Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

23.6.2017

Žalbeni postupak u javnoj nabavi

Pravna zaštita u postupcima javne nabave važan je institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj se način gospodarstvenim subjektima omogućava zaštita njihovih subjektivnih prava i interesa od samovolje i diskrecije naručitelja.

Žalbeni postupak javne nabave je upravnopravne prirode u kojem se odlučuje o zakonitosti postupka javne nabave i ugovora o javnoj nabavi, pa se uz Zakon o javnoj nabavi supsidijarno primjenjuju i odredbe Zakona o općem upravnom postupku (članak 399. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi).

DKOM

Zakon o javnoj nabavi u članku 398. određuje nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku, pa su za pravnu zaštitu u postupcima javne nabave iznimno važne i odredbe Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kojim je uređena nadležnost i druga pitanja vezana za rad Državne komisije. DKOM je samostalno i neovisno javnopravno tijelo koje rješava o žalbi i donosi rješenje kojim rješava u upravnoj stvari tj. o pravima i obvezama ili pravnim interesima stranaka u žalbenom postupku javne nabave.

Pravo na žalbu

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica tih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Dakle, žalitelj mora očekivati pravnu korist od djelovanja DKOM-a u smislu poništavanja odluke naručitelja koja je za žalitelja nepovoljna. Pravo na žalbu ima i Ministarstvo gospodarstva kao središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave te nadležno državno odvjetništvo (članak 401. Zakona o javnoj nabavi).

Stranke žalbenog postupka i njihova prava

Stranke žalbenog postupka su žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj. U žalbenom postupku žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povrede postupaka i materijalnog prava koje su istaknute u žalbi. S druge strane, naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka. S obzirom da stranke imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze, DKOM mora svakoj stranci dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi (članak 426. Zakona o javnoj nabavi), a na prijedlog stranaka može održati i usmenu raspravu (članak 427. Zakona o javnoj nabavi). Također, svaka stranka ovlaštena je dobiti uvid u spis predmeta osim onog dijela koji je, u skladu s odredbama, označen tajnim.

Žalbeni postupak

U žalbenom postupku DKOM postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede koje su počinjene u fazi postupka u kojoj je izjavljena žalba. Pritom je bitno naglasiti da je težište razmatranja i odlučivanja DKOM-a na žalbenim navodima, a ne na bitnim povredama koje zakon opisno određuje (članak 404. Zakona o javnoj nabavi).

Žalba se izjavljuje DKOM-u u pisanom obliku neposredno, poštom ili elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava sukladno propisu o elektroničkom potpisu. Žalitelj je također obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način, a žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku za žalbu smatrat će se nepravodobnom i bit će odbačena (članak 405. Zakona o javnoj nabavi). Naručitelj ima obvezu odmah, a najkasnije u roku od pet dana od primitka žalbe, odgovoriti na žalbu te dostaviti dokumentaciju o nabavi (članci 416. do 419. Zakona o javnoj nabavi).

Zakon o javnoj nabavi u članku 420. izričito propisuje obvezni sadržaj žalbe, a ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve obvezne podatke i dokaze, DKOM će na to upozoriti žalitelja i odrediti mu rok za otklanjanje nedostataka.

U članku 422. Zakona o javnoj nabavi propisano je da žalba ima suspenzivni učinak, odnosno sprječava nastavak postupka javne nabave kada je riječ o žalbi na dokumentaciju o nabavi ili na odluku o nedopustivosti sudjelovanja te o žalbi protiv odluke o odabiru. Za nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma naručitelj mora podnijeti zahtjev za odobrenjem nastavka postupka DKOM-u kojim mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev. U tom će slučaju Državna komisija odluku o zahtjevu donijeti u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva uvažavajući sve okolnosti predmetnog postupka javne nabave (članak 423. Zakona o javnoj nabavi).

Troškovi žalbenog postupka

Žalba može sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen prije donošenja odluke. O troškovima odlučuje DKOM s time da svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama. Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku (članak 431. Zakona o javnoj nabavi). U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

Sudska zaštita

Protiv odluke DKOM-a nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH, a presude i rješenja donesena u upravnom sporu DKOM će objaviti na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije (članak 434. Zakona o javnoj nabavi). Postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne je naravi, a odluke Državne komisije su izvršne (članak 425. Zakona o javnoj nabavi).

Ana Paštrović, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite