Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

25.4.2018

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu stupio je na snagu 5. travnja 2018. (Narodne novine br. 29/18). Zakon predstavlja značajnu novost u hrvatskom pravnom sustavu i njime se utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao organizacijskom obliku, zatim način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, te se utvrđuju nadležna tijela i nadzor u primjeni toga Zakona.

Budući da do sada nije bilo propisa koji na jednom mjestu regulira prava i obveze OPG-a, bilo je nužno donošenje Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kako bi se njime, kao posebnim propisom, utvrdili uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njome povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na OPG-u kao organizacijskom obliku gospodarskog subjekta fizičke osobe.

S obzirom da do donošenja Zakona o OPG-u oni nisu mogli stjecati prava i obveze odnosno biti stranke u postupku nego je to uvijek bila fizička osoba - nositelj OPG-a, te da nisu postojali jasni razlikovni uvjeti za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pojedine institucije, osobito investicijske banke, OPG često nisu prepoznavali kao poduzetnički i gospodarski subjekt i organizacijski oblik. Stoga je novim Zakonom OPG definiran kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika u kojem se obavljaju gospodarske djelatnosti poljoprivrede sa svrhom ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu.

Zakon definira veći broj pojmova, no, za njegovu primjenu posebno su važni pojmovi: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, djelatnost poljoprivrede, pomoćne djelatnosti u poljoprivredi, dopunske djelatnosti na OPG-u, zemljište, stoka, obiteljsko kućanstvo, nositelj OPG-a. Naime, OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Nadležnosti u primjeni Zakona o OPG-u

Nadležno tijelo za provedbu Zakona o OPG-u je Ministarstvo poljoprivrede, dok je provedbeno tijelo Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan ovim Zakonom. Također, Agencija za plaćanja u okviru prenesenih javnih ovlasti kao jedinstveno javno tijelo vodi upravni postupak vezan uz upis OPG-a u Upisnik OPG-ova te obavlja i druge upravne i administrativne poslove radi evidentiranja podataka o OPG-u u Upisnik OPG-ova.

Uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede

Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske može radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu obavljati samostalno gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, s time da fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te Švicarske Konfederacije, ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske, može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a.

Trajno obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a podrazumijeva samostalno obavljanje tih djelatnosti unutar jedne kalendarske godine neovisno o budućem trajanju, s time da se, neovisno o sezonskom karakteru poljoprivrede, organizacijski oblik i/ili status OPG-a ne može stjecati radi sezonskog obavljanja pojedinih poljoprivrednih djelatnosti.

Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi, i to zemljišta za bilinogojstvo odnosno posjedovanje stoke za stočarstvo odnosno posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima i/ili korištenje stručnih znanja i/ili vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.

OPG kao organizacijski oblik mora radi osiguravanja sljedivosti poljoprivrednih proizvoda obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede korištenjem proizvodnih resursa koji su upisani u Upisnik OPG-ova gdje je OPG dužan u Upisnik OPG-ova upisati vlastite ili unajmljene proizvodne resurse kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa.

Fizička osoba u organizacijskom obliku OPG-a može obavljati sljedeće dopunske djelatnosti:
– proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u
– proizvodnju neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u
– pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u i
– pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

OPG može obavljati samo one gospodarske djelatnosti poljoprivrede, odnosno samo one dopunske djelatnosti OPG-a za koje ispunjava propisane uvjete i koje ima upisane u Upisnik OPG-a.

Odabir organizacijskog oblika OPG-a

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnim propisima, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, mora se upisati u Upisnik OPG-ova.

Fizička osoba može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili dopunske djelatnosti, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje, s time da ne može istodobno imati prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti prema posebnom zakonu i OPG.

Pojavni oblici OPG-a i rad na OPG-u

Sukladno Zakonu, razlikujemo OPG s jednim članom te zajednički OPG.

Nositelj OPG-a koji nema članove obiteljskog kućanstva te je ujedno jedini član OPG-a može prilikom upisa u Upisnik OPG-ova odrediti privremenog nositelja OPG-a za slučaj potpunoga gubitka radne, odnosno poslovne sposobnosti ili za slučaj smrti i to iz redova krvnih srodnika u pravoj i/ili pobočnoj liniji ili slobodnim odabirom pojedine osobe uz njezin pristanak.

Dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu, radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG gdje se njihovi međusobni odnosi uređuju ugovorom o ortaštvu. OPG posluje pod zajedničkom nazivom, a fizičke osobe koje su sunositelji OPG-a smatraju se članovima OPG-a. Ako fizička osoba pristupi u zajednički OPG ili istupa iz zajedničkog OPG-a, obavljanje djelatnosti OPG-a se nastavlja.

Gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati nositelj OPG-a samostalno i kao poslodavac, s time da radom na OPG-u članovi OPG-a i radnici mogu ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima.

Zapošljavanje na OPG-u

Radniku se priznaje svojstvo osiguranika za vrijeme trajanja radnog odnosa za nositelja OPG-a kao poslodavca ili za vrijeme sezonskog obavljanja poslova za nositelja OPG-a kao poslodavca.

Nositelj OPG-a kao poslodavac može s radnikom sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.

Pomoć članova kućanstva i članova obitelji u radu na OPG-u

Nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa, što uključuje i obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.

Pružanje usluga na OPG-u

OPG pruža usluge u poljoprivredi ili usluge u okviru upisane dopunske djelatnosti OPG-a. Pri pružanju usluga korištenjem radnih strojeva i alata mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u. Pri pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u te pružanju ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a, članovi obiteljskog kućanstva i radnici na OPG-u.

Prodaja vlastitih proizvoda OPG-a

Vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u.

OPG prodaje vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u:

– prodajom na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju (neposredno na OPG-u ili na mjestima organiziranog otkupa) te prodajom na tržnicama na veliko

– izravnom prodajom maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte) i

– izravnom prodajom kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača kao što je prodaja na malo izvan prodavaonica poput prodaje na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretne prodaje, prodaje na daljinu putem oglasa u medijima uz dostavu potrošaču, prodaje putem automata OPG-a, prodaje na prostoru i objektima OPG-a, prodaje na kiosku OPG-a i prigodne prodaje na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima te na štandovima unutar trgovačkih centara, ustanova i slično.

OPG nije dužan isticati početak i završetak radnog vremena OPG-a, niti prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u. Nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja.

Osobe na OPG-u

Osobe na OPG-u su: član OPG-a, nositelj OPG-a, te privremeni nositelj OPG-a.

Član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji.

Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se u svojstvu odgovorne osobe vodi u Upisniku OPG-ova, s time da može biti nositelj u samo jednom OPG-u, odnosno ne može biti član OPG-a u drugom OPG-u.

Privremeni nositelj OPG-a prema volji nositelja OPG-a je samac kojega je nositelj OPG-a odredio da dobrovoljno i privremeno vodi skrb o resursima OPG-a.

Odgovornost za obveze OPG-a

Za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede odgovara nositelj OPG-a cjelokupnom svojom imovinom, s time da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a ne može provesti na dijelu poljoprivrednih resursa upisanih u Upisnik OPG-ova koji su nužni za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti poljoprivrede ako mu je ta djelatnost glavni izvor sredstava za život, te onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a i članova OPG-a ne može se provesti na nekretnini koja je u vlasništvu nositelja OPG-a i članova OPG-a u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

Odjava OPG-a

OPG može prestati obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede: a) odjavom po odluci nositelja OPG-a i b) odjavom zbog propasti resursa OPG-a.

Odjava OPG-a prijavljuje se Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje odjavu OPG-a u Upisnik OPG-ova. Po izvršnosti rješenja prestaju prava i obveze nositelja OPG-a stečena temeljem ovoga Zakona.

Promjena organizacijskog oblika i/ili statusa OPG-a po sili zakona

Organizacijski oblik OPG-a prestaje po sili zakona:
1. smrću nositelja OPG-a ako nasljednici ne nastave djelatnosti OPG-a
2. ako nasljednici nositelja OPG-a propuste rok za prijavu promjene nositelja OPG-a
3. ako nadležno tijelo utvrdi da je promjena nositelja OPG-a prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava i
4. pravomoćnošću rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka.

Status OPG-a mijenja se po sili zakona:
1. ako nadležno tijelo utvrdi da su istupanjem člana OPG-a prestali postojati uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti i
2. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je dopunska djelatnost prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava.

Alan Vajda, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite