Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

17.5.2018

Uvjeti za zaposlenike u casinu

Za zaposlenike koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću propisani su posebni uvjeti koje moraju ispunjavati. Naime, za određena radna mjesta nužno je odobrenje (licencija) o stručnoj osposobljenosti za rad u casinu, a propisani su i uvjeti za njegovo izdavanje te postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja.

Casino je posebno uređen prostor za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na stolovima i automatima za igre na sreću prema odobrenim pravilima igre, a čini ga prostor koji se smatra zasebnom cjelinom (čl. 4. t. 11. Zakona o igrama na sreću, Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14).

Normativni okvir

Osim Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), kojim su u najvećoj mjeri uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj, materija koja se odnosi na zaposlenike u casinu uređena je i Zakonom o igrama na sreću te Pravilnikom o dobivanju odobrenja (licencije) za rad u casinu (Narodne novine, br. 78/10, u nastavku: Pravilnik). Pravilnikom je uređeno stručno osposobljavanje zaposlenika koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu, način i uvjeti za dobivanje odobrenja (licencije) o njihovoj stručnoj osposobljenosti za rad te sastav i ovlasti povjerenstva za polaganje stručnog ispita (čl. 1. Pravilnika).

Pored navedenog, priređivač igara na sreću može internim aktom propisati posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposlenici koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu (čl. 5. Pravilnika).

Uvjeti za zaposlenike

Zaposlenici u casinu mogu se podijeliti na zaposlenike koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću i na zaposlenike koji u njima ne sudjeluju neposredno.

Zaposlenici koji neposredno ne sudjeluju u priređivanju igara na sreću moraju ispunjavati opće uvjete potrebne za zasnivanje radnog odnosa. Za razliku od njih, zaposlenici koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću, pored tih općih uvjeta, moraju ispunjavati i jedan poseban uvjet propisan člankom 44. Zakona o igrama na sreću. Naime, zaposlenici u casinu koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću moraju imati odobrenje (licenciju) o stručnoj osposobljenosti za rad u casinu.

U članku 2. stavak 1. Pravilnika taksativno su navedena radna mjesta za koja je potrebno odobrenje (licencija) o stručnoj osposobljenosti za rad zaposlenika u casinu:

- voditelj casina - zaposlenik koji vodi i zastupa casino, planira, organizira, raspoređuje, koordinira i nadzire rad casina

- pomoćnik voditelja casina - zaposlenik koji vodi ili organizira priređivanje igara na stolovima za igru ili automatima za igre na sreću (pomoćnici voditelja casina u okviru igara uživo, voditelj igara na automatima u casinu, te voditelj binga)

- glavni blagajnik - zaposlenik koji organizira čuvanje i protok gotovine, negotovinskih sredstva, žetona i vrijednosnica u casinu, raspoređuje i kontrolira gotovinu na pomoćnim blagajnama unutar casina, te u ime priređivača za potrebe casina polaže i podiže gotovinu u novčarskim institucijama

- blagajnik - zaposlenik koji radi sve blagajničke poslove prema naputku i organizaciji glavnog blagajnika (npr. blagajnik glavne blagajne, blagajnik na automatima i blagajnik na bingu)

- krupje1 - zaposlenik koji neposredno vodi igre ili sudjeluje u priređivanju igara u casinu (npr. krupje od IV. do I. kategorije prema znanju i godinama iskustva)

- inspektor stola - zaposlenik koji nadzire zaposlenike koji neposredno vode igre ili sudjeluju u priređivanju igara u casinu

- interni nadzornik - zaposlenik koji organizira i provodi nadzor u casinu u vezi s priređivanjem igara na sreću (npr. voditelj videonadzora, videonadzornik)

- instruktor u priređivanju igara - zaposlenik s odgovarajućim iskustvom u casinu, ima savjetodavnu ulogu u unapređivanju rada casina, organizira i sudjeluje u izobrazbi i ocjenjivanju navedenih zanimanja.

Zaposlenici koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu moraju imati položen stručni ispit i ispunjavati posebne uvjete koje internim aktom propisuje priređivač igara na sreću.

Stručno osposobljavanje i stručna izobrazba

Pod stručnim osposobljavanjem zaposlenika koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću u casinu podrazumijeva se:

- stručna izobrazba zaposlenika za rad u casinima

- polaganje stručnog ispita.

Stručnu izobrazbu zaposlenika za rad u casinima priređivač može pružati samostalno ili u suradnji s obrazovnom ustanovom ovlaštenom za školovanje odraslih.

Stručni ispit polaže se pred povjerenstvom. Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita i izdavanje odobrenja (licencije) sastoji se od tri člana:

1. član - predstavnik priređivača čiji zaposlenik pristupa polaganju stručnog ispita

2. član - predstavnik iz reda ostalih priređivača igara na sreću u casinima

3. član - predstavnik Ministarstva financija iz reda službenika koji obavljaju poslove vezane uz priređivanje igara na sreću.

Članove Povjerenstva iz reda priređivača bira Ministarstvo financija na temelju prijedloga priređivača.

Priređivač mora dostaviti Ministarstvu financija podatke o najmanje dva zaposlenika koji imaju odobrenje (licenciju) za rad u casinu i radno iskustvo od pet ili više godina na najsloženijim poslovima u casinu, a koje predlaže za članove Povjerenstva.

Povjerenstvo ima predsjednika koji je je odgovoran za zakonito provođenje stručnog ispita. Bira ga Povjerenstvo većinom glasova. Predsjedniku i članovima moraju se odrediti i zamjenici. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova članova Povjerenstva (najmanje dva glasa).

Stručni ispit i izdavanje odobrenja (licencije) za rad u casinu

Zaposlenik koji je primljen kao pripravnik u casinu na radno mjesto za koje je potrebno odobrenje (licencija) o stručnoj osposobljenosti za rad zaposlenika u casinu mora u roku od šest mjeseci od dana primanja na radno mjesto položiti stručni ispit.

Prijavu za polaganje stručnog ispita i dobivanje odobrenja (licencije) za rad za zaposlenika Ministarstvu financija podnosi priređivač.

Sama prijava, prema članku 7. Pravilnika, mora sadržavati: ime i prezime zaposlenika, datum i mjesto rođenja zaposlenika, prebivalište ili boravište zaposlenika, državljanstvo zaposlenika, stručnu spremu zaposlenika i dokaz da se protiv zaposlenika ne vodi kazneni postupak. Strani državljani trebaju priložiti odgovarajuću potvrdu države čiji su državljani i potvrdu izdanu od države na čijem su području boravili posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva te radnu dozvolu izdanu od Ministarstva unutarnjih poslova (čl. 14. Pravilnika dana je mogućnost Ministarstvu financija da u svakom trenutku za svakog zaposlenika zatraži od priređivača dokaze o ispunjavanju ovih uvjeta). Također, prijava sadrži i potvrdu da je zaposlenik završio izobrazbu za stručnu osposobljenost iz čl. 3. st. 2. Pravilnika te naziv radnog mjesta za koje se traži odobrenje (licencija) za rad.

Nakon zaprimljene prijave Ministarstvo financija mora utvrditi ispunjava li zaposlenik uvjete za polaganje stručnog ispita te o tome mora donijeti odluku. Onim zaposlenicima koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita Ministarstvo financija mora dodijeliti registarski broj odobrenja (licencije).

Na temelju odluke Ministarstva financija priređivač mora u roku od 30 dana, a najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita, obavijestiti Ministarstvo financija i zaposlenika o mjestu, datumu i vremenu održavanja stručnog ispita.

Organizacija stručnog ispita i osiguravanje prostora u kojem se polaže stručni ispit ide na teret priređivača, s time da polaganje stručnog ispita priređivač može organizirati samo jednom u tri mjeseca. Ispitna pitanja za stručni ispit sastavlja Ministarstvo financija u skladu s pravilima struke i u suradnji s priređivačima.

Odobrenje (licencija) izdaje se zaposleniku koji uspješno položi stručni ispit (preslika odobrenja dostavlja se Ministarstvu financija). Odobrenje izdaje Povjerenstvo i treba sadržavati: ime i prezime zaposlenika, datum i mjesto rođenja zaposlenika, radno mjesto za koje se izdaje odobrenje (licencija), registarski broj odobrenja (licencije) iz čl. 8. st. 2. Pravilnika, datum izdavanja, valjanost odobrenja (licencije), sastav i potpis ispitnog Povjerenstva.

Odobrenje (licencija) valjano je za cijelo vrijeme dok imatelj odobrenja (licencije) ispunjava uvjete iz članka 4. i 5. Pravilnika, odnosno dok ima položen stručni ispit i ispunjava posebne uvjete koje internim aktom propisuje priređivač igara na sreću.

Pored odobrenja, zaposlenik (imatelj odobrenja) mora imati i iskaznicu koju mu je dužan izdati priređivač. Ovlasti imatelja iskaznice su neprenosive, a zaposlenici je moraju nositi na vidljivome mjestu za vrijeme obavljanja poslova i radnih zadataka u casinu.

Oduzimanje odobrenja (licencije) za rad u casinu

Imatelj odobrenja (licencije) mora ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je odobrenje (licencija) dano. Ako priređivač utvrdi da je imatelj odobrenja (licencije) prestao ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih mu je odobrenje (licencija) dano, o tome mora pisanim putem obavijestiti Ministarstvo financija, i to u roku od osam dana.

Nadalje, ako priređivač ima opravdani razlog za oduzimanje odobrenja (licencije), primjerice ako nastupe teške povrede obveza iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, on treba podnijeti zahtjev Ministarstvu financija za oduzimanje odobrenja (licencije).

Kada Ministarstvo financija ustanovi da su razlozi za oduzimanje odobrenja (licencije) opravdani, ono treba donijeti odluku o oduzimanju.

Odluka o oduzimanju odobrenja (licencije) treba se dostaviti svim priređivačima igara na sreću na području Republike Hrvatske, a zaposlenik kojem je oduzeto odobrenje (licencija) treba se brisati iz registra odobrenja (licencija).

Međutim, brisanje iz registra odobrenja (licencija) ne mora biti trajnog karaktera. Naime, zaposleniku kojem je oduzeto odobrenje i izbrisan je iz registra dana je mogućnost ponovnog polaganja stručnog ispita. Zahtjev za ponovno polaganje ispita može podnijeti priređivač, ali tek nakon proteka tri godine od dana brisanja iz registra odobrenja i ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 7. Pravilnika.

Registar imatelja odobrenja (licencija)

Ministarstvo financija treba voditi registar imatelja odobrenja (licencija) i u svojim prostorima čuvati cjelokupnu dokumentaciju o imateljima odobrenja (licencija).

Pored podataka iz članka 7. Pravilnika, u Registru imatelja odobrenja (licencija) trebaju biti sadržani i podaci o datumu izdavanja odobrenja (licencije), radnom mjestu te tvrtki i sjedištu priređivača.

Priređivač je dužan o svakoj naknadnoj promjeni podataka zaposlenika navedenih u prijavi za polaganje stručnog ispita i dobivanje odobrenja (licencije) za rad obavijestiti Ministarstvo financija u roku od 15 dana.

Kaznene odredbe

U članku 72. stavak 1. točka 15. Zakona o igrama na sreću propisano je da će se novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako priredi igru na sreću u casinu protivno Zakonu o igrama na sreću i odobrenju mjerodavnog tijela (čl. 44.), a u članku 72. stavak 2. Zakona da će se za navedeni prekršaj kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Franciska Dominković, dipl. iur., sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
________________

1 Iznimno, prema čl. 2. st. 2. Pravilnika, priređivač na to radno mjesto može zaposliti i osobu bez odobrenja (licencije), ali samo zbog povećanja posla ili organiziranja turnira, i to maksimalno na rok od 90 dana.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite