Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 339)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 4065/03-4 stavak 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96 i 91/96, nastavno: ZOO), je li tuženik kao depozitar neispunjenjem obveze nanio štetu tužitelju, postoji li uzročna veza između štetne radnje (blokade tuženikovog žiro–računa) i nastale štete kao posljedice. Suprotno žalbenim navodima, zaključak je ovoga suda da je prvostupanjski sud proveo savjesnu i brižljivu ocjenu svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, te da je na ... 20.12.2006
Pž 1763/06-3 Dakle, ocjenjujući da se posljedice utvrđenja ništavosti odredaba Sporazuma o osiguranju novčanog potraživanja u odnosu na odredbe o predmetu jamčenja tuženika odražavaju i na pravni odnos stranaka po osnovi ugovora o jamstvu, tako što je predmet obveze jamčenja protivan prisilnim propisima, dakle nedopušten, slijedom čega ne postoji pravna osnova po kojoj tužitelj traži utvrđenje postojanja osporene tražbine u stečajnom postupku nad tuženikom, tužbeni zahtjev ukazuje se ... 20.12.2006
Pž 8095/03-3 Pž 8095/03-3 VI Pž-8095/03-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i suca porotnika Miroslava Skalaka, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HOSPIMEDICA d.o.o. Zagreb, E. Patačića 1B, koga zastupa opunomoćenik Dražan Crnković, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Dražan Crnković & Alen Pešušić, Zagreb, Ilica 52/I , radi isplate 130.675,52 kune, ... 20.12.2006
VSRH Revr 657/2006-2 Protiv pravomoćne drugostupanjske presude reviziju je izjavio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka te pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da revizijski sud ukine obje nižestupanjske presude i vrati predmet na ponovno suđenje ili preinači drugostupanjsku presudu tako da prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti te traži trošak parničnog i žalbenog postupka uključivši i trošak revizije. Pri tome se problem ne svodi na razliku u cijeni tečaja od oko ... 20.12.2006
VSRH Revr 807/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Ivana Mikšića, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. G. iz P., kojeg zastupaju punomoćnici F. K. i A. V., odvjetnici iz Z., protiv tuženika B. d.o.o. 92. st. 1. Zakona o radu, jer da tužitelj nije bio vlasnik trgovačkog obrta "Šime", koje je registrirano za prodaju boca s plinom, već je to... 20.12.2006
VSRH III Kr 52/2006-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Protiv te pravomoćne presude osuđenik je po branitelju D. P., odvjetniku iz D., podnio zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, ne označavajući pravni osnov zahtjeva, a iz... 20.12.2006
VSRH Rev 1036/2006-2 Ugovorom se tužitelj obvezao voditi brigu o njihovom zdravstvenom stanju, u svemu im pomagati, u slučaju potrebe voditi ih liječniku ili liječnika zvati k njima u posjetu, održavati čistu odjeću i obuću, te kućne stvari, te poslije smrti po običaju sahraniti u njihovu grobnicu, te im davati mjesečnu naknadu od 250 DEM za njih obje do smrti, time da je ugovorom utvrđeno kako je tuženik dao primateljici uzdržavanja prilikom darovnog ugovora koji je raskinut da bi bio predmetni ... 20.12.2006
VSRH Rev 872/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Petra Milasa, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz P., zastupan po punomoćniku I. Š. Netom navedenom odredbom je propisano da će Ministarstvo ukinuti rješenja donesena po Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, a koja do stupanja na snagu Zakona o ... 20.12.2006
VSRH Kžm 54/2006-4 Stoga, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, pri odmjeravanju kazne maloljetničkog zatvora u označenom vremenskom trajanju, ispravno je sud prvog stupnja cijenio sve naprijed utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, koje, uz utvrđeni stupanj zrelosti maloljetnika, kao i mogućnosti njegovog daljnjeg odgajanja, te stručnog osposobljavanja, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, vrijeme od tri godine i šest mjeseci uz utvrđeni stupanj krivnje, bit će dovoljno za postignuće svrhe ... 20.12.2006
VSRH Revr 573/2006-2 ) Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 114/03, 137/04 – pročišćeni tekst – dalje: ZR) jer radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao na temelju otkaza ugovora o radu već radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. U smislu prethodno navedene zakonske odredbe osnovanost zahtjeva radnika na isplatu otpremnine ovisi o tome je li mu radni odnos kod poslodavca prestao na temelju otkaza ugovora o radu (izuzev kada je ugovor o radu otkazan iz razloga ... 20.12.2006
Pž 6970/03-4 Pž 6970/03-4 XV Pž-6970/03-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Branke Ćiraković, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja GLUMINA BANKA d.d. Neosnovani su žalbeni navodi da bi prvostupanjski sud propustio utvrditi tko je bio vlasnik dionica s obzirom da je u obrazloženju navedeno da je to tuženik, a što je jasno vidljivo i iz Sporazumu o ispunjenju obveza koji... 20.12.2006
Pž 5901/04-3 Varaždin, Zagrebačka 65, zastupanog po punomoćnici Nevenki Hlebar, odvjetnici iz Varaždina, Kranjčevićeva 1/I, ...20.12.2006 0:00:00 Presuda XL Pž-5901/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Mariu Vukeliću, sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika AUTOMOBIL – LONČAR d.o.o. godine tuženik preuzima robu navedenu u primci 743/02 i primci 744/02, te iako mu je rečeno da istoga dana u poslijepodnevnim satima dolazi i pumpa visokog pritiska, ... 20.12.2006
VSRH Revr 780/2006-2 da je tužiteljica ukrala 55 komada tiska i uz to se pozvao na S. G. koji je bio očevidac događaja, - da je u svojstvu svjedoka u ovom postupku I. R. iskazao da je kritičnog dana u prostoriji bila jedna plastična vrećica, a budući da se tužiteljica našla u blizini te vrećice, on je pretpostavio da je to njezina vrećica pa je ponio vrećicu i tužiteljicu pozvao u obližnju prostoriju, - da je tužiteljica u svom stranačkom iskazu sve to porekla iskazujući da je na porti nije nitko... 20.12.2006
Pž 4255/04-3 Pž 4255/04-3 IV Pž-4255/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sutkinji toga suda Branki Stilinović-Petrović, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja NIKOLE MARKOVIĆA, vl. Prema tome, ako je tuženik tvrdio da je primio samo dio robe, trebao je osporiti potpise na konkretnim dostavnicama, kojima je tužitelj dokazivao da je tuženik robu primio, a isto tako je trebao dokazati ispravom da je dio tražbine podmiren kompenzacijom te ponuditi dokaze da je ... 20.12.2006
Pž 5947/03-3 stavak 2. točka 13. ZPP-a, apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji „… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako presuda nema uopće razloga… ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika…“. Stav je ovoga suda da je ... 20.12.2006
VSRH Revr 727/2006-2 Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 i 114/03 – dalje ZR) – (1). Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog ... 19.12.2006
VSRH I Kž 705/2005-3 vidio je predaju novca optuženiku I. M. i njegov ulazak u kuću optuženika E. D. i zatim izlazak iz kuće i predaju „nečega“ dvojici s kojima se prethodno dogovarao, a svjedok M. M., koji se nalazio unutar kuće, kontakt između optuženika I. M. i E. D.. Kada se još uzme u obzir, neposredno nakon toga, pronađena opojna droga heroin kod D. L. i G. M., što je utvrđeno toksikološkim vještačenjem, onda nema dvojbe, da su do ove opojne droge došli posredstvom optuženika I. M., ... 19.12.2006
VSRH III Kr 26/2005-4 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06. – dalje: ZKP) temeljem kojih ovaj izvanredni lijek podnosi, ali bi se iz sadržaja zahtjeva dalo zaključiti da smatra da su prvostupanjski sudovi neprimjenjivanjem odredbe iz čl. U točki 1. ove odredbe navedene su povrede kaznenog zakona zbog koji se zahtjev može podnijeti, u točki 2. su istaknute postupovne povrede koje mogu biti temelj za podnošenje zahtjeva, a u točki 3. se ... 19.12.2006
VSRH I Kž 944/2006-4 Žalbu je podnio optuženik H. M. po branitelju M. K., odvjetniku u Z. odvjetničkom uredu M. U. i M. K. u D., zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog odluke o kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi, uz prijedlog da drugostupanjski sud „ukine prvostupanjsku presudu i ukine odnosno preinači odluku o kaznenoj sankciji, podredno da žalbu uvaži i presudu ukine te predmet uputi ... 19.12.2006
VSRH I Kž 545/2005-3 U tom sklopu, sud prvog stupnja je pravilno ocijenio kao olakotno kod optuženika njegovo iskreno priznanje kaznenog djela iz kojega je vidljiv njegov odnos prema djelu, dotadašnju neosuđivanost, te činjenicu da je oženjen i otac dvoje djece u dobi od 4,5 godina i 1,5 godina, kao i okolnost da je u vezi problema s opojnom drogom dobio otkaz na poslu, pa je sud u nedostatku otegotnih okolnosti smatrao opravdanim primijeniti pravila o ublažavanju kazne i izreći kaznu zatvora u trajanju od... 19.12.2006
Pž 7544/05-3 Prema obrazloženju sud nalazi tužbeni zahtjev osnovanim jer je u tijeku postupka utvrđeno da su stranke bile u poslovnom odnosu na način da je tužitelj za tuženika izvršio djelo uređenja okoliša, stoga tuženik duguje tužitelju naknadu za izvršene usluge hortikulturalnog uređenja okoliša i to s osnove rada te materijala u iznosu od 36.928,30 kn u skladu s čl. Pored toga, tuženik je na okolnost svojih prigovora predložio izvođenje dokaza saslušavanjem svjedoka i zakonskog ... 19.12.2006
VSRH Revr 743/2006-2 Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja 1. F. P. i 2. J. B., koje zastupa punomoćnik M. P., odvjetnik iz I., protiv tužene Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Imotskom, radi isplate, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Županijskog suda u Splitu od 07. rujna 2006. 12. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne ... 19.12.2006
Pž 7135/04-3 Prema obrazloženju sud nalazi tužbeni zahtjev osnovanim jer je u tijeku postupka utvrđeno da su stranke bile u poslovnom odnosu na temelju ugovora o prodaji na način da je tužitelj isporučio tuženiku robu, a tuženik nije platio cijenu za tu robu, stoga tuženik duguje tužitelju utuženi iznos na ime kupoprodajne cijene u skladu s člankom 454. Ispitujući prvostupanjsku presudu u pogledu bitnih povreda odredaba parničnog postupka i u pogledu primjene materijalnog prava, ovaj sud je ... 19.12.2006
VSRH Revr 679/2006-2 Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M. U. iz P., zastupana po punomoćnici N. R., odvjetnici iz G. P., protiv tuženika Dječjeg vrtića M. P., zastupan po punomoćniku Ž. 31. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj: 10/97) i po odredbi istog članka st. 3., a temeljem kojih je tužena mogla donijeti odluku temeljem koje tužiteljici prestaje radni odnos u ... 19.12.2006
Pž 6671/04-3 u stečaju, Karlovac, S. Vraza 53, kojeg zastupa punomoćnik Željko Štapek, odvjetnik u Karlovcu, Zrinski trg 7, radi utvrđivanja osporene tražbine u iznosu od 11.596,57 kn, odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Karlovcu poslovni broj P-131/04-6 od 1. lipnja 2004. Tražbina je osporena u ukupnom iznosu od 11.596,57 kn, a tužitelj je kao stečajni vjerovnik upućen u parnicu radi utvrđivanja osnovanom osporene tražbine u iznosu od 10.249,52 kn kao ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(169)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite