Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 272)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1000/2017-27-2 23 Gž-1000/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja zavoda, OIB:… , zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv tuženice M... 20.10.2017
Gž 1029/2017-2Uvodno označenim rješenje prvostupanjskog suda riješeno je: „Nalaže se tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 4.287,00 kn u roku od 15 dana dok se u preostalom dijelu preko dosuđenog iznosa, a do zatraženog iznosa od 15.625,00 kn tuženik odbija sa svojim zahtjevom za naknadom troš... 19.10.2017
Gž Zk 1/2017-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I. Odbija se prigovor M. F. iz D., OIB:…, podnesen na rješenje ovog suda posl. broj Z-15934/2016 od 10.08.2016. godine, kao neosnovan.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje uk... 18.10.2017
Gž Ovr 327/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „Iz novčane tražbine po osnovi radnog odnosa za mjesece veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2010. godine utvrđene u iznosu od 7.576,00 kuna i troškova ovršnog postupka radi namirenja kojih je novčanih... 16.10.2017
Gž 84/2017-22 23 Gž-84/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E R J E Š E NJ E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja V. d.o.o., OIB:…, zastupanog po zakonskom zastupniku, a ovaj po... 12.10.2017
Gž 520/2017-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se žalba tuženice zaprimljena 26. listopada 2016., kao nepravovremena.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tuženica, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi navod... 10.10.2017
Gž R 5/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: «I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: ''I. Utvrđuje se da su zaposlenici tuženika H. R. i J. Ž. svojim ponašanjem uznemiravali tužiteljicu na način da su je podvrgli ispitivanju i pritisku, a sve s ciljem da prizna da je namjerno otuđila... 3.10.2017
Gž 2425/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku RTD d.o.o. OIB: …. isplatiti tužiteljici L. L. OIB:71766945821 iznos od 20.000,00 kuna na ime naknade nematerijalne štete zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče od 05. veljače 2013. godine pa do konačne isplate stopi ... 2.10.2017
Gž 3406/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen dana 03. srpnja 1996. godine između D. M.¹ kao primateljice uzdržavanja i davatelja uzdržavanja D. M.² kao prednika tuženika ad. 1 A.-M. S. R. M., ad 2. K. C. M., ad 3.  I. M. i ad 4. A. M., ovjeren od stra... 26.9.2017
Gž 882/2017-2Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „Odbacuje se prigovor stečajnog upravitelja E. M., koji je podnesen u ime i za račun A. R. vl. R. g. u. t.p. u stečaju, Z., D… 2, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave pod poslovnim brojem Ovrv-3406/2014, a koje je don... 26.9.2017
Gž 957/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja ovog suda od 8. prosinca 2016.g. na ime plaćanja sudske pristojbe za presudu u iznosu od 514,00 kn. odbija se kao neosnovan.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužitelj pobijajući ga zbo... 25.9.2017
Gž Ovr 284/2016-5Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „I                  Odbija se prijedlog ovrhovoditelja  radi odgode provođenja ovrhe u ovoj ovršnoj stvari odgodi na rok od 6 (šest) mjeseci, kao neosnovan. II               Obustavlja  se  postupak u ovom ovršnom predmetu.“ Protiv navedenog r... 20.9.2017
Gž Ovr 462/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je predložena ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Šibeniku pod poslovnim brojem P-274/11 od 14. travnja 2014. godine, radi ispražnjenja i predaje nekretnine oznake čest. zgr. 1007, upisane u zk. uložak broj 2835 k.... 20.9.2017
Gž 1150/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku M. C., 10000Zagreb, OIB: ……, da tužiteljici M. H., OIB: ..., isplati u roku od 15 dana iznos od 60.374,83 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama: - na iznos od 5.265,00 kn od dana... 18.9.2017
Gž 1710/2015-45-4 23 Gž-1710/15-4 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Zadru, po sucu Željku Đerđu, u pravnoj stvari tužitelja: 1) P.B., 2) R.B., 3) A.C, 4) Z.F., 5) I.M., 6) A.G., 7) I.K., 8) M... 6.9.2017
Gž 1589/2015-3Uvodno označenom presudom suđeno je: "Utvrđuje se da je tužiteljica K. (K.) B. rođ. R. pok. P., OIB: ……, iz V., suvlasnik za 1/7 nekretnina u k.o. Ž. i to: -čest. br. 471/1, čest. br. 471/2, čest. br. 471/11, čest. br. 471/13, čest. br. 468, čest. br. 603 i čest. br. 829, što je tuženik dužan prizna... 5.9.2017
Gž 2443/2015-3Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1.Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjevi tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužitelj V. M. iz Z., OIB: …, stekao pravo vlasništva na nekretnini oznake čest. zem. 3285 k.o. C., za cijelo, što je tuženik dužan priznati i trpjeti da tu... 5.9.2017
Gž 109/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. OIB: …, vlasnica realnog dijela čest. zem. 407/9 k.o. D., za cijelo, označenog na skici sudskog očevida (od 16. travnja 2015.) održanog u ovoj pravnoj stvari 3. studenog 2014., točkama C-D-E-F-G-I-J-K-C... 5.9.2017
Gž 850/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su I. tužiteljica J. R. iz T. M., i II. tužiteljica Lj. B. iz G. S., suvlasnice na jednake dijelove nekretnine čkbr. 692/21 šikara S. sa 1115 čhv upisane u zkulbr. 65 k.o. G. S. što im je tužena Republika Hrvatska dužna priznati i trpjeti da tu... 5.9.2017
Gž 855/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. Prihvaća se kao osnovan tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je tuženik dne 30. 08. 2015.god. i 04. 09. 2015.god. izvršio smetanje posjeda nekretnina k.č. (č. zem.) 840/1 i dio k.č. (č.zem.) 841 upravo omeđen na vještvu točkama 6-7-8-4-5-... 4.9.2017
Gž Ovr 421/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbija se prijedlog za osiguranje  predlagatelja osiguranja B. K. d.o.o. sa sjedištem u Z., OIB:…, protiv protivnika osiguranja D. H. iz V., OIB:…, na nekretninama  u ½  suvlasničkog dijela, upisanim u zk.ul. br. 14071 k.o. V., čkbr. 896... 4.9.2017
Gž 862/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: ''Nalaže se tuženiku S. S. iz S. S. da tužitelju D. M. iz L., na ime naknade štete  plati iznos od 18.255,35 kn, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi od 12 % godišnje počam od 06.10.2... 4.9.2017
Gž 651/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika L.Š.S. iz Z.  br. Ovrv-44963/10 od 2. studenog 2010. godine u dijelu u kojem je tuženiku, odnosno ranije  ovršeniku M.K.I. iz Z.... 1.9.2017
Gž 844/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. I-Tuženik  G.Š. i II - tuženik "D. M." d.o.o. dužni su tužitelju Č. R. iz Š. platiti solidarno iznos od 49.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom  tekućom od presuđenja do isplate, te iznos od 1.781,00  kn sa zakonskom zateznom kamatom  tekućom od dana 05.... 31.8.2017
Gž Ovr 362/2017-2Osporavanim rješenjem o ovrsi, na temelju ugovora o kreditu broj: 764-51005363, sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava solemniziranog po javnom bilježniku N. B. pod brojem OV-14620/09 dana 13.10.2009. godine, radi naplate iznosa od 1.400.650,00 kuna, s pripadajućim za... 31.8.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 11 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(85) 2016(40) 2015(5) 2014(62)
2013(9) 2012(19) 2011(12) 2010(19)
2009(11) 2008(3) 2007(1) 1999(3)
1998(1) 1997(1) 1994(1)

Vrsta odluke

Presuda(142)
Presuda i rješenje(38)
Rješenje(87)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(256)
KAZNENI ODJEL(6)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite