Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.5.2010

Jednostavniji upis posebnih dijelova u zemljišne knjige

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine, koji je stupio na snagu 21. svibnja 2010., propisuje postupak koji stvara pretpostavke koje će omogućiti uknjižbu prava vlasništva na posebnim dijelovima zgrada u zemljišne knjige svima onima koji zbog složenog i skupog postupka nisu bili u mogućnosti ostvariti svoja prava.
Donošenjem tog propisa nastoji se detaljno propisati postupak povezivanja i upisa na posebnim dijelovima, a čini se da je čitav postupak usmjeren na to da se upis u zemljišnu knjigu obavi na što je moguće jednostavniji i ne suviše skup način.

Dakle, Pravilnikom o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (u nastavku: Pravilnik), uređuje se postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige (u nastavku: postupak povezivanja).

Predmet postupka povezivanja je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njezinim posebnim dijelovima i pripacima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV) i Zakona o zemljišnim knjigama (u nastavku: ZZK) i upis posebnih dijelova vraćenih ranijim vlasnicima po odredbama posebnog zakona.

Postupak upisa čestica i građevina sagrađenih na njima koje se sastoje od jednog ili više posebnih dijelova te prava vlasništva na posebnim dijelovima koje je stečeno po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ZV-a i ZZK-a, te posebnih dijelova vraćenih ranijim vlasnicima po odredbama posebnog zakona, provodi se u postupku propisanom odredbama ovoga Pravilnika (članak 1.).

Pokretanje postupka i osobe ovlaštene za njegovo pokretanje (upravitelj zgrade, odnosno vlasnici posebnih dijelova nekretnine), propisani su člankom 2. Pravilnika.

Nužni prilozi za pokretanje postupka, sukladno članku 3. Pravilnika su:

1. dokaz da je utvrđena građevna čestica, (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine)

2. izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana)

3. u slučaju ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice, potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice

4. ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi, odgovarajući geodetski elaborat

5. međuvlasnički ugovor iz članka 375. ZV-a, tamo gdje postoji ili ispravu u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na istima koju sačini upravitelj, kao i druge isprave koje opravdavaju prijedlog


6. podatke o podulošcima iz knjige položenih ugovora

7. ispravu na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis.


Bitno je naglasiti da će se svaki postupak povezivanja, pokrenut po odredbama Pravilnika, raspraviti na raspravi pred zemljišnoknjižnim sudom. Način provođenja i odlučivanje na raspravi opisano je člancima 8. – 12. Pravilnika, dok je predmet upisa (u posjedovnicu, vlastovnicu, odnosno teretovnicu) propisan člancima 13. – 16. Pravilnika.

Rješenje doneseno na raspravi dostavit će se svim upisanim vlasnicima posebnih dijelova nekretnine, upravitelju stambene zgrade, tijelu nadležnom za katastar, Ministarstvu financija – poreznoj upravi, ali i svim drugim upisanim nositeljima knjižnih prava u knjizi položenih ugovora, odnosno zemljišnoj knjizi. Također, to će se rješenje objaviti i na oglasnoj ploči zgrade za koju je proveden postupak prema odredbama ovoga Pravilnika, time da je rješenje na oglasnu ploču dužan postaviti upravitelj zgrade (članak 17. Pravilnika).

Što se pravnih lijekova tiče, člankom 18. Pravilnika propisano je da protiv rješenja donesenog na raspravi nije dopuštena posebna žalba, ali nositelji prava na posebnim dijelovima nekretnine imaju pravo podnijeti prijavu ili prigovor sukladno odredbi članka 188. ZZK-a u roku od 30 dana od dana primitka rješenja iz članka 17. Pravilnika. Povodom podnesene prijave ili prigovora ponovno će se održati rasprava na kojoj će se raspraviti prijava odnosno prigovor i donijeti odluka sukladno odredbi članka 194. i 195. ZZK-a.

Troškove, koji bi se trebali plaćati u postupcima pokrenutim prema odredbama Pravilnika snosi predlagatelj (članak 19.).

Velika pozornost posvećena je prijelaznim odredbama, koje se nalaze u člancima 20. – 23. Pravilnika.

Člankom 20. Pravilnika propisano je da će se postupak propisan Pravilnikom primijeniti i na one upise koji su u zemljišnim knjigama provedeni prema odredbama članaka 149. do 157. Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik).

Prema odredbama Pravilnika uskladit će se i upisi koji su do sada provedeni u zemljišnoj knjizi na temelju Zakona o konfiskaciji, Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada, Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora, Uredbe o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u zgradama namijenjenim stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.

Člankom 21. do 23. Pravilnika posebno se propisuje način usklađivanja upisa etažnog vlasništva koji su ranije provedeni u zemljišnim knjigama, da bi se postigla jednoobraznost upisa u elektroničkom obliku, ali i uspostavilo pravno jedinstvo nekretnina. Usklađivanje upisa obavljat će se po službenoj dužnosti. Rok za usklađenje je tri godine od dana stupanja na snagu Pravilnika. Taj će postupak po nalogu voditelja zemljišne knjige provoditi zemljišnoknjižni referenti, bez donošenja posebnog rješenja.

Završnom odredbom (članak 24. Pravilnika) propisano je da se nakon stupanja na snagu Pravilnika (21. svibnja 2010.), neće primjenjivati odredbe članka 149. – 157. Zemljišnoknjižnog poslovnika.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite