Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 339)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 456/2003-3 godine u B. bez dozvole Ministarstva zdravstva RH posjedovao opojnu drogu marihuanu koja je kao biljka kanabis (canabis sativa – indijska konoplja) pod rednim brojem 69 upisana u Rješenju o utvrđivanju popisa opojnih droga i kao tetrahidrokanabinol (THC) pod rednim brojem 134 u istom Rješenju, tako da je količinu te droge od 13,42 grama smjestio u šuplju vrbu na imanju svojih roditelja u H., dakle, da bi neovlašteno posjedovao tvar koja je propisom proglašena opojnom drogom, čime da... 20.12.2006
VSRH I Kž 292/2004-3 staroj deviznoj štednji, s kojeg računa je bilo moguće isplaćivati po 500 DEM mjesečno, a kasnije je ta štednja pretvorena u javni dug Republike Hrvatske s mogućnostima da se vrše isplate kupovnine za otkup društvenih stanova, odnosno isplaćivati kupovnine za dionice društvenih poduzeća u privatizaciji, zbog čega je spomenuti J. T. i prihvatio da se novac s ovoga deviznog računa plasira u otkup društvenih stanova, a ostvarene gotovinske iznose dalje investira u posao koji bi ... 20.12.2006
PŽ 255/04-3 72/92, 26/93 i 29/94, dalje: ZPCP), koji je tada bio na nazi, autobusni kolodvor je dužan pružati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno samostalnim privrednicima koji obavljaju javni prijevoz osoba u međumjesnom linijskom cestovnom prometu po cjeniku na koji suglasnost daje Hrvatska gospodarska komora, prema utvrđenoj kategorizaciji autobusnih kolodvora, a u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor prijevoznik se je dužan koristiti tim kolodvorom (čl. Nije ... 20.12.2006
VSRH Revr 569/2006-2 ZR-a, a kojim programom - da je uz druge radnike i tužiteljica, koja je radila na poslovima medicinske sestre, utvrđena tehnološkim viškom, time, - da je tužena prethodno izvršila bodovanje zaposlenih radnika uključujući i tužiteljicu, a temeljem prihvaćenih kriterija koji su obuhvaćali ocjenjivanje kako radnih uvjeta (kvaliteta rada, odgovornost prema pacijentu, točnost u radu i urednost), tako i socijalne uvjete (ukupni radni staž radnika, godine života radnika, broj ... 20.12.2006
VSRH Revr 807/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Ivana Mikšića, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. G. iz P., kojeg zastupaju punomoćnici F. K. i A. V., odvjetnici iz Z., protiv tuženika B. d.o.o. 92. st. 1. Zakona o radu, jer da tužitelj nije bio vlasnik trgovačkog obrta "Šime", koje je registrirano za prodaju boca s plinom, već je to... 20.12.2006
Pž 8095/03-3 Pž 8095/03-3 VI Pž-8095/03-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i suca porotnika Miroslava Skalaka, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HOSPIMEDICA d.o.o. Zagreb, E. Patačića 1B, koga zastupa opunomoćenik Dražan Crnković, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Dražan Crnković & Alen Pešušić, Zagreb, Ilica 52/I , radi isplate 130.675,52 kune, ... 20.12.2006
VSRH Kžm 34/2006-3 Naime, utvrđene su okolnosti da je optuženik s oštećenikom bio u dobrim odnosima, da se događaj zbio na proslavi dočeka Nove godine, da su učesnici događaja i prisutni svjedoci bili pod utjecajem alkohola, a optuženik i opojnih droga, zbog čega i smanjeno ubrojiv, da je neposredno pred počinjenje djela došlo do nesporazuma između optuženika koji je prisutne goste u oštećenikovoj kući u prizemlju pozvao da se pridruže društvu u kojem je na katu optuženik bio na proslavi, ... 20.12.2006
VSRH Kžm 54/2006-4 Stoga, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, pri odmjeravanju kazne maloljetničkog zatvora u označenom vremenskom trajanju, ispravno je sud prvog stupnja cijenio sve naprijed utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, koje, uz utvrđeni stupanj zrelosti maloljetnika, kao i mogućnosti njegovog daljnjeg odgajanja, te stručnog osposobljavanja, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, vrijeme od tri godine i šest mjeseci uz utvrđeni stupanj krivnje, bit će dovoljno za postignuće svrhe ... 20.12.2006
VSRH Revr 780/2006-2 da je tužiteljica ukrala 55 komada tiska i uz to se pozvao na S. G. koji je bio očevidac događaja, - da je u svojstvu svjedoka u ovom postupku I. R. iskazao da je kritičnog dana u prostoriji bila jedna plastična vrećica, a budući da se tužiteljica našla u blizini te vrećice, on je pretpostavio da je to njezina vrećica pa je ponio vrećicu i tužiteljicu pozvao u obližnju prostoriju, - da je tužiteljica u svom stranačkom iskazu sve to porekla iskazujući da je na porti nije nitko... 20.12.2006
Pž 6970/03-4 Pž 6970/03-4 XV Pž-6970/03-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Branke Ćiraković, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja GLUMINA BANKA d.d. Neosnovani su žalbeni navodi da bi prvostupanjski sud propustio utvrditi tko je bio vlasnik dionica s obzirom da je u obrazloženju navedeno da je to tuženik, a što je jasno vidljivo i iz Sporazumu o ispunjenju obveza koji... 20.12.2006
Pž 5947/03-3 stavak 2. točka 13. ZPP-a, apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji „… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako presuda nema uopće razloga… ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika…“. Stav je ovoga suda da je ... 20.12.2006
PŽ 1584/04-3 st. 2. t. 11. ZPP („…bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako je izreka persude nerazumljiva, ako proturiječi sama sebi ili razlozima presude, ili ….ako presuda nema uopće razloga, ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, ili su ti razlozi nejasni ili proturiječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o ... 20.12.2006
VSRH Revr 573/2006-2 ) Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 114/03, 137/04 – pročišćeni tekst – dalje: ZR) jer radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao na temelju otkaza ugovora o radu već radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. U smislu prethodno navedene zakonske odredbe osnovanost zahtjeva radnika na isplatu otpremnine ovisi o tome je li mu radni odnos kod poslodavca prestao na temelju otkaza ugovora o radu (izuzev kada je ugovor o radu otkazan iz razloga ... 20.12.2006
VSRH Revr 358/2004-2 S obzirom na navedeno opravdano je zaključiti da je odlukom o izvanrednom otkazu koja je pravomoćnom presudom utvrđena nedopuštenom tuženik iscrpio svoje pravo otkazivanja ugovora o radu tužitelju iz razloga zbog kojeg je ta odluka donesena, pa budući da nakon izvanrednog otkazivanja ugovora o radu tužitelj nije počinio neku novu povredu radne obveze koja bi sama za sebe ili u povezanosti s ranijom povredom radne obveze na kojoj se temelji izvanredni otkaz opravdavala predmetni ... 20.12.2006
VSRH III Kr 52/2006-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Protiv te pravomoćne presude osuđenik je po branitelju D. P., odvjetniku iz D., podnio zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, ne označavajući pravni osnov zahtjeva, a iz... 20.12.2006
VSRH Rev 936/2006-2 - da je tuženik i bez registracije tvrtke nastavio raditi s tom tvrtkom i započeo radove na objektu tužitelja mjesec dana prije ugovorenog dovršetka izgradnje i to na silne urgencije tužitelja, - da je tužitelj izvršio isplate ugovorene cijene radova na račun koji mu je dao tuženik i da tužitelj nije znao da vrši uplatu na račun tuženika kada je obavljao uplatu, te da se kasnije utvrdilo da to nije račun tvrtke, - da tuženik na gradilištu tužitelja nije imao stručne radnike ... 19.12.2006
Pž 597/04-4 Pž 597/04-4 X Pž-597/04-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća te sudaca Zdravka Junačka i mr. sc. Preinačuje se djelomično citirana presuda u dijelu koji se odnosi na kamatni zahtjev i sudi:Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju zateznu kamatu po stopi koju banka u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju:na iznos od 4.501,14 DEM (četiritisućepetstojednu njemačku marku i ... 19.12.2006
VSRH I Kž 944/2006-4 Žalbu je podnio optuženik H. M. po branitelju M. K., odvjetniku u Z. odvjetničkom uredu M. U. i M. K. u D., zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog odluke o kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi, uz prijedlog da drugostupanjski sud „ukine prvostupanjsku presudu i ukine odnosno preinači odluku o kaznenoj sankciji, podredno da žalbu uvaži i presudu ukine te predmet uputi ... 19.12.2006
VSRH I Kž 945/2006-6 Pri tome je za naglasiti da je sud prvog stupnja, kod činjenice da je predmet izvršenja djela opojna droga marihuana u količini od preko 10 kg, te da je pronađena u prednjem i zadnjem braniku te ventilacijskom prostoru automobilu kojim je optuženik upravljao, izričući kaznu zatvora od tri godine u okviru raspona kazne za ovo kazneno djelo od jedne do dvanaest godina, očito vodio računa i cijenio i one okolnosti koje optuženik ističe u svojoj žalbi, premda one nisu izrijekom ... 19.12.2006
VSRH I Kž 983/2006-4 U žalbi optuženika koju je ovaj podnio putem braniteljice N. V., odvjetnice u Z., prvostupanjska presuda pobija se zbog pogrešnog i nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o kazni te odluke o imovinskopravnom zahtjevu,uz prijedlog da se žalba uvaži i ukine pobijana presuda i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje, podredno da se preinači na način da se optuženik B. B. blaže kazni. Optuženik je tijekom cijelog kaznenog postupka tvrdio da on nije ... 19.12.2006
Pž 2424/05-3 Zakona o parničnom postupku koji se primjenjuje kao zakon Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03, u daljnjem tekstu: ZPP), ovaj sud nalazi da ista nije zahvaćena nekom od bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz članak 354. Ovaj sud drugog stupanja nije mogao prihvatiti navod tuženika iz žalbe da je sud prvog stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo kad je održao na snazi rješenje o ovrsi, jer to nije učinio sud prvog stupnja ... 19.12.2006
PŽ 3366/04-3 stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01, 117/03) u granicama žalbenih razloga ovaj sud nalazi da je djelomično ostvaren žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava prilikom usvajanja kamatnog zahtjeva. Pobijana presuda na utvrđeno činjenično stanje pravilno je primijenila materijalno pravo odredbu članka 13. stavak 2. Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR), („Narodne novine“ – ... 19.12.2006
PŽ 332/04-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio činjenično stanje te pravilno primjenio materijalno pravo utvrdivši da tuženik nije ispunio svoj dug niti isplatom cijene niti prijebojem, pa je potraživanje tužitelja u cijelosti osnovano. stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03) u granicama žalbenih razloga ovaj sud nalazi da nije ostvaren niti jedan od žalbenih razloga. stavak 1. Zakona o obveznim ... 19.12.2006
Pž 1819/04-3 Pž 1819/04-3 X Pž-1819/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća te Zdravka Junačka i mr. sc. Utuženi račun broj 8700076 na 62.861,33 kn odnosi se na troškove skladištenja za koji tuženik stavlja prigovor dvostruke litispendencije pozivajući se na ovosudnu presudu broj P-3860/98 od 4. studenog 1999. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, ... 19.12.2006
Pž 2047/03-8 spisa), zatim da tuženik nije podmirio svoj dug prema tvrtki HEMPTON, da nije bilo pregovora o odgodi plaćanja između tužitelja i tuženika, zatim da je on sa tužiteljem ostvarivao kontakte samo tehničke prirode jer je tužitelj preko HEMPTON Co. Ltd. 9422 Old Captol Trail Suite 700 Wilmington, 1980 DE u državi Delaware (SAD) plasirao svoje proizvode na hrvatsko tržište i da je on u tuženikovo ime uputio telefaks tvrtki DELACHER iz Beča, Austrija (list 96.-97. spisa) u vezi ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(169)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite