Poredano po:

Broj dokumenata: 2824

1
Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona · Izbor dana

Od 28. studenoga na snazi su najnovije izmjene i dopune Ovršnog zakona. Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi se nadležnom sudu na propisanom obrascu. Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima preb...

Datum: 1.12.2020

2
Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija · Izbor dana

Prava vlasnička tužba (reivindikacija) može se podići i protiv posrednog posjednika stvari. Kad netko stvar posjeduje kao plodouživatelj, založni vjerovnik, zakupoprimac, najmoprimac, čuvar, posudovnik ili u kojem drugom sličnom odnosu u kojemu je prema drugome ovlašten ili obvezan kroz ...

Datum: 30.11.2020

3
Nerazumljivost izreke · Izbor dana

Prihvaćanjem tužbenog zahtjeva kojim se traži proglašenje nedopuštenim provođenje poreznog ovršnog postupka, a bez navođenja poslovnog broja predmeta i suda pred kojim se taj postupak provodi, prvostupanjski je sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354....

Datum: 27.11.2020

4
Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku · Izbor dana

U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građa...

Datum: 26.11.2020

5
Zlouporaba prava · Izbor dana

Tužitelj koji je član uprave poreznog dužnika i ujedno član trgovačkog društva koje je s njime povezano i na koje su prebačeni ugovori o radu zaposlenika, smatra se odgovornom osobom koja je zloupotrebila svoje ovlasti i onemogućila dalje poslovanje poreznog dužnika, a time i ispunjenje obvez...

Datum: 25.11.2020

6
Uzdržavanje unučadi · Izbor dana

Obveza bake i djeda da uzdržavaju unuke je supsidijarna, što znači da postoji samo kada roditelj uopće (a ne djelomično) ne izvršava svoju obvezu uzdržavanja, odnosno kada se ta obveza ne može ni prisilno ostvariti.

Datum: 24.11.2020

7
Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo · Izbor dana

Kada je prvi razlučni vjerovnik tijekom javne dražbe dao izjavu u smislu odredbe članka 247. stavka 7. Stečajnog zakona, sud ne može prekinuti postupak prodaje nekretnine stečajnog dužnika nego treba nastaviti započeti postupak prodaje i nakon toga odlučiti kome će dosuditi nekretninu (ako je postig...

Datum: 23.11.2020

8
Izmjene Ovršnog zakona stupaju na snagu 1. prosinca · Izbor dana

Vlada je sa sjednice u četvrtak uputila u hitnu saborsku proceduru izmjene i dopune Ovršnog zakona. Digitalizacija i smanjenje troškova, kao i poboljšanje statusa dužnika te vjerovnika, osnovne su značajke ovih izmjena koje bi stupile na snagu 1. prosinc...

Datum: 20.11.2020

9
Rok za žalbu · Izbor dana

Dostava presude stranci koja je uredno obaviještena o ročištu za objavu, smatra se obavljenom danom kad je to ročište održano, neovisno o tome što je sud u otpravku presude naveo da rok za žalbu teče od dostave prijepisa rješenja.

Datum: 19.11.2020

10
U-I-4658-2019 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud ističe da na temelju svih izloženih razmatranja nije našao da bi ustanovljenjem Visokog kaznenog suda i njegovih nadležnosti bio doveden u pitanje ustavni položaj Vrhovnog suda, kao najvišeg suda koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj prim...

Datum: 17.11.2020

11
Zastara · Izbor dana

Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora, odnosno u slučaju zahtjeva iz čl. 323. st. 1. ZOO/05. (čl. 104. st. 1. ZOO/91.) kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugov...

Datum: 16.11.2020

12
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari · Izbor dana

Ako je određena stvar u nepromijenjenom obliku (očuvanog identiteta) bila u posjedu nevlasnika primjenjuju se odredbe članka 164. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojima je samo nepošten posjednik dužan naknaditi koristi od uporabe ...

Datum: 13.11.2020

13
Primjena blažeg zakona · Izbor dana

Kazneno djelo odnošaja bez pristanka ima svoj kontinuitet u kaznenom djelu silovanja, no prilikom određivanja kazne sud će primijeniti blaži zakon za okrivljenika pa će se zbog toga okrivljenik osuditi zbog počinjenja kaznenog djela odnošaja bez pristanka i izreći će se okrivljeniku ka...

Datum: 12.11.2020

14
Posljedice samopomoći · Izbor dana

Sud je vezan granicama postavljenog tužbenog zahtjeva i jedino može odlučivati u predmetnom postupku u granicama postavljenog zahtjeva, što znači da sud ne može udovoljiti zahtjevu tužitelja iz parnice za smetanje posjeda, kao predlagatelju osiguranja, za određivanjem privremene mjere kojom b...

Datum: 11.11.2020

15
Ovlaštenja ovršnog suda · Izbor dana

Ovršni sud nije obvezan dostavljati zahtjeve za naknadu troškova niti prijedloge za osiguranje na odgovor ili na očitovanje drugoj strani.

Datum: 9.11.2020

16
Određivanje koeficijenta plaće · Izbor dana

Budući je tužitelj raspoređen na poslove višeg stručnog savjetnika za koje je određen koeficijent plaće koji mu je i obračunat, to je rješenje zakonito i u tom postupku se ne preispituju razlozi radi kojih je općim aktom određen baš taj iznos koeficijenta za to radno mjesto.

Datum: 6.11.2020

17
Stupnjevita tužba · Izbor dana

Postupak u povodu stupnjevite tužbe provodi se u dva stadija - u prvom se raspravlja i odlučuje o manifestacijskom zahtjevu, dok se u drugom stadiju raspravlja i odlučuje o naknadno preciziranom tužbenom zahtjevu na konkretnu činidbu.

Datum: 4.11.2020

18
Uvreda u političkom diskursu · Izbor dana

Pitanja i problemi koje u ime i za račun građana rješavaju demokratski odabrani predstavnici vlasti u svakom suvremenom demokratskom društvu neminovno dovode do sukobljavanja vladajućeg programa i opozicionih prijedloga u pogledu politike koja će biti primijenjena, što danas, uv...

Datum: 3.11.2020

19
Određenost tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Tužbeni zahtjev koji glasi na predaju pokretnina treba biti postavljen tako da isti bude određen ili barem odrediv na način da se te pokretnine opišu na način da ih se može razlikovati od drugih pokretnina iste vrste.

Datum: 2.11.2020

20
Parcelacija - Zahtjev za poništenje pravomoćnog rješenja · Izbor dana

Zahtjev tužitelja za poništenje pravomoćnog rješenja upravno tijelo nema ovlaštenja interpretirati kao zahtjev za obnovu postupka jer se tužitelj izričito pozvao na članak 129. Zakona o općem upravnom postupku.

Datum: 30.10.2020

21
Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice · Izbor dana

Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku iz...

Datum: 29.10.2020

22
Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda · Izbor dana

Prijeboj potraživanja utvrđen odlukom suda proizvodi uvjetni pravni učinak od trenutka priopćenja sudu, dok trenutak priopćenja protivniku nije bitan. Do prijeboja putem suda, međutim, dolazi tek kada odluka suda kojom je izvršen prijeboj postane pravomoćna.

Datum: 28.10.2020

23
Kažnjavanje građana zbog nenošenja zaštitne maske za vrijeme epidemije zarazne bolesti COVID-19 · Izbor dana

U članku se analizira nužna mjera obveze nošenja zaštitnih maski u uvjetima epidemije zarazne bolesti te njezina kontrola, obveznici nošenja maske i kažnjavanje nenošenja.

Datum: 27.10.2020

24
Pravo na dom · Izbor dana

Isticanje prava na dom u žalbi protiv rješenja o ovrsi na nekretnini predstavlja žalbeni razlog iz čl. 50. st. 1. toč. 10. Ovršnog zakona.

Datum: 26.10.2020

25
Pravovremeno povlačenje tužbe · Izbor dana

Tužitelj koji povuče tužbu je dužan naknaditi troškove postupka tuženiku, ali kada je tužitelj povukao tužbu odmah nakon što mu je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu tada će sud, po zahtjevu tužitelja, naložiti rješenjem tuženiku da naknadi troškove postupka tužitelju, p...

Datum: 23.10.2020

26
Teret dokazivanja - dospijeće računa · Izbor dana

Kada iz nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka te tuženikovog izvoda iz poslovnih knjiga proizlazi da je sam tuženik kao dužnik u svojim poslovnim knjigama kao dospijeće računa označio upravo one datume koji su naznačeni na utuženim računima, tuženik koji u parničnom postupku ospo...

Datum: 22.10.2020

27
Zakonitost postupanja policije · Izbor dana

Bitno obilježje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, konkretno fizičko odupiranje prema službenicima policije prilikom privođenja, jest da je radnja privođenja policijskih službenika bila poduzeta u okviru policijskih ovlasti, što znači da počinitelj ovo kazneno djelo neće počiniti k...

Datum: 21.10.2020

28
Ništetnost ugovora o kreditu u švicarskim francima · Izbor dana

Kako su odredbe o švicarskom franku i promjenjivoj kamatnoj stopi bitni sastojci Ugovora o kreditu, a da su redom svi bitni sastojci Ugovora o kreditu konkretno odredba o samom iznosu glavnice kredita čiji se iznos i način povrata vezuje uz valutnu klauzulu vezanu uz švicarski franak i...

Datum: 20.10.2020

29
Obnova spora · Izbor dana

Za obnovu spora nadležan je sud koji je meritorno odlučio o tužbenom zahtjevu te se zahtjev dostavlja prvenstveno prvostupanjskom upravnom sudu.

Datum: 19.10.2020

30
Orijentacijski kriteriji · Izbor dana

Izmjena Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete prihvaćena na sjednicama Građanskog odjela Vrhovnog suda 5. ožujka i 15. lipnja 2020. primjenjuje se na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima su...

Datum: 16.10.2020

31
Posjed prava služnosti prolaza i provoza · Izbor dana

Činjenica što se sporni put na kojem tužitelj ima pravo služnosti prolaza i provoza nije održavao i što ga prednik tužitelja nije koristio, ne znači samo po sebi, da je tužitelju prestao posjed prava služnosti i provoza na tom putu.

Datum: 15.10.2020

32
Priznanje stanarskog prava · Izbor dana

Okolnost da je tužiteljici možda nezakonito priznato stanarsko pravo rješenjem koje je postalo pravomoćno, nije razlog za utvrđenje ništavosti toga rješenja.

Datum: 14.10.2020

33
Obveza plaćanja pristojbe - umješač · Izbor dana

Umješač nije stranka na čiji se zahtjev ili u čijem se interesu poduzimaju radnje u postupku pa stoga nije obvezan platiti pristojbu za žalbu protiv presude.

Datum: 13.10.2020

34
Ukidanje služnosti · Izbor dana

Sud će na zahtjev vlasnika poslužne nekretnine svojom odlukom ukinuti nužni prolaz, a i drugu služnost puta, pa i kada je ta služnost uspostavljena voljom prethodnog vlasnika poslužnog dobra, ako utvrdi da postoji drugi prikladniji prolaz, ili drugi jednako prikladan prolaz, koji vlasniku poslužnoga...

Datum: 12.10.2020

35
e-Komunikacija · Izbor dana

Autorica u članku analizira mali broj odredaba pozitivnog prava koje uređuju elektroničku komunikaciju, a zbog kojih smatra da su u praksi su nastali problemi.

Datum: 9.10.2020

36
Likvidacija nad imovinom brisanog društva · Izbor dana

Članovi uprave provode likvidaciju društva u kojem su tek nastali razlozi za brisanje, ako općim aktima ili odlukama skupština nije drugačije određeno ili odlučeno. Nad naknadno pronađenom imovinom brisanog društva iz sudskog registra, likvidaciju pak provodi likvidator kojeg im...

Datum: 8.10.2020

37
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi · Izbor dana

Autor u ovom radu ukazuje na bitne razlike između tumačenja nekog pravnog propisa i tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju.

Datum: 7.10.2020

38
Teret dokaza · Izbor dana

Kada tužitelj kao davatelj usluga sakupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada dokaže u sporu male vrijednosti da: je tuženik evidentiran kao korisnik usluga tužitelja, da prebiva na adresi za koju se i odnose računi za učinjene usluge tužitelja i da predmetne usluge nisu plaćene; p...

Datum: 5.10.2020

39
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima · Izbor dana

Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Ovim radom autori pokušavaju približiti sukus modernog etažnog vla...

Datum: 2.10.2020

40
Odjava tv prijemnika · Izbor dana

Ukoliko se radi o prigovoru podnesenom radi neizdavanja obavijesti o postavljenom zahtjevu za odjavu TV prijemnika o čemu odlučuje javni servis (televizija) te se ne radi o odluci iz područja upravnog prava, tada za odlučivanje nije nadležan upravni sud.

Datum: 1.10.2020

41
Ispravak tužbe · Izbor dana

Sud nije ovlašten odbaciti tužbu kao nepotpunu kada tužitelj nije dostavio u prilogu tužbe zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu nekretninu, čak niti po pozivu suda da ispravi odnosno dopuni tužbu na način da dostavi traženi izvadak, nego je obveza suda da, usprkos toga što tuži...

Datum: 30.9.2020

42
Ograničenje opsega pljenidbe novčanih sredstava · Izbor dana

Nakon što Financijska agencija prenese zaplijenjeni iznos novčanih sredstava sa računa ovršenika na račun  ovrhovoditelja, prvostupanjski sud više nije ovlašten odlučivati o prijedlogu ovršenika da se ograniči opseg pljenidbe njegovih novčanih sredstava.

Datum: 28.9.2020

43
U-I/3242/2018 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud utvrdio je da država nije ispunila pozitivnu obvezu u rješavanju odnosa između najmodavaca (vlasnika stanova) s jedne strane, i zaštićenih najmoprimaca (stanara u stanovima u tzv. privatnom vlasništvu) te da je u osiguravanju vlasničkih prava najmodavaca, prekomjeran...

Datum: 28.9.2020

44
U-I/1372/2020 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ni prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 10., 13., 14. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti puča...

Datum: 25.9.2020

45
U-II/1312/2020 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud je odbacio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.).

Datum: 24.9.2020

46
Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije · Izbor dana

U slučaju podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije, do prekida postupka ne dolazi po sili zakona već na temelju konstitutivne odluke kojom sud određuje prekid postupka. Stoga prvostupanjski sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. ...

Datum: 22.9.2020

47
Odricanje od nasljedstva · Izbor dana

Tko je naslijedio neku osobu - taj je njezin sveopći pravni slijednik, pa smrću ostavitelja njegova ostavina prelazi na nasljednika, a kada je nasljednik osoba kojoj je potpuno oduzeta poslovna sposobnost tada od Centra za socijalnu skrb imenovani zakonski zastupnik u ime svoga štićenika odno...

Datum: 21.9.2020

48
Zastupanje · Izbor dana

Ukoliko uredno pozvana stranka ne pristupi na ročište radi povrata u prijašnje stanje, sud će njen prijedlog za povrat u prijašnje stanje odbiti, ali prijedlog za povrat u prijašnje stanje sud ne može odbiti i ukoliko uredno stranka ne pristupi, a sud ne dopusti zastupanj...

Datum: 17.9.2020

49
Poništaj ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Nasljednici primatelja uzdržavanja koji je sklopio Ugovor o doživotnom uzdržavanju i koji je još za života pokrenuo parnicu radi poništenja tog ugovora zbog zablude, su ovlašteni po smrti primatelja uzdržavanja nastaviti taj parnični postupak, te će sud s nasljednicima kao tužit...

Datum: 16.9.2020

50
Ustavni sud: Zakoni o ovlastima Stožera u skladu Ustavom · Izbor dana

Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da su zakoni koje je o ovlastima Stožera civilne zaštite donio Hrvatski sabor u skladu s Ustavom te da je zakonita većina odluka Stožera donesenih zbog epidemije koronavirusa.

Datum: 15.9.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta