Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

3.10.2012

Upis u sudski registar prema Pravilniku o načinu upisa u sudski registar

Radi usklađenja s novelom Zakona o sudskom registru, donesen je Pravilnik o načinu upisa u sudski registar koji propisuje oblik sudskog registra, način vođenja i upisa u registar, osiguranje i čuvanje registarskih podataka, sadržaj i oblik prijave za upis, sadržaj drugih propisanih obrazaca i šifriranih oznaka, te ostala pitanja važna za vođenje registra.

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN broj 90/11) propisano je vođenje glavne knjige sudskog registra isključivo u elektroničkom obliku, dopunjene su odredbe koje uređuju izjavu o podmirenju tražbina osnivača i članova društva, propisan je postupak brisanja subjekata upisa na zahtjev ovlaštenog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti, te mogućnost rezervacije imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu nakon upisa u sudski registar, odnosno nastaviti poslovati nakon promjene sjedišta na području drugog grada.

Upis u sudski registar

Postupak upisa u registar pokreće se prijavom na papiru, u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkom prijavom. Prijava se podnosi registarskom sudu ili stalnoj službi na čijem je području sjedište subjekta upisa. Elektronička prijava s prilozima pretvorenima u elektronički oblik podnosi se putem sustava e-Tvrtke.

Prijašnje zakonske odredbe nisu odgovarale subjektima koji se razlikuju prema ustroju, upravljačkoj strukturi i načinu zastupanja te su ovim Pravilnikom (članak 37.) dopunjene odredbe kojima se propisuje sadržaj obrazaca i šifriranih oznaka, redoslijed i korištenje zadatih nazivlja u prijavi. Pravila o načinu popunjavanja podataka odgovarajuće se primjenjuju i na redoslijed upisivanja podataka putem elektroničke prijave.

Obrazac prijave upisa u sudski registar sadrži: oznaku suda ili stalne službe suda, oznaku predmeta prijave, zahtjev za rezervaciju imena ili naziva, podatke o predlagatelju, podatke o ovlaštenoj osobi predlagatelja, namjeravano ime ili naziv, pojašnjenje imena ili naziva, prijedlog podnositelja zahtjeva, datum podnošenja prijave, potpis predlagatelja ili ovlaštene osobe i priloge.

Rezervacija imena ili naziva

Pravilnik u člancima 53. – 56. razrađuje postupak prema kojem se provodi rezervacija imena ili naziva, te propisuje obrasce koji se u postupku rezervacije koriste. Rezervacija se sukladno članku 53. Pravilnika obavlja na temelju prijave koja se podnosi prije podnošenja prijave za upis osnivanja novog subjekta upisa, odnosno promjene sjedišta subjekta na područje drugog registarskog suda, te promjene imena ili naziva upisanog subjekta.

Prijava se podnosi u najmanje dva primjerka, na propisanom obrascu koji se ne mora javno ovjeriti. Prijava rezervacije koja se dostavlja registarskom sudu ili stalnoj službi elektronički, putem sustava e-Tvrtke s dokazom o uplati upravne pristojbe, mora biti potpisana naprednim elektroničkim potpisom.

Ako registarski sudac, nakon provjere imena ili naziva subjekta, utvrdi da ime ili naziv iz prijave nisu rezervirani, odnosno nisu upisani ili uredno prijavljeni za registraciju, te ako ocijeni da se ime ili naziv jasno razlikuju od imena ili naziva drugih subjekata upisa na području istog registarskog suda, odobrit će rezervaciju. Ovlašteni registarski službenik provest će rezervaciju u korist podnositelja prijave u Tt upisnik na rok od 30 dana. O tome da je odobrena rezervacija podnositelju prijave mora se izdati potvrda u roku od 3 dana.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena ili naziva, registarski sudac izdaje nalog ovlaštenom registarskom službeniku s uputama za dostavu obavijesti o tome (članak 57. stavak 7. Pravilnika).

Sukladno članku 57. stavak 5. Pravilnika, ako predlagatelj u roku od 30 dana ne podnese prijavu za upis osnivanja novog subjekta upisa ili promjene imena ili naziva upisanog subjekta registarskom sudu, rezervirano ime ili naziv briše se iz upisnika, a broj Tt upisnika pod kojim je zaprimljena rezervacija, automatski se zatvara.

Izjava o podmirenju obveza

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN broj 90/11), u članku 4. propisuje da se izjava o podmirenju obveza odnosi i na podmirenje dugovanja po osnovi isplaćenih neto plaća radnicima. Stoga osnivač, sukladno dopunjenom članku 40.a Zakona o sudskom registru, uz ostale isprave propisane Zakonom za upis osnivanja novog subjekta upisa, treba priložiti izjavu u kojoj navodi da; ni on, ni drugi subjekt upisa čiji je član, a u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, nema nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza i doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje, kao ni dugovanja za neto plaće radnicima.

Izjava se, sukladno članku 3. Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima, prilaže uz prijavu za upis u sudski registar u jednom primjerku za svakog osnivača, odnosno člana subjekta upisa.

Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem

Posebno poglavlje Pravilnika određeno je za upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem, odnosno putem sustava e-Tvrtke. Postupak osnivanja društva započinje u uredu javnog bilježnika ili u HITRO.HR uredu, prema odabiru predlagatelja, unošenjem osnovnih podataka o predlagatelju upisa i društvu koje namjerava osnovati u sustav e-Tvrtke (članak 59. Pravilnika).

Ako predlagatelj upisa nije ovlastio HITRO.HR ured za prikupljanje priloga, javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu. Prijavu potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i podnosi elektroničkim putem s prilozima registarskom sudu ili stalnoj službi suda. Prilozi uz prijavu, koji su sastavljeni ili ovjereni kod javnog bilježnika, kao i izjave dane pred javnim bilježnikom, ne smiju biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave za upis registarskom sudu.

Predlagatelj upisa može ovlastiti HITRO.HR ured na prikupljanje sljedećih priloga: potvrde o uplati osnivačkog uloga; dokaza o uplati sudske pristojbe; dokaza o uplati troška objave oglasa o upisu u sudski registar, te rješenja o dodijeljenom OIB-u. HITRO.HR ured priloge pretvara u elektronički oblik, pridružuje elektroničkoj prijavi javnog bilježnika i prosljeđuje s prilozima elektroničkim putem u registar (članak 61. Pravilnika).

U roku od dvadesetčetiri sata od dana zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku, registar je obvezan sustavu e-Tvrtke elektronički dostaviti rješenje o upisu društva s ograničenom odgovornošću u registar.

Postupak brisanja subjekata prema prijedlogu Porezne uprave ili po službenoj dužnosti

Odredbama članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, izmijenjen je članak 70. Zakona te je pojašnjeno koji subjekti upisa trebaju biti brisani iz sudskog registra. Subjekt upisa koji nema imovine, odnosno koji ima imovinu neznatne vrijednosti, subjekt koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, prestat će tako da ga registarski sud briše iz sudskog registra, na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti.

Registarski sud postupa prema prijedlogu nadležnog tijela Porezne uprave, ako subjekt upisa nema imovine ili je ona neznatne vrijednosti. Imovinom neznatne vrijednosti smatra se imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova likvidacije odnosno stečajnog postupka, kao i ona imovina za koju su troškovi unovčenja veći od njezine tržišne vrijednosti.

Člancima 80.-82. Pravilnika detaljnije su propisane okolnosti brisanja subjekta na prijedlog Porezne uprave. Prijedlog Porezne uprave mora, osim osnovnih podataka o subjektu upisa, sadržavati odlučne činjenice i podatke kojima raspolaže, a iz kojih proizlazi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka brisanja. Postupak se pokreće skupnim rješenjem za sve subjekte za koje je Porezna uprava podnijela prijedlog. Rješenje se objavljuje na web stranici sudskog registra, a objava ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i dostave priopćenja o nakani brisanja subjekta upisa njegovim zakonskim zastupnicima.

Postupak brisanja subjekta po službenoj dužnosti provodi se nakon što FINA po proteku roka za predaju financijskih izvješća, elektroničkim putem dostavi u sustav sudskog registra popis obveznika koji tri godine po redu nisu postupili po zakonskoj obvezi dostave godišnjih financijskih izvješća, s propisanom dokumentacijom za javnu objavu (članak 83. Pravilnika).

Elektroničkim potpisom rješenja pokreće se postupak brisanja za sve subjekte navedene u izreci rješenja. Rješenje ovlašteni službenik pisarnice drži u popisu (kalendaru) do isteka roka od 6 mjeseci. Ako zakonski zastupnici subjekta upisa ili osoba koje imaju pravni interes, u navedenom roku istaknu razloge koji govore da nije bilo osnove za pokretanje postupka brisanja nad određenim subjektom, da subjekt ima imovinu ili da je udovoljio zakonskoj obavezi predaje godišnjih financijskih izvješća i propisano ih objavio, registarski sud će obustaviti postupak brisanja.

Zastupnici subjekta zahvaćenog brisanjem, osim isticanja prigovora, u roku od 6 mjeseci mogu ukloniti razloge za brisanje. Postupak brisanja obustavit će se i ako subjekt upisa u propisanom roku učini vjerojatnim da ima imovinu ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nema više osnove za brisanje subjekta.

Registarski sudac, u odnosu na one subjekte upisa koji u roku od 6 mjeseci nakon što im je priopćena nakana brisanja nisu učinili vjerojatnim da imaju imovinu, donosi rješenje o brisanju iz sudskog registra. Rješenje o brisanju uvodi se u glavnu knjigu registra nakon njegove pravomoćnosti i javno objavljuje na web stranici registra.

Time je postupak brisanja usklađen s odredbama Zakona o trgovačkim društvima kojim je, člankom 367. stavkom 2., propisan prestanak dioničkog društva prema odluci registarskog suda. Sukladno članku 466. Zakona o trgovačkim društvima ta se odredba primjenjuje i za nastanak razloga prestanka društva s ograničenom odgovornošću.

Kate Bagović, mr. sc.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite