Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

9.10.2012

Predstečajna nagodba

Budući da je prošli tjedan na snagu stupio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ovih dana očekuje se podnošenje prvih zahtjeva za otvaranje postupaka predstečajne nagodbe. Stoga u nastavku donosimo osnovne informacije o tom postupku te o pravnim posljedicama njegova otvaranja i provedbe.

Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u nastavku Zakon) želi se pružiti mogućnost poduzetnicima u financijskim problemima da restrukturiranjem poslovanja podmire svoje obveze prema vjerovnicima i stvore uvjete za nastavak poslovanja. Restrukturiranje ima daleko učinkovitiji ishod od likvidacije u stečaju, jer trgovačko društvo nakon restrukturiranja opstaje i nastavlja s djelatnošću bez tereta insolventnosti i/ili prezaduženosti, zadržavaju se radna mjesta i vrijednost imovine se ne umanjuje, a što se pozitivno odražava na cjelokupno gospodarstvo.

Obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe propisana je za dužnika koji poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe ne može uspostaviti stanje likvidnosti. On je dužan, u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe. Ako je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen, dužan je bez odgađanja, a najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

Postupak se može provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem (trgovac pojedinac i obrtnik). Pokreće se samo na prijedlog dužnika u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti. Iznimno, dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili neznatne vrijednosti i nema zaposlenih, a u stanju je nelikvidnosti ili insolventnosti, može predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Do okončanja ovog postupka nije dopušteno pokrenuti stečajni postupak. Također, prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak (članak 39. stavak 4.).

Što se tiče nadležnosti, postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se u regionalnim centrima FINE, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu dužnika. Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja, osim ako Zakonom nije drukčije određeno. Odluke u postupku predstečajne nagodbe donose se u obliku rješenja, odnosno zaključka. Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija.

Tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne nagodbe (članak 32.). Nagodbeno vijeće sastoji se od predsjednika koji vodi postupak i tri člana, a sve ih imenuje ministar financija. Kad nagodbeno vijeće utvrdi da je udovoljeno uvjetima za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, zaključkom će odrediti povjerenika predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće dužno je odlučiti o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od osam dana. Ako postoje postupovne  prepreke za vođenje postupka propisane u članku 49. stavak 1. Zakona, nagodbeno vijeće odbacit će prijedlog za predstečajnu nagodbu. Ako te prepreke ne postoje, nagodbeno vijeće donijet će rješenje o otvaranju postupka kojim će se pozvati vjerovnici da u roku od 30 dana prijave svoje tražbine te razlučni i izlučni vjerovnici da u istom roku obavijeste nagodbeno vijeće o svojim pravima.

U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, nagodbeno vijeće odredit će da se otvaranje postupka upiše u sudski, odnosno obrtni upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava intelektualnog vlasništva i druge propisane upisnike prema podacima dostavljenim sukladno sadržaju prijedloga za otvaranju postupka predstečajne nagodbe. O otvaranju postupka predstečajne nagodbe vjerovnici se obavještavaju oglasom koji se objavljuje na web-stranici Financijske agencije istoga dana kad je doneseno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija dužna je, u roku od osam dana, podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (članak 27. stavak 4.).

Nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe, nagodba se sklapa pred trgovačkim sudom, nadležnim prema sjedištu dužnika.

Dužnik je dužan u roku od tri dana od dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja podnijeti nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe. Ako je prvostupanjski sud na temelju dostavljenih isprava utvrdio da su ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe, dužan je odrediti ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe koje se mora održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga. O ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe dužnik i svi vjerovnici koji u prihvatili plan financijskog restrukturiranja obavještavaju se oglasom koji se objavljuje isticanjem na oglasnoj ploči suda i objavom na web-stranici FINE.

Sud će dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. Zakona. Sadržaj predstečajne nagodbe mora biti u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja. Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene i razlučne vjerovnike ako su se odrekli svoga prava na odvojeno namirenje.

Zakonom je propisan i skraćeni postupak predstečajne nagodbe koji se provodi nad dužnikom čiji ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna i koji zapošljava manje od 10 radnika (članak 67.). Skraćeni postupak predstečajne nagodbe mora se dovršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana njegovog otvaranja.

Što se tiče pravnih posljedica otvaranja postupka predstečajne nagodbe, one nastaju od trenutka kad je oglas o otvaranju postupka objavljen na web-stranici Financijske agencije. Postupci ovrhe i osiguranja, koji su započeti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, prekidaju se. Za vrijeme trajanja ovog postupka ne može se protiv dužnika dopustiti ovrha radi osiguranja, niti ovrha radi namirenja tražbina u pogledu kojih postoji ovršna isprava donesena do toga dana. Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe FINA prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika. Ako FINA zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, neće je izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje. Međutim, nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju dužnikovog ispunjenja svih obveza vjerovnicima, FINA će osnove za plaćanje nastaviti izvršavati.

Nedospjele tražbine vjerovnika dospijevaju otvaranjem postupka predstečajne nagodbe radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja, a u skladu s planom financijskog restrukturiranja. Novčane i nenovčane tražbine vjerovnika prema dužniku koje su predmet povremenih tražbina na činjenje ili davanje, otvaranjem postupka predstečajne nagodbe pretvaraju se u jednokratne novčane tražbine. Otvaranjem ovog postupka izvršit će se prijeboj utvrđenih tražbina s dospjelim protutražbinama dužnika, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Prijavom tražbina u postupku predstečajne nagodbe prekida se zastara od dana podnošenja prijave do proteka roka za isplatu koji je određen u predstečajnoj nagodbi, a ako se predstečajna nagodba ne sklopi – do izvršnosti odluke o obustavi postupka.

Predstečajna nagodba može se pobijati tužbom pod istim pretpostavkama koje su propisane za pobijanje sudske nagodbe.

Zakon propisuje i obvezu upisa u sudski registar te će tako nagodbeno vijeće dostaviti nadležnom registarskom sudu rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka. Prvostupanjski sud dostavit će nadležnom registarskom sudu rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Za postupke koji su već u tijeku određeno je da iznimno od odredbi ovoga Zakona, ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe. Dužnici koji u trenutku stupanja na snagu Zakona (1. listopada 2012.),  ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od toga dana, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, u kojem slučaju je nagodbeno vijeće dužno donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona (članak 89.).

Ljiljana Drakulić, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite