Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

23.2.2015

Prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Jedna od novina u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uvedena njegovim posljednjim izmjenama i dopunama (Narodne novine, broj 152/14), na drukčiji način uređuje pravo prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Struktura noveliranog članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ima oslonac u članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kojim je detaljno uređeno pravo prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Osim toga, noveliranim člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisana je nadležnost pojedinih inspekcija, njihove ovlasti i rokovi postupanja u slučaju kršenja navedenog prava, te slučajevi u kojima osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju.

Postoji određeni krug poslodavaca koji su dužni prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima. To su: tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: tijela javne uprave) te javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima. Da bi osoba s invaliditetom ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu, s time da se dokazom o invaliditetu smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, kojeg regulira Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Što se tiče prednosti pri zapošljavanju, tu prednost ne mogu ostvariti osobe s invaliditetom kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika (pod pojmom prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca krivnjom radnika smatra se otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i izvanredni otkaz ugovora o radu zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice) ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o:

– izrečenoj kazni prestanka službe

– otkazu službe ako nisu zadovoljile na probnom radu

– izvanrednom otkazu službe.

Ako na nekom natječaju dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata te interes i motivaciju kandidata. Dakle, poslodavac ima pravo zaposliti pogodnijeg kandidata temeljem diskrecijske ocjene.

U slučaju nepoštivanja prava na prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, takva osoba može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, a osoba s invaliditetom koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju u tijelu javne uprave, može u roku od 15 dana od dana podnošenja navedene žalbe podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora. Što se tiče nadzora za tijela javne uprave, provedbu propisa o pravu na prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom nadzire upravna inspekcija, a za druge navedene pravne osobe nadležna inspekcija koja je po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u vezi sa zapošljavanjem.

Ako dođe do obavještavanja upravne inspekcije zbog kršenja prava, upravna inspekcija obvezna je u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva za nadzor obavijestiti donositelja rješenja o prijmu u službu o pokretanju postupka inspekcijskog nadzora radi ostvarenja prava prednosti pri zapošljavanju. Upravna inspekcija je, po provedbi inspekcijskog nadzora, ovlaštena u slučaju postojanja povrede prava prednosti pri zapošljavanju rješenjem poništiti rješenje o prijmu u službu. Protiv rješenja upravnog inspektora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Treba reći da upravna inspekcija ima ovlasti rješenje o rasporedu, koje je doneseno prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora, oglasiti ništavim.

Međutim, ako upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, pisano će izvijestiti podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenog inspekcijskog nadzora u roku od osam dana od dana provedbe inspekcijskog nadzora.

Ako do povrede prava na prednost pri zapošljavanju dođe prilikom zapošljavanja kod druge pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, ta pravna osoba dužna je u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o tome obavijestiti osobu s invaliditetom koja je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnijela prijavu, odnosno ponudu za to radno mjesto, te se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju, a udovoljavala je uvjetima iz objavljenog javnog natječaja, odnosno oglasa. Osoba s invaliditetom koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju u navedenoj pravnoj osobi, može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana dostave navedene obavijesti.

Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju osobe s invaliditetom, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti pri zapošljavanju. Izvršno rješenje kojim je utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju predstavlja osnovu za otkaz ugovora o radu čijim je sklapanjem to pravo povrijeđeno. U tom slučaju navedena pravna osoba je dužna s osobom kojoj je rješenjem utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim je sklapanjem povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju. Ako to pravna osoba u navedenom roku ne učini, smatra se da je ugovor o radu sklopljen po sili zakona.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite