Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

1.3.2019

Razrješenje člana školskog odbora i raspuštanje školskog odbora

Školski odnosno domski odbor upravlja školom odnosno učeničkim domom. Članovi školskog i domskog odbora imenuju se i razrješuju iz razloga i na način propisan Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i statutom.

Školski i domski odbor

Školskom ustanovom, osnovnom i srednjom školom, upravlja školski odbor, a učeničkim domom, domski odbor. Bez školskog odnosno domskog odbora, škola odnosno dom ne može redovito ispunjavati svoje obveze i ne može redovito funkcionirati. Školski odbor ima ovlasti koje su propisane zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima škole.

Neke od ovlasti školskog odnosno domskog odbora su imenovanje i razrješenje ravnatelja, davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, donošenje statuta i drugih općih akata, donošenje školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, zatim, donošenje financijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, odlučivanje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, predlaganje osnivaču promjene djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava, davanje prijedloga i  mišljenja, osnivaču i ravnatelju, o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donošenje odluka i obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Školski odbor ima sedam članova. Jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće. Ako u školi nije utemeljeno radničko vijeće, jednog člana u školski odbor imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17.) i Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“, br. 03/16., 52/17.). Učiteljsko, nastavničko odnosno odgajateljsko vijeće imenuje i razrješuje dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Vijeće roditelja imenuje i razrješuje jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole, a osnivač imenuje i razrješuje tri člana. Za člana školskog odbora ne može biti izabrana osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., dalje: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).Način predlaganja članova školskog odbora, uvjeti i razlozi za razrješenje članova školskog odbora, odnosno raspuštanje školskog odbora te način rada školskog odbora pobliže se uređuje statutom.

Razrješenje člana školskog odbora

Člana školskog odbora može razriješiti tijelo koje ga je imenovalo u školski odbor. Predstavnika radničkog vijeća razrješuje radničko vijeće, a ukoliko ono nije utemeljeno, razrješuju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem. Člana školskog odbora, predstavnika učiteljskog vijeća razrješuje učiteljsko vijeće, a člana školskog odbora, predstavnika vijeća roditelja razrješuje vijeće roditelja. Postupak razrješenja člana školskog odbora provodi se na način kako je uređeno statutom. Ukoliko razrješenje nije posebno uređeno statutom, onda se razrješenje člana školskog odbora provodi na način kako je propisan izbor i imenovanje člana u školski odbor. Ukoliko se postupak izbora člana koji će biti imenovan u školski odbor provodi tajnim glasovanjem, i o razrješenju člana će se odlučiti tajnim glasovanjem. Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila većina članova učiteljskog vijeća odnosno vijeća roditelja. Predstavnike osnivača razrješuje osnivač.

Član školskog odbora razrješava se članstva u školskom odboru u nekim od sljedećih situacija: ako to sam zatraži, ako njegovo razrješenje zatraži tijelo koje ga je imenovalo u školski odbor, kada školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, osnivačkim aktom ili statutom, ako razrješenje zatraži prosvjetni inspektor, u slučaju da je lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je izrečena zaštitna mjera ili kada je prekršajno kažnjen prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“, br. 70/17.), kada bude pravomoćno osuđen ili kada protiv njega bude pokrenut kazneni postupak zbog osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ukoliko je član školskog odbora razriješen članstva iz bilo kojeg razloga osim iz razloga kada sam zatraži razrješenje, ne može više biti imenovan u isti školski odbor. Tijelo koje je razriješilo člana školskog odbora, izabrat će i imenovati novog predstavnika u školski odbor, a novoizabranom članu školskog odbora mandat traje do isteka mandata školskog odbora. Osnivač je dužan razriješiti člana školskog odbora ako prosvjetni inspektor utvrdi da su ispunjeni uvjeti za razrješenje propisani člankom 121. i 122. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluku o razrješenju osnivač je dužan donijeti u primjerenom roku. Koji je primjereni rok Zakon o odgoju i obrazovanju ne navodi, ali s obzirom da ured državne uprave, odnosno Gradski ured, ima rok od 15 dana od dana dostave zahtjeva prosvjetnog inspektora o raspuštanju školskog odbora da donese odluku o raspuštanju školskog odbora, možemo pretpostaviti da bi primjereni rok bio od 15 do 30 dana. Ukoliko osnivač razriješi člana školskog odbora, imenovat će novog člana u skladu s odredbama članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

Raspuštanje školskog odbora

Školski odnosno domski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako se utvrdi da ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom školske ustanove, odnosno ako se utvrdi da školski odbor ne obavlja poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom školske ustanove ili ako se ustanovi da te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti školske ustanove. Odluku o raspuštanju školskog odbora donosi ured državne uprave odnosno Gradski ured. Odlukom o raspuštanju školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje školski odbor. Ured državne uprave ili Gradski ured imenuje povjerenstvo i u slučaju kada se školski odbor ne može konstituirati.

Povjerenstvo upravlja školskom ustanovom do konstituiranja školskog odbora i ima ovlasti školskog odbora osim ovlasti odlučivanja o stjecanju opterećivanju ili otuđivanju nekretnina. Povjerenstvo ima tri člana od kojih je jedan predsjednik, a najmanje jedan član mora biti iz reda učiteljskog, nastavničkog odnosno odgajateljskog vijeća. Odlukom o imenovanju povjerenstva određuje se predsjednik koji saziva i vodi povjerenstvo. Povjerenstvo je odmah nakon imenovanja dužno pokrenuti postupak imenovanja članova školskog odbora. Ako školski odbor ne bude imenovan najkasnije u roku od 60 dana od dana imenovanja povjerenstva, ured je dužan u roku od daljnjih 5 dana, o razlozima neimenovanja članova školskog odbora izvijestiti Ministarstvo. U tom slučaju, članove školskog odbora, osim člana kojeg imenuje radničko vijeće, imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Osnivač je dužan razriješiti člana školskog odbora, a ured državne uprave ili Gradski ured raspustiti školski odbor i imenovati navedeno povjerenstvo ako prosvjetni inspektor utvrdi da su ispunjeni uvjeti za razrješenje, odnosno raspuštanje propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Odluku o raspuštanju školskog odbora ured je dužan donijeti u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva prosvjetnog inspektora. Ako ured državne uprave ili gradski ured ne postupi u skladu sa zahtjevom prosvjetnog inspektora odnosno ne postupi u skladu s člankom 122. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će raspustiti školski odbor i imenovati povjerenstvo koje će privremeno zamijeniti školski odbor.

Zaključak

Školski odbor odnosno domski odbor upravlja školom odnosno učeničkim domom. Članovi školskog i domskog odbora imenuju se i razrješuju iz razloga i na način propisan Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i statutom. Ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača, odnosno druga nadležna tijela ako utvrdi da školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom ili da poslove iz svog djelokruga obavlja na način koji onemogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole.

U slučaju da je član školskog ili domskog odbora razriješen članstva u školskom ili domskom odboru, tijelo koje ga je razriješilo imenovat će drugog predstavnika u školski odnosno domski odbor. S obzirom da bez školskog odnosno domskog odbora, škola odnosno učenički dom ne može redovito ispunjavati obveze propisane zakonom, općim aktima i drugim propisima, u slučaju da se školski, odnosno domski odbor ne može konstituirati ili je raspušten iz Zakonom predviđenih razloga, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisuje da će školom, odnosno domom upravljati tročlano povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje školski odbor.

Sandra Tomić Ilić, dipl. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite