Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Uprava za sustav javne nabave
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 2 / 8
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 183)
Naslov Datum
Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda 16.11.2015
Sukladno članku 82. Zakona o javnoj nabavi, kriteriji za odabir ponude, ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda su različiti kriteriji povezani s predmetom nabave. Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj u pozivu ili u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti sve kriterije pa...
Naplata jamstva za ozbiljnost ponude koje je dostavio jedan član zajednice ponuditelja 22.10.2015
Člankom 76. Zakona propisano je koje vrste jamstava može javni naručitelj tražiti od gospodarskih subjekata. Točkom 1. istoga članka propisano je da naručitelj može tražiti „jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neisti...
Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 12.10.2015
Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga zakupa i media planiranja za oglašavanje na TV-u, dnevnim novinama, Internetu (portalima i Google mreži) i plakatnim površinama, u svrhu podizanja javne svijesti o implementaciji reformskih mjera, u kojemu su sudjelovala tri ponuditelja. Na...
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB 19.9.2015
Člankom 54. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. Mišljenja smo da se u konkretnom slučaju ova odredba može ...
Usluge vanjskih stručnjaka za procjenu kvalitete prijedloga projekta 5.9.2015
Jedna od zadaća Ureda za udruge Vlade RH, kao posredničkog tijela razine 1 koje je uključeno u provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova je i organiziranje procjene kvalitete prijedloga projekata pristiglih na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koje Ured raspisuje, a u koju svrh...
Dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku 2.9.2015
Člankom 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 83/13), koji je stupio na snagu 9. srpnja 2013. godine, propisano je da:
Izmjene ugovora o javnoj nabavi 18.8.2015
Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Javni naručitelj obvezan je kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Člank...
Trajanje pojedinačnih ugovora sklopljenih na osnovi okvirnog sporazuma 10.8.2015
Okvirni sporazum je, sukladno članku 2. točki 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogled...
Tumačenje pojma „istodobnosti“ u postupcima javne nabave u praksi Upravnog suda 28.7.2015
Upravni sud u Zagrebu, u upravnom sporu tužitelja B. d.o.o. Zagreb, protiv tuženika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, 30. lipnja 2015., donio je presudu, poslovni broj: Usl-1870/14-15, kojom se poništava Zaključak Državne komisije, Klasa: UP/II-034-02/14-01/322, od 23. travnja 201...
Utvrđivanje uvjeta za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave 14.6.2015
Člankom 68. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave „ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nago...
Promjena cijene izvođenja radova 17.5.2015
Odredbom članka 105. stavkom 7. Zakona o javnoj nabavi propisano je da „Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jed...
Pravni položaj tehničkih stručnjaka u izvršenju ugovora o javnoj nabavi 15.4.2015
Naručitelj provodi ograničeni postupak javne nabave za predmet: nabava savjetodavnih usluga za realizaciju programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva.
Sukob interesa u postupku javne nabave 12.1.2015
Naručitelj navodi da je proveo otvoreni postupak javne nabave u kojem je zaprimio samo jednu ponudu ponuditelja XY d.o.o. Predstavnik naručitelja G.K., u funkciji člana Skupštine i Izvršnog odbora, istodobno je zaposlenik u tvrtki ponuditelja, na poziciji viši savjetnik. Isti nema udjele u navedenom...
Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi putem drugog gospodarskog subjekta 22.12.2014
U vezi s postavljenim pitanjem ističemo da članak 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora doka...
Javna nabava za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 20.10.2014
Skupljanje i odvoz komunalnog otpada je komunalna djelatnost u smislu članka 3. stavka 1. toč. 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Stavkom 5. istoga članka propisano je da se pod navedenom komunalnom djelatnošću podrazumijeva čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređe...
Novi podizvoditelj u izvršenju javne nabave 8.9.2014
Članak 86. stavak 6. alineja 3. Zakona o javnoj nabavi propisuje, između ostalog, da: „Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj...
Porezni dug ponuditelja 28.7.2014
Člankom 67. stavkom 1. točkom 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom...
Dovršetak pokrenutih postupaka stupanjem na snagu novog zakona 9.7.2014
U pogledu mogućnosti primjene odredbe članka 105. stavka 6., a u vezi s člankom 186. Zakona, vidljivo je da spomenuta odredba članka 186. Zakona prijelazna odredba koja propisuje da se postupci nabave pokrenuti do stupanja na snagu tog Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi ili okvi...
Visina procijenjene vrijednosti nabave 7.7.2014
Zakonom o javnoj nabavi, u članku 18. stavku 3., propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.
Visina ponude 18.6.2014
S obzirom da je člankom 2. točkom 26. Zakona ugovor o javnoj nabavi definiran kao naplatni ugovor („Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pruža...
Registrirana djelatnost kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave 16.6.2014
Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje, među uvjetima pravne i poslovne sposobnosti, odredio da ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, i to izvodom iz sudskog, obrtnog, struko...
Ugovor o uslugama posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata 12.5.2014
Sagledavajući gore spomenuti Pravilnik, iz odredbe članka 1. istog vidljivo da su za poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata ovlašteni, odnosno da usluge posredništva, naglašavajući da se radi samo o redovitim studentima, mogu obavljati isključivo studentski centri pojedinih sveuč...
Nabava dodatne robe, radova i usluga 24.3.2014
Zakon o javnoj nabavi u odredbi članka 18. stavka 3. propisuje da se taj Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Pitanje ne/primjene Zak...
Dokazivanje financijske sposobnosti u postupku javne nabave 10.3.2014
Pitanje određivanja uvjeta financijske sposobnosti gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, regulirana su odredbama članka 71. Zakona javnoj nabavi. Prema odredbi stavka 1. tog članka Zakona, javni naručitelj može odrediti uvjete financijske sposobnosti gospodarskog subjekta, ispunjavanje koj...
Javna objava planova nabave 22.3.2013
Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) naručitelji za proračunsku ili poslovnu godinu donose plan nabave, pri čemu su javni naručitelj obvezni plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Poveznicu na interne...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(25) 2015(13) 2014(11) 2013(6)
2012(9) 2010(15) 2009(68) 2008(36)

Područje

Javna nabava(183)

Izvor

< SviUprava za sustav javne nabave
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite