvjetnici iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona i zbog odluke o kazni i predlaže da se presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, a podredno da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak pred drugim vijećem. st. 1. toč. 11. ZKP. Obrazlažući tu žalbenu osnovu žalitelj ... 20.12.2006
VSRH Revr 569/2006-2 ZR-a, a kojim programom - da je uz druge radnike i tužiteljica, koja je radila na poslovima medicinske sestre, utvrđena tehnološkim viškom, time, - da je tužena prethodno izvršila bodovanje zaposlenih radnika uključujući i tužiteljicu, a temeljem prihvaćenih kriterija koji su obuhvaćali ocjenjivanje kako radnih uvjeta (kvaliteta rada, odgovornost prema pacijentu, točnost u radu i urednost), tako i socijalne uvjete (ukupni radni staž radnika, godine života radnika, broj ... 20.12.2006
VSRH I Kž 998/2006-4 Decidiran iskaz svjedoka I. B. da je prateći optuženika, sa potpunom sigurnošću i dobro uočio kontakt sa svjedokom N. T., da su nešto međusobno razmijenili, da je potom N. T., protekom petnaestak sekundi zaustavljen po I. B., držeći u ruci primljeni predmet koji je predao ovom policijskom djelatniku, a radi se o dva paketića opojne droge heroin, opravdava zaključak prvostupanjskog suda da je svjedok N. T. od optuženika kupio opojnu drogu heroin. Opojna droga pronađena kod ... 20.12.2006
Pž 5901/04-3 Varaždin, Zagrebačka 65, zastupanog po punomoćnici Nevenki Hlebar, odvjetnici iz Varaždina, Kranjčevićeva 1/I, ...20.12.2006 0:00:00 Presuda XL Pž-5901/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Mariu Vukeliću, sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika AUTOMOBIL – LONČAR d.o.o. godine tuženik preuzima robu navedenu u primci 743/02 i primci 744/02, te iako mu je rečeno da istoga dana u poslijepodnevnim satima dolazi i pumpa visokog pritiska, ... 20.12.2006
Pž 5947/03-3 stavak 2. točka 13. ZPP-a, apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji „… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako presuda nema uopće razloga… ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika…“. Stav je ovoga suda da je ... 20.12.2006
VSRH Rev 872/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Petra Milasa, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz P., zastupan po punomoćniku I. Š. Netom navedenom odredbom je propisano da će Ministarstvo ukinuti rješenja donesena po Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, a koja do stupanja na snagu Zakona o ... 20.12.2006
Pž 1763/06-3 Dakle, ocjenjujući da se posljedice utvrđenja ništavosti odredaba Sporazuma o osiguranju novčanog potraživanja u odnosu na odredbe o predmetu jamčenja tuženika odražavaju i na pravni odnos stranaka po osnovi ugovora o jamstvu, tako što je predmet obveze jamčenja protivan prisilnim propisima, dakle nedopušten, slijedom čega ne postoji pravna osnova po kojoj tužitelj traži utvrđenje postojanja osporene tražbine u stečajnom postupku nad tuženikom, tužbeni zahtjev ukazuje se ... 20.12.2006
Pž 6752/05-3 Josipa Kosa i Žarka Perića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Rendićeva 28b-c, zastupanog po punomoćniku Pavlu Fellneru, odvjetniku u Zagrebu, protiv tuženika DRAGUTINA NAJŠVENDERA, Slavonski Brod, Tome Bakača 14, zastupanog po punomoćniku Antunu Stupareviću, odvjetniku u Slavonskom Brodu, radi zabrane javnog izvođenja autorskih djela i isplate 7.788,48 kn, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Trgovačkog suda u ... 19.12.2006
VSRH Revr 743/2006-2 Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja 1. F. P. i 2. J. B., koje zastupa punomoćnik M. P., odvjetnik iz I., protiv tužene Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Imotskom, radi isplate, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Splitu od 07. rujna 2006. 12. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne ... 19.12.2006
Pž 597/04-4 Pž 597/04-4 X Pž-597/04-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća te sudaca Zdravka Junačka i mr. sc. Preinačuje se djelomično citirana presuda u dijelu koji se odnosi na kamatni zahtjev i sudi:Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju zateznu kamatu po stopi koju banka u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju:na iznos od 4.501,14 DEM (četiritisućepetstojednu njemačku marku i ... 19.12.2006
Pž 6065/04-3 Pž 6065/04-3 XXXIV Pž-6065/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja PZ GRAMIP, u stečaju, Dubrava, Trg slobode 10, kojeg zastupa punomoćnik Damir Mikić, odvjetnik u Zagrebu, protiv tuženika MILANA RIPLINA iz Dub . 19.12.2006 0:00:00 Presuda XXXIV Pž-6065/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja PZ... 19.12.2006
Pž 593/04 Pž 593/04 XXXIV Pž-593/04 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom postupku tužitelja OROPLET d.d. godine do isplate i trošak ovršnog postupka u iznosu od 315,00 kn u roku od 8 dana, kao i naložio tuženiku naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 850,00 kn u istom roku. stavak 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03, u daljnjem... 19.12.2006
VSRH I Kž 705/2005-3 vidio je predaju novca optuženiku I. M. i njegov ulazak u kuću optuženika E. D. i zatim izlazak iz kuće i predaju „nečega“ dvojici s kojima se prethodno dogovarao, a svjedok M. M., koji se nalazio unutar kuće, kontakt između optuženika I. M. i E. D.. Kada se još uzme u obzir, neposredno nakon toga, pronađena opojna droga heroin kod D. L. i G. M., što je utvrđeno toksikološkim vještačenjem, onda nema dvojbe, da su do ove opojne droge došli posredstvom optuženika I. M., ... 19.12.2006
VSRH III Kr 26/2005-4 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06. – dalje: ZKP) temeljem kojih ovaj izvanredni lijek podnosi, ali bi se iz sadržaja zahtjeva dalo zaključiti da smatra da su prvostupanjski sudovi neprimjenjivanjem odredbe iz čl. U točki 1. ove odredbe navedene su povrede kaznenog zakona zbog koji se zahtjev može podnijeti, u točki 2. su istaknute postupovne povrede koje mogu biti temelj za podnošenje zahtjeva, a u točki 3. se ... 19.12.2006
VSRH I Kž 545/2005-3 U tom sklopu, sud prvog stupnja je pravilno ocijenio kao olakotno kod optuženika njegovo iskreno priznanje kaznenog djela iz kojega je vidljiv njegov odnos prema djelu, dotadašnju neosuđivanost, te činjenicu da je oženjen i otac dvoje djece u dobi od 4,5 godina i 1,5 godina, kao i okolnost da je u vezi problema s opojnom drogom dobio otkaz na poslu, pa je sud u nedostatku otegotnih okolnosti smatrao opravdanim primijeniti pravila o ublažavanju kazne i izreći kaznu zatvora u trajanju od... 19.12.2006
VSRH I Kž 76/2006-9 Sud je temeljito analizirao i savjesno ispitao cjelokupnu obranu optuženika, pa tako i okolnost prihoda, rashoda i novčanih transakcija, analizirajući ju i dovodeći u vezu s drugim izvedenim dokazima i neprijepornim činjenicama, pa je na temelju takve ocjene rezultata dokaznog postupka obranu optuženika s pravom otklonio kao neosnovanu, navodeći u obrazloženju svoje presude za takvu ocjenu u svemu uvjerljive, iscrpne i logične razloge, koji ne ostavljaju mjesta nikakvoj dvojbi glede ... 19.12.2006
Pž 7544/05-3 Prema obrazloženju sud nalazi tužbeni zahtjev osnovanim jer je u tijeku postupka utvrđeno da su stranke bile u poslovnom odnosu na način da je tužitelj za tuženika izvršio djelo uređenja okoliša, stoga tuženik duguje tužitelju naknadu za izvršene usluge hortikulturalnog uređenja okoliša i to s osnove rada te materijala u iznosu od 36.928,30 kn u skladu s čl. Pored toga, tuženik je na okolnost svojih prigovora predložio izvođenje dokaza saslušavanjem svjedoka i zakonskog ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(169)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite