Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.5.2016

Pravilnik o arbitraži u postupcima nadomještanja suglasnosti na odluku poslodavca

Na temelju članka 151. stavak 7. Zakona o radu, dana 11. travnja 2016. donesen je Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti. Pravilnik je stupio na snagu 30. travnja 2016., a u nastavku donosimo detaljniji prikaz njegovih odredbi.

Riječ je o dugo očekivanom Pravilniku, koji je, sukladno članku 233. stavak 2. Zakona o radu, trebao biti donesen do 7. veljače 2015., odnosno u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o radu (7. kolovoza 2014.), a zbog čega se postupci arbitraže u radnim odnosima nisu provodili, čime je odgođeno rasterećenje sudova u sporovima iz radnih odnosa. Naime, člankom 232. stavak 3. Zakona o radu propisano je da će se postupci nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća na otkaz ugovora o radu radniku, odnosno nadomještanja suglasnosti sindikata na otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku, koji su započeti nakon stupanja na snagu Zakona o radu, provoditi prema odredbama prijašnjeg Zakona o radu (Narodne novine, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), do donošenja provedbenih propisa kojima se uređuje arbitražni postupak. Spomenuta odredba Zakona o radu podrazumijeva da bi se stupanjem na snagu Pravilnika o načinu izbora arbitra i provođenja postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti (dalje u tekstu: Pravilnik o arbitraži) postupci nadomještanja suglasnosti trebali provoditi prema odredbama novog Zakona o radu i Pravilnika. Iako je Pravilnik stupio na snagu, postupci arbitraže još uvijek se neće moći provoditi prema njegovim odredbama dok se ne ispune ostale Pravilnikom predviđene pretpostavke - u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika mora se donijeti odluka o listi arbitara, kao i odluka o naknadi troškova rada arbitara.

Sadržaj Pravilnika

Pravilnikom se uređuje način izbora arbitra i provođenja postupka arbitraže u postupcima nadomještanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća na odluku poslodavca u slučajevima suodlučivanja radničkog vijeća ili suglasnosti sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, o toj odluci, kao i o nadomještanju prethodne suglasnosti sindikata na otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku. Odredbe Pravilnika primjenjuju se i u postupcima nadomještanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća na otkaz ugovora o radu povjereniku zaštite na radu kao i za korištenje nadzornih uređaja u skladu s posebnim propisom.

Lista arbitara i postupak izbora

Listu arbitara na nacionalnoj razini po županijama odlukom utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće (GSV). Na listi arbitara u određenoj županiji može biti osoba koja ima prebivalište ili boravište u županiji za koju se utvrđuje lista, ili ima prebivalište ili boravište u nekoj od susjednih županija. Tek iznimno, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, listu arbitara na nacionalnoj razini po županijama odlukom će utvrditi ministar rada. U oba slučaja, odluka o izboru arbitara bit će objavljena u Narodnim novinama te na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Za arbitra može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:
- završila je barem diplomski sveučilišni studij pravnog smjera
- radila je na području radnog prava u trajanju od najmanje pet godina, te
- ima položen pravosudni ispit.

Postupak izbora arbitara za listu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava započinje javnim pozivom svim zainteresiranima osobama, odnosno predlagateljima kandidata koji se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva. Kandidate za arbitre mogu predlagati sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine, Vlada Republike Hrvatske i županijska Gospodarsko-socijalna vijeća.

Postupak arbitraže započinje zahtjevom poslodavca za nadomještanje suglasnosti koju je uskratilo radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća ili sindikat.

Postupak arbitraže radi nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća pokreće se dostavom pisanog zahtjeva onom uredu u županiji u kojoj je sjedište poslodavca ili njegove organizacijske jedinice u kojem djeluje radničko vijeće. Postupak arbitraže radi nadomještanja suglasnosti sindikata pokreće se dostavom pisanog zahtjeva onom uredu u županiji u kojoj je sjedište sindikata.

Stranke u arbitražnom sporu su:
- poslodavac i radničko vijeće, ili
- poslodavac i sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća, ili
- poslodavac i sindikat koji je uskratio suglasnost.

Postupak arbitraže provodi jedan arbitar, za arbitra mora biti izabrana ili imenovana osoba s utvrđene liste arbitara za tu županiju, prema mjestu sjedišta ureda državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada. Iznimno, za arbitra se može izabrati ili imenovati osoba koja ima prebivalište ili boravište u bilo kojoj županiji, ako se stranke pisano sporazume o tome tko će i na koji način nadoknaditi njegove troškove. Dakle, prije pokretanja postupka arbitraže o izboru arbitra koji će provesti postupak arbitraže stranke u sporu mogu se prethodno sporazumjeti. Ako sporazum izostane, odluku o arbitru, na prijedlog poslodavca, donosi ministar rada ili druga osoba na koju je ministar odlukom prenio sve ovlasti koje mu prema Pravilniku o arbitraži pripadaju i ta se odluka mora donijeti najkasnije u roku 5 kalendarskih dana od primitka pisanog zahtjeva poslodavca za provođenje arbitraže.

Pravilnik o arbitraži propisuje i slučajeve izuzeća arbitra, do čega može doći ako sam arbitar ocijeni da postoje opravdani razlozi koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili postoje objektivni razlozi koji bitno utječu na mogućnost ispunjavanja obveze arbitra. Osim što se sam može izuzeti iz postupka, izuzeće arbitra može zatražiti svaka stranka u sporu, u slučaju opravdane sumnje da postoje razlozi koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili postoje objektivni razlozi koji bitno utječu na mogućnost ispunjavanja obveze arbitra (dakle, iz istih razloga). Također, izuzeće izabranog arbitra može zatražiti svaka stranka u sporu u slučaju kada joj opravdani razlozi koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili objektivni razlozi koji bitno utječu na mogućnost ispunjavanja obveze arbitra, nisu bili poznati pri sklapanju sporazuma o izboru arbitra. Odluku o izuzeću arbitra donosi ministar rada ili druga osoba na koju je ministar odlukom prenio sve ovlasti koje mu pripadaju, u roku 5 dana od podnošenja zahtjeva za izuzeće, a istovremeno s donošenjem te odluke, ministar rada donijet će odluku o imenovanju novog arbitra. Poslodavac je dužan u roku 5 kalendarskih dana od dana primitka odluke, obavijestiti ministarstvo o postignutom sporazumu o izboru novog arbitra ili u slučaju kada sporazum nije postignut, podnijeti zahtjev za imenovanjem novog arbitra. Ako stranke u sporu nisu postigle sporazum o izboru novog arbitra, ministar će, u roku 5 kalendarskih dana od podnošenja zahtjeva poslodavca za imenovanje novog arbitra, donijeti odluku o imenovanju novog arbitra.

Sadržaj pisanog zahtjeva za pokretanje postupka arbitraže je sljedeći: treba sadržavati naziv, sjedište, telefon, telefaks i elektroničku adresu stranaka u sporu, datum podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka arbitraže, te obrazložene razloge za pokretanje postupka arbitraže. Zahtjevu poslodavac prilaže izjavu o uskrati suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata, sporazum o izboru arbitra ili zahtjev za imenovanjem arbitra. Podneseni zahtjev i priloge ured državne uprave dostavit će drugoj stranci u sporu i arbitru, najkasnije u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva, odnosno od dana primitka odluke o imenovanju arbitra.

Bitno je naglasiti i odredbu Pravilnika o arbitraži koja propisuje pravila o urednoj dostavi, kojom se smatra ona obavljena u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), kao i svaka dostava elektroničkim putem o kojoj postoji zapis na poslužitelju (telefaks, elektronička adresa i slično).

Arbitar saziva sastanak sa strankama u sporu najkasnije u roku 15 dana od dana kada mu je dostavljen zahtjev za pokretanje postupka arbitraže, a stranke u sporu dužne su, najkasnije do vremena koje je arbitar odredio za početak provođenja postupka arbitraže, dostaviti arbitru podatke o ovlaštenoj osobi koja će zastupati stranke u postupku arbitraže te preuzimati prava i obveze u tom postupku.

Ako je arbitar spriječen sudjelovati u postupku arbitraže, te nije u mogućnosti provesti i dovršiti postupak arbitraže u propisanom roku (6 mjeseci od podnošenja zahtjeva poslodavca uredu državne uprave) dužan je odmah po saznanju, a najkasnije u roku od tri kalendarska dana od nastanka razloga spriječenosti, o tome obavijestiti stranke u sporu i ured. U tom slučaju ured poziva stranke u sporu da u roku 15 dana od primitka obavijesti odrede novog arbitra.

Postupak arbitraže održat će se u mjesno nadležnom uredu državne uprave iz članka 10. Pravilnika o arbitraži ili u prostorijama koje odredi arbitar.

Stranke su slobodne sporazumjeti se o pravilima postupka kojih će se arbitar pridržavati, odnosno uputiti sporazumno na primjenu pravila, propisa ili zakona. Ako sporazum izostane, arbitar će postupak provoditi na način da odredi koja će se pravila, propis ili zakon primjenjivati. Arbitar je o spornim pitanjima i okolnostima važnim za njihovu ocjenu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka u sporu, a po potrebi prikupljati određene isprave i pisane dokaze te saslušavati stranke u sporu i svjedoke. Osim toga, arbitar je dužan voditi zapisnik o svim provedenim radnjama u postupku arbitraže (npr. saslušanje stranaka, svjedoka, uvid u isprave i slično).

Stranke u sporu mogu u svakom trenutku sporazumno predložiti arbitru prekid postupka arbitraže kako bi im se omogućilo da samostalno i sporazumno riješe nastali spor. U tom slučaju arbitar određuje rok u kojem će stranke pokušati sporazumno riješiti nastali spor. Ako do isteka danog roka stranke pisano ne obavijeste arbitra o ishodu samostalnog i sporazumnog rješavanja nastalog spora, arbitar će nastaviti s postupkom arbitraže. Važno je napomenuti da se razdoblje prekida ne uračunava u rok za provođenje postupka arbitraže. Naime, kao što je već navedeno, postupak arbitraže mora se dovršiti u roku 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva poslodavcu uredu državne uprave.

Arbitražna odluka

Odluke arbitra koje donosi nakon provedenog postupka arbitraže, i kojima se okončava postupak, su:

1) odluka o odbacivanju zahtjeva podnesenog nakon proteka roka iz članka 151. stavka 4. (odnosno nakon proteka 15 dana od dana dostave izjave o uskrati suglasnosti radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća poslodavcu) i članka 188. stavka 3. Zakona o radu (odnosno nakon proteka 15 dana od dana dostave izjave o uskrati suglasnosti sindikata poslodavcu)

2) odluka o odbacivanju zahtjeva koji niti nakon naknadnog poziva arbitra nije ispravljen, odnosno nadopunjen potrebnim podacima ili dokumentacijom

3) odluka o odbacivanju zahtjeva podnesenog od neovlaštene osobe

4) odluka o nadomještanju suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata

5) odluka o odbijanju zahtjeva za nadomještanje suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata

6) odluka o obustavi postupka zbog povlačenja zahtjeva poslodavaca

7) odluka o obustavi postupka zbog nastanka okolnosti uslijed kojih je nastavak arbitražnog postupka postao nepotreban ili nemoguć

8) odluka o obustavi postupka, ako se pozivu arbitra ne odazove poslodavac i ne opravda svoj izostanak.

Arbitražna odluka donosi se u pisanom obliku i mora biti obrazložena, te u roku od petnaest dana od dana donošenja mora biti dostavljena strankama u sporu. U njoj arbitar mora naznačiti svoje podatke kao i one o strankama, dan donošenja odluke i točan i jasan sadržaj izreke donesene odluke, koja mora sadržavati i odluku o troškovima arbitražnog postupka. Bitno je napomenuti da se arbitražna odluka ne može pobijati redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima niti se može osporavati u sudskom postupku.

Troškovi postupka arbitraže

Pravilnikom o arbitraži propisano je da svaka stranka u sporu snosi svoje troškove, uključivo i troškove stručnjaka i drugih osoba koje je predložila za sudjelovanje u postupku arbitraže. Iznimno od tog pravila, u slučaju spora poslodavca i radničkog vijeća/sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, troškove arbitražnog postupka snosit će poslodavac, kao druge troškove nastale iz djelatnosti radničkog vijeća.

Kako je uvodno navedeno, ministar rada mora donijeti Odluku o visini i naknadi troškova i nagrade koja pripada arbitru, a on u svakom pojedinačnom slučaju provedene arbitraže također donosi odluku o iznosu troškova i nagrade arbitru. Ti troškovi isplaćuju se na teret Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u roku 30 dana od dana podnošenja dokumentiranog zahtjeva arbitra, uz koji zahtjev je arbitar dužan priložiti kopiju arbitražne odluke.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite