Poredano po:

Broj dokumenata: 2955

1
Gradnja na pomorskom dobru · Izbor dana

Datum: 21.6.2021

Tužitelj, koji je fizička osoba i nije nositelj koncesije na pomorskom dobru, ne može uspješno od suda u parnici tražiti zaštitu vlasničkih prava na molu koji je izgradio na pomorskom dobru. Naime, tužitelj gradnjom mola na pomorskom dobru nije postao vlasnikom tog dijela nekretnine.

2
Posljedice nedavanja nasljedničke izjave · Izbor dana

Datum: 18.6.2021

Neosnovane su tvrdnje nasljednika koji tvrdi da mu nije omogućeno davanje nasljedničke izjave u slučaju kada je sud tog nasljednika u dva navrata pozivao na davanje nasljedničke izjave i pored toga još dva puta odgađao ročišta radi davanja te izjave, dok nasljednik uopće nije naveo razloge izostanka...

3
Nerazvrstana cesta · Izbor dana

Datum: 17.6.2021

Izgradnjom nerazvrstane ceste preko dijela nekretnine u vlasništvu tužitelja, taj dio nekretnine je postao dio javne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi čime je prestalo dotadašnje vlasništvo tužitelja na tom dijelu nekretnine, pa tužitelj više nije ovlašten zahtijevati povrat istoga.

4
Premještanje osobnog vozila · Izbor dana

Datum: 16.6.2021

Sud nije ovlašten ocjenjivati opravdanost ili neopravdanost naredbe nadležnog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet određene jedinice lokalne samouprave temeljem koje je tužitelj izvršio radnju premještanja osobnog vozila tuženika.

5
Troškovi razvrgnuća suvlasništva · Izbor dana

Datum: 15.6.2021

Svaki od suvlasnika snosi svoje vlastite troškove postupka razvrgnuća suvlasništva u smislu sudskih pristojbi ili troška očevida. Zajedničke troškove postupka, kao što je trošak vještačenja, stranke plaćaju razmjeno svojim suvlasničkim dijelovima.

6
Pravni položaj nepoštenog posjednika stana · Izbor dana

Datum: 14.6.2021

Nepošteni posjednik stana je dužan naknaditi vlasniku sve koristi koje je imao od posjedovanja, pa time i korist koju bi vlasnik imao da je predmetni stan iznajmljivao. Visina naknade koju će nepošteni posjednik biti dužan platiti vlasniku će se utvrditi po vještaku uzevši u obzir tržišne prilike ve...

7
Zaštita potrošača · Izbor dana

Datum: 11.6.2021

Smatra se nepoštenom poslovnom praksom postupanje tužitelja koji je na maloprodajnu cijenu zaračunao još određeni iznos koji je naplaćivao potrošaču, što nije dozvoljeno.

8
Povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 10.6.2021

Propuštanjem pripremnog ročišta i zaključenjem prethodnog postupka je stranka nadalje prekludirana u iznošenju novih činjeničnih tvrdnji i pripadajućih dokaza, pa je stoga zbog propuštanja tog ročišta stranka ovlaštena podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje. No, usprkos navedenome je stran...

9
Prebivalište · Izbor dana

Datum: 9.6.2021

Budući da zakonom nije propisano koliko vremena tijekom godine netko treba stanovati na prijavljenoj adresi, da bi se smatralo da tamo stalno stanuje dovoljno je da svake godine neko vrijeme stanuje.

10
Teret dokaza kod naknade štete · Izbor dana

Datum: 8.6.2021

U parnici radi naknade štete je tužitelj dužan dokazati sve zakonom predviđene pretpostavke odgovornosti za štetu: štetnu radnju štetnika, štetu, uzročnu vezu između štetne radnje i štete na način da se šteta javlja kao posljedica štetne radnje i protupravnost, čijim utvrđenjem tek sud može udovolji...

11
Ispravak presude · Izbor dana

Datum: 7.6.2021

Ukoliko je rješenjem o ispravku presude, prvostupanjski sud promijenio sadržaj izreke koja je bila rezultat njegove pogrešne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje je priznao u obrazloženju presude, tada se isto ne smatra ispravkom pogreške u pisanju i računanju.

12
Stjecanje bez osnove - korištenje usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada · Izbor dana

Datum: 4.6.2021

Ukoliko je tužitelj tužbenim zahtjevom zatražio isplatu s osnove stjecanja bez osnove, stoga što je tuženik koristio usluge tužitelja za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa tuženikove nekretnine, tada se za tražbinu tužitelja ne primjenjuje zastarni rok od jedne godine, nego opći zastarni rok o...

13
Bitna povreda odredaba parničnog postupka zbog meritorne odluke o nepostojanju pravnog interesa · Izbor dana

Datum: 2.6.2021

Nepostojanje pravnog interesa za podnošenje tužbe propisanog odredbom članka 187. Zakona o parničnom postupku  može biti razlog za donošenje procesne odluke o odbacivanju tužbe, a ne meritorne odluke o odbijanju tužbenog zahtjeva pa sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354....

14
Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika · Izbor dana

Datum: 1.6.2021

Nakon provedenih lokalnih izbora za izvršnog čelnika te njegove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti izvršnog čelnika i zamjenika te njihova prava nakon prestanka mandata. Autorica u članku piše o...

15
Nalog za uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja · Izbor dana

Datum: 31.5.2021

Održavanje stanje upisa u zemljišnoj knjizi zbog inzistiranja na tome da sudska odluka mora sadržavati nalog za uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, i to u slučaju kada je nesporno da se provedeni upis temelji na ukinutoj sudskoj odluci koja upis u zemljišnoj knjizi čini pravno nevaljanim, u ...

16
Postupanje suda u slučaju kada ovršenik nema prebivalište u RH · Izbor dana

Datum: 28.5.2021

Počev od 28. studenog 2020. ovršni sudovi nisu više ovlašteni odbacivati prijedloge za ovrhu koji su podneseni protiv ovršenika koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Kada ovršenik nema prebivalište u RH, a podnesen je prijedlog za ovrhu protiv tog ovršenika, smatrat će se da je parničnom s...

17
Izostanak ovrhovoditelja pri očevidu · Izbor dana

Datum: 27.5.2021

Ovrhu će sud obustaviti ako je postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti. Izostanak ovrhovoditelja na očevidu, na kojem sud zajedno sa sudskim vještakom ureduje radi utvrđenja vrijednosti nekretnine ovršenika, nije valjan razlog za obustavom ovrhe.

18
Privremeno vraćanje na posao · Izbor dana

Datum: 26.5.2021

Radnik, koji je pokrenuo parnicu protiv poslodavca i u kojoj osporava dopuštenost otkaza, može ujedno tražiti da sud privremeno, do okončanja te parnice, naloži njegovo vraćanje na posao. Sud može udovoljiti tom traženju radnika, ali uz obrazloženje na temelju kojih činjenica je sud utvrdio da privr...

19
Naknadno pronađena ostavinska imovina · Izbor dana

Datum: 25.5.2021

Ukoliko se oporučni nasljednik odrekao nasljedstva u korist unuka ostavitelja, tada je sud dužan povodom prijedloga za raspored naknadno pronađene ostavinske imovine tog ostavitelja zakazati ročište i na isto pozvati sve zakonske i oporučne nasljednike ostavitelja radi raspravljanja o prijedlogu za ...

20
VI. DANI HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG I OVRŠNOG PRAVA · Izbor dana

Datum: 24.5.2021

Propustili ste prijavu za sudjelovanje uživo? Još uvijek možete sudjelovati  online putem Zoom platforme! Lexpera d.o.o. i pravni portal IUS-INFO pozivaju Vas na VI. Savjetovanje Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava   koje će se održati 27. i 28. svibnja 2021.  gdje će Vam iskusni pr...

21
Kleveta · Izbor dana

Datum: 21.5.2021

Nema mjesta zaključku da bi okrivljenik počinio kazneno djelo kleveta kada se utvrdi da je okrivljenik prilikom iznošenja određenih tvrdnji bio uvjeren u istinitosti istih, odnosno da je bio uvjeren u istinitost onoga što je izjavio putem medija. Naime, kada izostanu istinitost iznesene tvrdnje, kao...

22
Reperkusije otkaza i/ili opoziva punomoći · Izbor dana

Datum: 20.5.2021

Stranka je ovlaštena opozvati punomoć svome punomoćniku tijekom parnice, dok je isto tako punomoćnik ovlašten otkazati punomoć svojoj stranci, te u slučaju kada punomoćnik otkaže punomoć stranci, taj punomoćnik je još uvijek dužan u daljnjem roku od mjesec dana zastupati stranku s ciljem sprječavanj...

23
Prekoračenje tužbenog zahtjeva - preciziranje kamatne stope · Izbor dana

Datum: 19.5.2021

Nije prekoračen tužbeni zahtjev u situaciji kada je tužitelj potraživao isplatu zakonskih zateznih kamata, a sud prvog stupnja je, sukladno odredbi članka 29. Zakona o obveznim odnosima, u izreci precizirao kolika je točno stopa zateznih kamata.

24
Kodeks odvjetničke etike: teža povreda odvjetničke dužnosti · Izbor dana

Datum: 18.5.2021

Visoki upravni sud je ukinuo točku 84. Kodeksa odvjetničke etike (»Narodne novine«, broj 64/07., 72/08. i 64/18.). Imajući na umu odredbu članka 71. stavka 5. Zakona o odvjetništvu, Sud točku 84. Kodeksa nalazi nezakonitom jer Zakonom nije dopušteno da se teže povrede određuju Kodeksom nego je izrič...

25
Potupanje tijekom boravka u policijskoj postaji - Odluka USRH U-IIIBi/476/2020 od 23. ožujka 2021. · Izbor dana

Datum: 14.5.2021

Na temelju vjerodostojnih navoda podnositelja o uskraćivanju hrane i vode tijekom boravka u Policijskoj postaji Ogulin, koje su potvrdili i sami policijski službenici, Ustavni sud ocjenjuje da je već sama ta činjenica dostatna da bi se moglo govoriti o nečovječnom postupanju prema podnositelju. Ovo ...

26
Imenovanje sudaca Vrhovnog suda - Odluka Ustavnog suda U-III-188/1995 od 29. ožujka 1995. godine · Izbor dana

Datum: 13.5.2021

U odluci Ustavnog suda RH U-III-188/1995 od 29. ožujka 1995. utvrđeno je da je Državno sudbeno vijeće u postupku imenovanja sudaca Vrhovnog suda smanjilo broj sudaca Vrhovnog suda s 37 na 25, iako je takvu odluku mogao donijeti samo ministar pravosuđa. 

27
Jedinstvo suparničara po reivindikacijskoj tužbi · Izbor dana

Datum: 12.5.2021

Tuženici, protiv kojih je tužitelj podnio reivindikacijsku tužbu radi utvrđenja vlasništva i predaje u posjed dijela nekretnine, nisu nužni, a niti jedinstveni suparničari, što u parnici ima za posljedicu da se takav spor ne mora riješiti istovjetnom odlukom za svakog od tuženika, nego meritorna odl...

28
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH · Izbor dana

Datum: 11.5.2021

Autorica u ovom članku obrađuje pitanje zastare nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete odnosno tumačenja zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.

29
Zabrana rada nedjeljom - Odluka Ustavnog suda U-I/3824/2003 od 28. travnja 2004. · Izbor dana

Datum: 10.5.2021

U vezi s odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koja postavlja načelno pravilo da nedjeljom, u dane blagdana i u neradne dane određene posebnim zakonom prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo ne rade (stavak 3. izmijenjenog članka 26. ZT-a), Ustavni sud ističe da...

30
Primjerena kazna za recidivista · Izbor dana

Datum: 7.5.2021

Usprkos tome što je okrivljenik tijekom postupka priznao počinjenje kaznenog djela koje mu se stavljalo na teret, pa je time doprinio bržem i ekonomičnijem završetku postupka, te mu se ta okolnost uzima kao olakotna, ipak sud ne može takvom okrivljeniku koji je ujedno recidivist izreći minimalnu kaz...

31
Diskriminacija uslijed isplate otpremnine · Izbor dana

Datum: 6.5.2021

Različiti iznosi otpremnine koje pojedinim radnicima isplati poslodavac nije nužno čin diskriminacije. Naime, diskriminacija postoji samo kada se radnici različito tretiraju, prema zabranjenim osnovama, bez legitimnog cilja ili kada je riječ o neprimjerenom cilju. Stoga diskriminacije nema u slučaju...

32
Uzdržavanje djeteta · Izbor dana

Datum: 5.5.2021

Sud će po ispunjenju pretpostavki za izmjenu odluke o uzdržavanju izmijeniti iznos za koji je pojedini roditelj dužan doprinijeti uzdržavanju svoga djeteta s kojim ne živi, no prilikom donošenja takve odluke je potrebno utvrditi uobičajene troškove za dijete određene dobi, kao i troškove stanovanja ...

33
Naknada izgubljene dobiti radniku uslijed nastanka invaliditeta · Izbor dana

Datum: 4.5.2021

U slučaju kada je poslodavac odgovoran za štetni događaj uslijed kojeg je nastala invalidnost radnika kao tužitelja, tada poslodavac kao tuženik odgovara i za izgubljenu zaradu radnika uslijed izgubljene sposobnosti za rad, pa će stoga biti osnovan tužbeni zahtjev radnika kao tužitelja da se naloži ...

34
Sporazum nasljednika o raspodjeli ostavine · Izbor dana

Datum: 3.5.2021

Nasljednici su slobodni postići sporazum o raspodjeli ostavinske imovine tijekom trajanja ostavinskog postupka, no prije donošenja rješenja o nasljeđivanju taj sporazum se mora prezentirati javnom bilježniku kao povjereniku ostavinskog suda odnosno ostavinskom sudu, te ukoliko bi tek u žalbi na rješ...

35
Dostavnica - javna isprava · Izbor dana

Datum: 30.4.2021

Dostavnica, u smislu pravne snage kojom se dokazuju činjenice se ima smatrati javnom ispravom, pa se stoga ono što je navedeno u dostavnici ima smatrati istinitim, a tako i datum uručenja rješenja o ovrsi ovršeniku, dok je ovršenik ovlašten drugim dokaznim sredstvima dokazivati kako mu dostava nije ...

36
Utvrđenje osnova sumnje · Izbor dana

Datum: 29.4.2021

Osnovana sumnja je opća pretpostavka za određivanje odnosno produljenje istražnog zatvora, pa prije nego što sud utvrdi postojanje i drugih zakonom predviđenih pretpostavki, nužno je utvrditi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio terećeno kazneno djelo. Stoga je nužno da sud prilikom ...

37
Odgovornost za dugove ostavitelja · Izbor dana

Datum: 28.4.2021

Nasljednik koji se prihvatio nasljedstva iza ostavitelja, dakle nije izjavio da se odriče svoga nasljednog dijela, odgovara za dugove ostavitelja do vrijednosti onoga što je naslijedio, usprkos tome što je eventualno u sporazumu s drugim sunasljednicima istima prepustio imovinu koju je naslijedio, o...

38
Povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 27.4.2021

Povrat u prijašnje stanje je moguć zbog propuštanja ročišta ili roka za poduzimanje kakve radnje u postupku, te će sud stranci omogućiti povrat u prijašnje stanje ukoliko utvrdi da je do navedenog propuštanja došlo zbog opravdanog razloga. Upravo stoga će sud odbiti prijedlog za povrat u prijašnje s...

39
Gubitak povjerenja kao razlog za izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 26.4.2021

Izvanredni otkaz ugovora o radu će biti zakonit u slučaju kada je poslodavac uručio radniku takav otkaz zbog neovlaštenog izuzimanja i uvida u poslovnu dokumentaciju tužitelja iz elektroničke pošte direktora tužitelja, premda radnik izuzetu poslovnu dokumentaciju poslodavca nije dao na uvid trećima ...

40
Naknada za uređenje voda - korisnik prostora · Izbor dana

Datum: 23.4.2021

Obveznik plaćanja komunalne naknade je i obveznik plaćanja naknade za uređenje voda, bez obzira što nije upisan kao vlasnik prostora kojeg koristi.

41
Pravo na dom · Izbor dana

Datum: 22.4.2021

Prigovor prava na poštivanje doma tuženika nije osnovan u situaciji kada osoba ne plaća nikakvu naknadu za korištenje stana niti režijske troškove koji terete predmetni stan, zbog čega vlasnik protiv iste vodi parnične postupke radi regresa onih troškova koje podmiruje kao vlasnik, pa kako pravo na ...

42
Bračni status kao razlog poslovno uvjetovanog otkaza · Izbor dana

Datum: 21.4.2021

Kao razlog poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac ne može odrediti sklapanje braka radnika s radnikom konkurentskog trgovačkog društva, jer time zapravo zadire u temeljna ljudska prava i slobode. Tek ukoliko bi poslodavac dokazao da je njegov radnik zloupotrijebio povjerljive poslovne podatke i pren...

43
Načelo oficioznosti · Izbor dana

Datum: 20.4.2021

Sud je u postupcima zaštite prava djeteta ovlašten i dužan uz primjenu načela oficioznosti postupati tako da poduzme radnje u obiteljskim predmetima na način da se izvode i oni dokazi koji nisu predloženi tijekom postupka od strane punomoćnika stranaka ili posebnog skrbnika.

44
Argument zdravog razuma u upravnom sporu · Izbor dana

Datum: 16.4.2021

U novije vrijeme argument zdravog razuma, prvotno inauguriran od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, sve je prisutniji pri odlučivanju primjenjivača pravnih normi. Autor u članku donosi prikaz nekoliko primjera njegove recepcije pri obrazlaganju presuda Upravnog suda u Rijeci.

45
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe · Izbor dana

Datum: 15.4.2021

Kada je pravomoćnom sudskom presudom tuženiku naloženo tužitelju platiti određeni novčani iznos zbog raskida ugovora o radu riječ je o isplati koja je u svezi s gospodarskom djelatnošću te se taj novčani primitak smatra primitkom od nesamostalnog rada, prema članku 21. stavku 1. točki 1. podtočki a....

46
Preuzimanje parnice od strane stečajnog upravitelja · Izbor dana

Datum: 14.4.2021

Stečajni upravitelj, kao zakonski zastupnik stranke u stečaju, ne može odbiti preuzimanje postupka nakon što ga sud pozove da to učini.

47
Kazneno djelo - prijetnja · Izbor dana

Datum: 13.4.2021

Prilikom utvrđenja postojanja kaznenog djela prijetnje moraju se uvažiti činjenice da svaka prijetnja mora biti konkretizirana od strane počinitelja tog kaznenog djela i da radnja ovog kaznenog djela je započeta kada počinitelj drugome uputio prijetnju, a kazneno djelo je dovršeno u trenutku kad je ...

48
Ovrha radi vraćanja radnika na rad · Izbor dana

Datum: 9.4.2021

Ovršna isprava na kojoj se temelji rješenje o ovrsi kojim je naloženo ovršeniku da ovrhovoditelja vrati na rad, ne mora sadržavati nalog točno određenom tijelu ovršenika, jer će ovrhovoditelja vratiti na rad nadležno tijelo sukladno zakonu i internim aktima ovršenika.

49
Troškovi postupka uslijed dvostruke litispendencije · Izbor dana

Datum: 8.4.2021

U slučaju nastanka dvosturke litispendencije će sud odbaciti tužbu tužitelja, te će tužitelju naložiti da plati tuženiku nastali trošak postupka, a odbit će se žalbeni navodi tužitelja na rješenje kojim mu se nalaže plaćanje troškova, temeljeni na tvrdnji da je tužitelj ustvari doveden u zabludu bud...

50
Korištenje autorskog djela · Izbor dana

Datum: 7.4.2021

Obveza plaćanja naknade nastaje na temelju zakona samom činjenicom korištenja autorskog djela od strane korisnika, ako odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ili ugovorom nije drukčije određeno.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta