Poredano po:

Broj dokumenata: 2850

1
Prekluzivni rok za zaštitu posjeda stana · Izbor dana

Datum: 15.1.2021

Promjenom brave na stanu koji je u suposjedu parničnih stranaka je tuženik ustvari onemogućio tužitelja u izvršavanju suposjeda i time je ustvari izvršio smetanje posjeda na štetu svog suposjednika nad zajedničkim stanom. Rok za zaštitu posjeda tužitelju teče od onog...

2
Odgovornost nasljednika za tražbine ostaviteljevih vjerovnika · Izbor dana

Datum: 14.1.2021

Po smrti tuženika će parnični sud rješenjem odrediti prekid postupka radi naknade štete koju je tužitelj potraživao od tuženika, te će se postupak nastaviti rješenjem s nasljednikom tuženika kao univerzalnim sukcesorom. Nasljednik tuženika se ne može uspješno protiviti na...

3
Odbacivanje tužbe · Izbor dana

Datum: 13.1.2021

Tužitelj koji tužbom traži naknadu štete od tuženika, pa tijekom postupka bude otvoren postupak predstečajne nagodbe nad tuženikom, je dužan prijaviti svoju tražbinu naspram tuženika Nagodbenom vijeću, bez obzira što se u pogledu te tražbine tek vodi parnica i što tužitelj ne ra...

4
Ispitivanje pretpostavki za određivanje prethodne mjere · Izbor dana

Datum: 12.1.2021

Za ocjenu pružanja pravne zaštite propisane odredbom članka 501.a Zakona o parničnom postupku nisu odlučne odredbe Ovršnog zakona o određivanju prethodne mjere, jer u članku 501.a Zakon o parničnom postupku izričito propisuje koji su uvjeti potrebni za udovoljenje takvom prijedlogu, o ...

5
Pravna osobnost podružnice · Izbor dana

Datum: 11.1.2021

Kako podružnice nemaju pravnu osobnost, niti su samostalne u ostvarivanju prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, već se dobit koju podružnice inozemnih društava ostvare u RH oporezuje u državi u kojoj je sjedište stvarne uprave društva, dakle u ino...

6
Stambeno zbrinjavanje · Izbor dana

Datum: 8.1.2021

Vlasništvo drugog odgovarajućeg stana zapreka je za stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Domovinskog rata, bez obzira na tvrdnje tužitelja da je samo fiktivno bio upisan kao vlasnik radi izbjegavanja poreznih obveza.

7
Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom · Izbor dana

Datum: 7.1.2021

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova proglašava katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

8
Zastoj parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 5.1.2021

Sud će odbiti suglasni prijedlog stranaka za ponovni zastoj postupka ukoliko su stranke podnijele isti nakon proteka roka na koji je prvobitni zastoj postupka bio određen.

9
Prikupljanje humanitarne pomoć za područje Sisačko-moslavačke županije · Izbor dana

Datum: 30.12.2020

Zbog velikog broja upita u vezi prikupljanja i dostavljanja humanitarne pomoći građanima Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom Ravnateljstvo civilne zaštite sve donatore upućuje kako humanitarnu pomoć u obliku prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština, odjeće, obuće i sl...

10
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 24.12.2020

IUS-INFO vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2021. godinu!

11
Vraćanje dara · Izbor dana

Datum: 23.12.2020

Kada se pokrene parnica radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela, za osnovanost tužbenog zahtjeva tužitelja je nužno da isti dokaže cjelokupnu vrijednost ostavine, te da je povrijeđeno njegovo pravo na nužni dio uslijed darovanja ostavitelja obdareniku, ali sud nema pravo sam izvoditi dokaze ne...

12
Treba li mijenjati sudsku praksu o datumu sudskog raskida ugovora o radu? · Izbor dana

Datum: 22.12.2020

Ustavni sud je donio odluku nakon koje bi redovni sudovi svakako trebali razmisliti je li potrebno mijenjati sudsku praksu o tome da se datum prestanka ugovora o radu određuje prema okolnostima svakog pojedinog slučaja, pa čak i na način da se određuje s danom s kojim je ugovor o radu prethodno pre...

13
Osiguranje buduće tražbine · Izbor dana

Datum: 21.12.2020

Činjenica da tražbina čije se osiguranje traži predstavlja buduću tražbinu koja još nije dospjela, ne predstavlja prepreku za određivanje privremene mjere.

14
Prethodno pitanje - uzroci nastanka profesionalne nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 18.12.2020

Sud u parničnom postupku nije ovlašten ispitivati pravilnost pravomoćne odluke donesene u upravnom postupku kojom je osiguraniku tužitelja utvrđeno pravo na invalidsku mirovinu, budući da je o pravima iz mirovinskog osiguranja nadležan odlučivati Zavod za mirovinsko osiguranje. Međutim, parni...

15
Naknada štete · Izbor dana

Datum: 17.12.2020

Obveza poslodavca na plaćanja neimovinske štete radniku, za koju poslodavac objektivno odgovora, dospijeva danom podnošenja tužbe te slijedom toga i obveza plaćanja zatezne kamate na naknadu neimovinske štete dospijeva istog dana ako prije toga dana nije podnesen zahtjev za nakn...

16
Izmjene i dopune Sudskog poslovnika · Izbor dana

Datum: 16.12.2020

Izmjenama se, među ostalim, propisuje da ako izreka sudske odluke ima više dijelova, dijelovi se označavaju rimskim brojevima (I, II, III,…), a odlomci u obrazloženju sudske odluke numeriraju se rednim arapskim brojevima (1., 2., 3., …).

17
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak · Izbor dana

Datum: 15.12.2020

Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24% na 20%, s 36% na 30%, dok se kod konačnog dohotka stopa poreza na dohodak smanjuje s 12% na 10%. Izmjene su na snazi od 1. siječnja 2021.

18
Troškovi parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 14.12.2020

U parničnom postupku koji se vodi radi smetanja posjeda tužitelj nema pravo na naknadu troška pristupa na ročište za objavu i uručenje rješenja jer mu u takvom postupku pripada jednokratna naknada za cijeli prvostupanjski postupak, pa je i trošak pristupa na ročišt...

19
Djelomična ništetnost sudske nagodbe · Izbor dana

Datum: 11.12.2020

Djelomična ništetnost ugovora o nagodbi moguća je samo u situaciji ako se iz nagodbe vidi da se ona sastoji od više neovisnih dijelova, a ništetnost se odnosi samo na odgovarajuće neovisne dijelove.

20
Odluka o otkazu · Izbor dana

Datum: 10.12.2020

Predmet ispitivanja zakonitosti tijekom sudskog postupka jest samo odluka o otkazu koji je poslodavac uručio radniku, pa je stoga samo ono što u obrazloženju odluke o otkazu navedeno kao razlog otkazivanja može biti razlog za otkaz, a poslodavac ne može naknadno proširivati to obrazlož...

21
Šutnja uprave · Izbor dana

Datum: 9.12.2020

Odluka općine /grada o darovanju stana na području posebne državne skrbi njegovom korisniku, nije upravni akt već akt raspolaganja vlasnika stana, pa se pravna zaštita ne ostvaruje u upravnom postupku.

22
Zabrana pokretanja ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 8.12.2020

Zabrana pokretanja parničnih i ovršnih postupaka vrijedi za onog vjerovnika čija je tražbina nastala do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a činjenica da je prijedlog za ovrhu podnesen prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe ne predstavlja odlučnu činjenicu.

23
Diobni ugovor · Izbor dana

Datum: 7.12.2020

Okolnost što diobni ugovor nisu sklopili svi suvlasnici nekretnina ne čini takav ugovor ništavim u smislu odredbe čl. 103. Zakona o obveznim odnosima jer sadržaj tog ugovora ne dira u suvlasnička prava ostalih suvlasnika koji tim diobnim ugovorom nisu obuhvaćeni.

24
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada · Izbor dana

Datum: 4.12.2020

Odredbe članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu primjenjuju se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca te je prema odredbi članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika ...

25
Obustava ovrhe · Izbor dana

Datum: 3.12.2020

Kada je ovrha obustavljena zbog toga što ovrhovoditelj nije naveo OIB ovršenice, zbog čega Financijska agencija nije mogla provesti ovrhu na novčanim sredstvima ovršenice, tada se smatra da je ovrha obustavljena zbog razloga za koji je odgovoran ovrhovoditelj, pa podnošen...

26
Pravovaljanost oporuke · Izbor dana

Datum: 2.12.2020

Sud će u sporu između nasljednika, u pogledu pravovaljanosti oporuke, kada jedan od nasljednika tvrdi da oporuka nije valjana stoga što nije zadovoljena zakonom određena forma, uputiti u parnicu upravo tog nasljednika koji tvrdi da oporuka ima mane, stoga što je evidentno da predmetna ...

27
Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona · Izbor dana

Datum: 1.12.2020

Od 28. studenoga na snazi su najnovije izmjene i dopune Ovršnog zakona. Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi se nadležnom sudu na propisanom obrascu. Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima preb...

28
Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija · Izbor dana

Datum: 30.11.2020

Prava vlasnička tužba (reivindikacija) može se podići i protiv posrednog posjednika stvari. Kad netko stvar posjeduje kao plodouživatelj, založni vjerovnik, zakupoprimac, najmoprimac, čuvar, posudovnik ili u kojem drugom sličnom odnosu u kojemu je prema drugome ovlašten ili obvezan kroz ...

29
Nerazumljivost izreke · Izbor dana

Datum: 27.11.2020

Prihvaćanjem tužbenog zahtjeva kojim se traži proglašenje nedopuštenim provođenje poreznog ovršnog postupka, a bez navođenja poslovnog broja predmeta i suda pred kojim se taj postupak provodi, prvostupanjski je sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354....

30
Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku · Izbor dana

Datum: 26.11.2020

U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građa...

31
Zlouporaba prava · Izbor dana

Datum: 25.11.2020

Tužitelj koji je član uprave poreznog dužnika i ujedno član trgovačkog društva koje je s njime povezano i na koje su prebačeni ugovori o radu zaposlenika, smatra se odgovornom osobom koja je zloupotrebila svoje ovlasti i onemogućila dalje poslovanje poreznog dužnika, a time i ispunjenje obvez...

32
Uzdržavanje unučadi · Izbor dana

Datum: 24.11.2020

Obveza bake i djeda da uzdržavaju unuke je supsidijarna, što znači da postoji samo kada roditelj uopće (a ne djelomično) ne izvršava svoju obvezu uzdržavanja, odnosno kada se ta obveza ne može ni prisilno ostvariti.

33
Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo · Izbor dana

Datum: 23.11.2020

Kada je prvi razlučni vjerovnik tijekom javne dražbe dao izjavu u smislu odredbe članka 247. stavka 7. Stečajnog zakona, sud ne može prekinuti postupak prodaje nekretnine stečajnog dužnika nego treba nastaviti započeti postupak prodaje i nakon toga odlučiti kome će dosuditi nekretninu (ako je postig...

34
Izmjene Ovršnog zakona stupaju na snagu 1. prosinca · Izbor dana

Datum: 20.11.2020

Vlada je sa sjednice u četvrtak uputila u hitnu saborsku proceduru izmjene i dopune Ovršnog zakona. Digitalizacija i smanjenje troškova, kao i poboljšanje statusa dužnika te vjerovnika, osnovne su značajke ovih izmjena koje bi stupile na snagu 1. prosinc...

35
Rok za žalbu · Izbor dana

Datum: 19.11.2020

Dostava presude stranci koja je uredno obaviještena o ročištu za objavu, smatra se obavljenom danom kad je to ročište održano, neovisno o tome što je sud u otpravku presude naveo da rok za žalbu teče od dostave prijepisa rješenja.

36
U-I-4658-2019 i dr. · Izbor dana

Datum: 17.11.2020

Ustavni sud ističe da na temelju svih izloženih razmatranja nije našao da bi ustanovljenjem Visokog kaznenog suda i njegovih nadležnosti bio doveden u pitanje ustavni položaj Vrhovnog suda, kao najvišeg suda koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj prim...

37
Zastara · Izbor dana

Datum: 16.11.2020

Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora, odnosno u slučaju zahtjeva iz čl. 323. st. 1. ZOO/05. (čl. 104. st. 1. ZOO/91.) kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugov...

38
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari · Izbor dana

Datum: 13.11.2020

Ako je određena stvar u nepromijenjenom obliku (očuvanog identiteta) bila u posjedu nevlasnika primjenjuju se odredbe članka 164. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojima je samo nepošten posjednik dužan naknaditi koristi od uporabe ...

39
Primjena blažeg zakona · Izbor dana

Datum: 12.11.2020

Kazneno djelo odnošaja bez pristanka ima svoj kontinuitet u kaznenom djelu silovanja, no prilikom određivanja kazne sud će primijeniti blaži zakon za okrivljenika pa će se zbog toga okrivljenik osuditi zbog počinjenja kaznenog djela odnošaja bez pristanka i izreći će se okrivljeniku ka...

40
Posljedice samopomoći · Izbor dana

Datum: 11.11.2020

Sud je vezan granicama postavljenog tužbenog zahtjeva i jedino može odlučivati u predmetnom postupku u granicama postavljenog zahtjeva, što znači da sud ne može udovoljiti zahtjevu tužitelja iz parnice za smetanje posjeda, kao predlagatelju osiguranja, za određivanjem privremene mjere kojom b...

41
Ovlaštenja ovršnog suda · Izbor dana

Datum: 9.11.2020

Ovršni sud nije obvezan dostavljati zahtjeve za naknadu troškova niti prijedloge za osiguranje na odgovor ili na očitovanje drugoj strani.

42
Određivanje koeficijenta plaće · Izbor dana

Datum: 6.11.2020

Budući je tužitelj raspoređen na poslove višeg stručnog savjetnika za koje je određen koeficijent plaće koji mu je i obračunat, to je rješenje zakonito i u tom postupku se ne preispituju razlozi radi kojih je općim aktom određen baš taj iznos koeficijenta za to radno mjesto.

43
Stupnjevita tužba · Izbor dana

Datum: 4.11.2020

Postupak u povodu stupnjevite tužbe provodi se u dva stadija - u prvom se raspravlja i odlučuje o manifestacijskom zahtjevu, dok se u drugom stadiju raspravlja i odlučuje o naknadno preciziranom tužbenom zahtjevu na konkretnu činidbu.

44
Uvreda u političkom diskursu · Izbor dana

Datum: 3.11.2020

Pitanja i problemi koje u ime i za račun građana rješavaju demokratski odabrani predstavnici vlasti u svakom suvremenom demokratskom društvu neminovno dovode do sukobljavanja vladajućeg programa i opozicionih prijedloga u pogledu politike koja će biti primijenjena, što danas, uv...

45
Određenost tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 2.11.2020

Tužbeni zahtjev koji glasi na predaju pokretnina treba biti postavljen tako da isti bude određen ili barem odrediv na način da se te pokretnine opišu na način da ih se može razlikovati od drugih pokretnina iste vrste.

46
Parcelacija - Zahtjev za poništenje pravomoćnog rješenja · Izbor dana

Datum: 30.10.2020

Zahtjev tužitelja za poništenje pravomoćnog rješenja upravno tijelo nema ovlaštenja interpretirati kao zahtjev za obnovu postupka jer se tužitelj izričito pozvao na članak 129. Zakona o općem upravnom postupku.

47
Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice · Izbor dana

Datum: 29.10.2020

Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku iz...

48
Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda · Izbor dana

Datum: 28.10.2020

Prijeboj potraživanja utvrđen odlukom suda proizvodi uvjetni pravni učinak od trenutka priopćenja sudu, dok trenutak priopćenja protivniku nije bitan. Do prijeboja putem suda, međutim, dolazi tek kada odluka suda kojom je izvršen prijeboj postane pravomoćna.

49
Kažnjavanje građana zbog nenošenja zaštitne maske za vrijeme epidemije zarazne bolesti COVID-19 · Izbor dana

Datum: 27.10.2020

U članku se analizira nužna mjera obveze nošenja zaštitnih maski u uvjetima epidemije zarazne bolesti te njezina kontrola, obveznici nošenja maske i kažnjavanje nenošenja.

50
Pravo na dom · Izbor dana

Datum: 26.10.2020

Isticanje prava na dom u žalbi protiv rješenja o ovrsi na nekretnini predstavlja žalbeni razlog iz čl. 50. st. 1. toč. 10. Ovršnog zakona.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta