Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Arhiv: Siječanj 2019
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.1.2019 do 31.1.2019

31.1.2019

Vrste zainteresiranih osoba u upravnom sporu

U upravnom sporu dvije su kategorije zainteresiranih osoba, normativno definirane odredbama članka 19. stavak 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine 20/2010., 143/2012., 152/2014., 94/2016., 29/2017., dalje: ZUS). Prema stavku 1. toga članka, zainteresirana osoba je svaka osoba kojoj bi poništavanje, izmjena ili donošenje pojedinačne odluke, postupanje ili propuštanje postupanja javnopravnog tijela, odnosno sklapanje, raskid ili izvršavanje upravnog ugovora povrijedilo njezino pravo ili pravni interes.  > Detalji...

30.1.2019

Izraz „Za dom“ pred Europskim sudom za ljudska prava - slučaj Josipa Šimunića

Dana 22. siječnja 2019. godine Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je odluku u predmetu povodom zahtjeva nogometaša Josipa Šimunića (dalje: podnositelj), kojeg je 9. ožujka 2017. godine podnio Europskom sudu. Europski sud je predmetni zahtjev podnositelja odbio kao neosnovan te donio odluku o njegovoj nedopuštenosti. > Detalji...

28.1.2019

Izmjene Pravilnika o zapošljavanju osoba s invaliditetom

Temeljem članka 8. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18.) donesen je tijekom ljeta 2018. godine novi Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je stupio na snagu 30. kolovoza 2018. Na dan stupanja na snagu novoga Pravilnika prestao je važiti do tad važeći Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 44/14. i 02/15.). > Detalji...

25.1.2019

Utjecaj GDPR-a na oglašavanje

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) propisuje koje su mogućnosti prikupljanja, obrađivanja i korištenja osobnih podataka te s tim u vezi reagira na povredu prava građana EU. Na nacionalnoj razini, kontaktna točka za informiranje voditelja obrade, izvršitelja obrade i pojedinaca su tijela za zaštitu podataka. Poslovni subjekti moraju moći urediti poslovanje u pogledu osobnih podataka, čime će vratiti povjerenje potrošača i iskoristiti ga kao prednost u odnosu na konkurenciju diljem EU-a. U ovom članku bit će riječi o nekima od zahtjeva kojima se treba prilagoditi prilikom obrade osobnih podataka u svrhe oglašavanja. > Detalji...

24.1.2019

Opravdani razlozi iz članka 81. stavak 8. ZUS-a (privremeno neizvršenje presude upravnog suda)

Ponuđen je odgovor na pitanje kada se može smatrati da javnopravno tijelo zbog opravdanih razloga nije postupilo po presudi upravnog suda, u smislu odredbe članka 81. stavak 8. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/2010., 143/2012., 152/2014., 94/2016., 29/2017., dalje: ZUS) Spomenuta odredba daje pravno uporište da presuda upravnog suda ne bude prisilno izvršena u propisanom roku, ali ne i za zaključak da situacija nemogućnosti prisilnog izvršenja može biti trajna. > Detalji...

23.1.2019

Donesen novi Zakon o lovstvu

Na temelju analize postojećeg stanja u lovstvu i lovne problematike koja je bila regulirana prethodno važećim Zakonom o lovstvu (Narodne novine, br. 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16., 41/16., 67/16., 62/17. i 99/18.) ocijenjeno je da je s ciljem provedbe nužnih zakonskih usklađenja i uklanjanja poteškoća u provedbi navedenog zakonskog propisa potrebno donijeti novi Zakon o lovstvu. Stupanjem na snagu novog Zakona o lovstvu (Narodne novine, br. 99/18., dalje: Zakon o lovstvu), 17. studenog 2018., prestaje važiti dotadašnji, s time da će se postupci započeti prema odredbama prethodnog Zakona dovršiti prema odredbama toga Zakona. > Detalji...

21.1.2019

ESLJP: opseg pune kompenzacije vlasnicima zbog višegodišnje nemogućnosti korištenja nekretnina

Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) je 15. siječnja 2019. donio presudu u predmetu Edward Zammit Maempel i Cynthia Zammit Maempel protiv Malte (br. zahtjeva 3356/15) u kojem se kao središnje pitanje postavlja iznos visine naknade vlasnicima nekretnina koje su aktom države kroz dulje vrijeme bile dodijeljene na korištenje trećim osobama. > Detalji...

18.1.2019

Nove izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Člankom 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18., dalje: Zakon) propisano je da se njime uređuju obveze plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. > Detalji...

17.1.2019

Granice izuzeća od ovrhe na plaći i drugim stalnim primicima u 2019.

Ulaskom u 2019. godinu došlo je do mnogih promjena u propisima, između ostalog, do značajnije porezne i mirovinske reforme, ali i u kontekstu iznosa prosječne mjesečne neto plaće koja je relevantna za izuzeće od ovrhe na plaći i drugim stalnim primicima. Od 1. siječnja 2019. godine u primjeni je i novi iznos prosječne neto plaće koji je relevantan za ovrhu na plaći i drugim stalnim primitcima, a iznosi 6.237,00 kn.
> Detalji...

16.1.2019

Razlike između konačne verzije teksta Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona i Prijedloga Zakona

U Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona detektirani su određeni nedostaci pa je u međuvremenu akceptirana potreba za doradu takvog Prijedloga. To je u konačnici rezultiralo razlikama između rješenja konačne verzije teksta Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga Zakona, te smo stoga našli shodnim dati prikaz takvih razlika.

> Detalji...

14.1.2019

Privilegij od samooptuživanja kao ustavna kategorija

Prava okrivljenika u slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela u kaznenom i prekršajnom postupku, osim procesnim zakonima1, većinom su zagarantirana člankom 29. stavcima 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., dalje: Ustav), a ta su prava u domašaju članka 6. stavaka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02. i 1/06., dalje: Konvencija). > Detalji...

11.1.2019

Izmjene Zakona o stečaju potrošača: povjerenici i jednostavni stečaj potrošača

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 6. srpnja 2018. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača. Usvojene izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2019. godine, a ovom članku ukratko ćemo se osvrnuti na neke od novina koje one donose u području imenovanja povjerenika i na uvođenje postupka jednostavnog stečaja potrošača. > Detalji...

10.1.2019

Ovrha komunalne naknade na imovini državnih tijela

U članku je analizirano pitanje ograničenja ovrhe nad sredstvima tijela državne uprave po osnovi neplaćene komunalne naknade, kao prihoda jedinice lokalne samouprave. > Detalji...

9.1.2019

Vrbanić protiv Hrvatske - predstavlja li različita sudska praksa (nužno) povredu prava na pošteno suđenje?

U članku se razmatra pitanje predstavlja li različita sudska praksa (nužno) povredu prava na pošteno suđenje, u predmetu Vrbanić protiv Hrvatske (zahtjev broj 5917/16), odluka Europskog suda za ljudska prava od 25. rujna 2018. > Detalji...

7.1.2019

Ustavni sud o Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Člankom 92. stavkom 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ("Narodne novine" broj 68/18.; u daljnjem tekstu: ZKG) bilo je propisano da se garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi tog članka, te se na njih nije plaćala komunalna naknada. > Detalji...

4.1.2019

Udomiteljstvo kao zanimanje

Udomiteljstvo se u Republici Hrvatskoj već niz godina susreće s nedostatkom udomiteljskih obitelji za skupinu djece s posebnim potrebama, neravnomjernom pokrivenošću usluge u nekim županijama, nedovoljnim interesom i brojem udomitelja. Novi Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine, br. 115/2018., dalje: Zakon o udomiteljstvu) uvodi mogućnost pružanja usluge udomiteljstva kao zanimanja, s primjerenom naknadom za udomitelje. Reforma je usmjerena na povećanje interesa građana za obavljanje udomiteljstva i deinstitucionalizaciju korisnika smještenih u ustanovama. > Detalji...

2.1.2019

Novi Zakon o poljoprivredi

U ovom članku dajemo prikaz novog Zakona o poljoprivredi kojeg je donio Hrvatski Sabor na sjednici održanoj 7. prosinca 2018. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine. Donošenje novog Zakona bilo je neophodno radi potrebe sveobuhvatnijeg definiranja ciljeva i mjera poljoprivredne politike te unaprjeđenja okvira za provedbu mjera te izvora financiranja, kao i radi otklanjanja postojećih poteškoća u implementaciji i provedbi važećeg Zakona i propisa donesenih na temelju njega te drugih posebnih propisa > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite