Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

14.11.2013

Izjava o nekažnjavanju kao dokaz nekažnjavanosti prema Noveli Zakona o javnoj nabavi

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji je stupio na snagu 9. srpnja 2013., „vezani“ su i javni bilježnici, budući da su oni do sada, u kontekstu materije koju uređuje navedeni Zakon, sudjelovali u sastavljanju odnosno potvrđivanju izjave o nekažnjavanju kao dokaza o nekažnjavanosti ponuditelja.

Osobito su bitni članak 67. i 68. Zakona koji su u cijelosti izmijenjeni (obvezni  i ostali razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja). Tako je mijenjan i proširen opus kaznenih djela propisan člankom 67. stavkom 1. točkom 1. Zakona slijedom kojih se ponuditelja obvezno isključuje iz postupka nadmetanja, budući da je Zakon o javnoj nabavi trebalo uskladiti s odredbama Kaznenog zakona i pravnom stečevinom EU. Kaznena djela taksativno navedena u navedenoj odredbi odgovaraju djelima navedenima u Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. godine o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama, pa se može zaključiti kako je u ovom segmentu ostvaren jedan od osnovnih ciljeva donošenja izmjena i dopuna Zakona.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti u vezi kažnjavanosti za navedena kaznena djela, gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, s time da izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (članak 67. stavak 2. Zakona). Iz toga je vidljivo da izjava o nekažnjavanju u ovoj prvoj, inicijalnoj fazi prijave na natječaj/davanje ponude više ne mora biti dana u obliku javnobilježničke isprave (javnobilježničkog akta ili dana na zapisnik kod javnog bilježnika) pa čak na njoj više ne treba biti niti ovjeren potpis ponuditelja. Navedenom izmjenom uklonjene su poteškoće i nelogičnosti koje su se do sada javljale u primjeni ovog članka, budući da je praksa pokazala kako su postojale dvojbe oko oblika izjave o nekažnjavanju.

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere kažnjavanosti subjekta od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta, zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju, a ako oni nisu u mogućnosti pribaviti potvrdu, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave važeći dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju netom navedene potvrde (članak 67. stavak 4. i 5. Zakona). Dakle, traženje strožeg oblika izjave o nekažnjavanju ovdje je propisano kao mogućnost naručitelja, s time da izjava može biti u obliku javnobilježničkog akta, dana na javnobilježnički zapisnik ili da je na njoj samo ovjeren potpis ponuditelja.

Potvrđena izjava o nekažnjavanju tražit će se u još jednom slučaju, a to je ako naručitelj posumnja da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, što je propisano člankom 67. stavkom 1. točkom 2. Zakona. Za potrebe utvrđivanja te okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja: potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave (članak 67. stavak 3. točka 3. Zakona). Ovdje treba obratiti pozornost na relativno kratak rok od 30 dana, za razliku od onog propisanog u članku 67. stavak 2. Zakona koji iznosi tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U cijelosti je izmijenjen i članak 68. Zakona koji regulira ostale razloge isključenja ponuditelja, a za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 68. stavka 1. točke 1. i 2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja: 1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili 2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje netom spomenuti izvod ili on ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Dakle, stroži oblik izjave o nekažnjavanju ovdje je obligatoran, s time da je ponuditeljima dana mogućnost da ona bude u obliku javnobilježničkog akta/dana na javnobilježnički zapisnik ili da je na njoj samo ovjeren potpis ponuditelja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 68. stavak 1. točke 3., gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 68. stavka 1. točke 3. od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja ili ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde javni naručitelj obvezno mora priložiti dokumentaciju za nadmetanje. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3., javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta ili 2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz evidencije iz točke 1. ovoga stavka ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika. Stroži oblik izjave o nekažnjavanju ovdje je propisan kao mogućnost naručitelja, s time da je im je dana mogućnost da izjava bude u obliku javnobilježničkog akta, dana na javnobilježnički zapisnik ili da je na njoj samo ovjeren potpis ponuditelja, što je istovjetno odredbi članka 67. stavak 5. Zakona.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva sukladno člancima 67. do 74. Zakona, natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Odredbama članka 92. regulirano je pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, pa javni naručitelj tada poziva ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. Zakona. Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženim sukladno navedenim odredbama, ne smatra se izmjenom ponude. Postupanje javnog naručitelja u skladu s tim odredbama ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku javne nabave te mora biti transparentno. Ovime je cijeli postupak ponude efikasnije i jednostavnije riješen, a sve kako bi se gospodarskim subjektima olakšalo sudjelovanje u postupcima javne nabave.

Provjera ponuditelja predviđena je u članku 95. Zakona, pa je tako u stavku 1. propisano da nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može (ali ne mora, nema više obvezu kao do sada) od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona, sve u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva.

Mogu se očekivati nejasnoće glede postupanja ponuditelja u vezi s oblikom izjave o nekažnjavanju u početku primjene ove Novele, na način da u natječaju bude tražena stroža forma izjave u slučajevima gdje je propisano njezino obavezno predavanje. U takvim situacijama ponuditeljima se može preporučiti da kontaktiraju samog naručitelja i provjere što učiniti. Višak forme neće biti na odmet, ali svakako treba uzeti u obzir da određeni oblici (npr. kad je izjava o nekažnjavanju dana u obliku javnobilježničkog akta ili na zapisnik kod javnog bilježnika), znače i veće troškove.

Marija Butković, dipl. iur.

Literatura:

- Loboja, A., Novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, Informator, broj 6193-6194, 13. i 17.7.2013., str. 1-3; broj 6198-6199, 31.07. i 3.8.2013., str. 8.; broj 6210-6211, 11. i 14.9.2013., str. 18.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite