Poredano po:

Broj dokumenata: 2909

1
Ovrha radi vraćanja radnika na rad · Izbor dana

Datum: 9.4.2021

Ovršna isprava na kojoj se temelji rješenje o ovrsi kojim je naloženo ovršeniku da ovrhovoditelja vrati na rad, ne mora sadržavati nalog točno određenom tijelu ovršenika, jer će ovrhovoditelja vratiti na rad nadležno tijelo sukladno zakonu i internim aktima ovršenika.

2
Troškovi postupka uslijed dvostruke litispendencije · Izbor dana

Datum: 8.4.2021

U slučaju nastanka dvosturke litispendencije će sud odbaciti tužbu tužitelja, te će tužitelju naložiti da plati tuženiku nastali trošak postupka, a odbit će se žalbeni navodi tužitelja na rješenje kojim mu se nalaže plaćanje troškova, temeljeni na tvrdnji da je tužitelj ustvari doveden u zabludu bud...

3
Korištenje autorskog djela · Izbor dana

Datum: 7.4.2021

Obveza plaćanja naknade nastaje na temelju zakona samom činjenicom korištenja autorskog djela od strane korisnika, ako odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ili ugovorom nije drukčije određeno.

4
Smatraju li se online konferencije, seminari i razne radionice učenjem na daljinu? · Izbor dana

Datum: 6.4.2021

Online konferencije, seminari i razne radionice smatraju se učenjem na daljinu, odnosno elektronički obavljenim uslugama u smislu čl. 26. st. 7. Zakona o PDV-u. Stoga, ako se u konkretnom slučaju elektronički obavljena usluga obavlja poreznom obvezniku sa sjedištem u inozemstvu radi se o usluzi za k...

5
Izdavanje lokacijske dozvole - obnova postupka · Izbor dana

Datum: 2.4.2021

Vlasnik susjedne nekretnine koji nije sudjelovao u postupku izdavanja lokacijske dozvole za susjedni objekt, ne može tražiti obnovu tog postupka.

6
Rješenje Ustavnog suda br. U-II/5709/2020 · Izbor dana

Datum: 1.4.2021

Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. stavka 1. alineja 1. i 4. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 ...

7
Snaha kao zakonska nasljednica · Izbor dana

Datum: 31.3.2021

Prilikom raspoređivanja naknadno pronađene imovine ostaviteljice, za koju su prethodno rješenjem o nasljeđivanju kao zakonski nasljednici bili utvrđeni bračni drug i sin, pa se u postupku koji prethodi donošenju rješenja o naknadno pronađenoj imovini utvrdi da je preminuo sin ostaviteljice, tada će ...

8
Uređenje petita kod predaje suposjeda nekretnine · Izbor dana

Datum: 30.3.2021

Tužitelj koji traži zaštitu suposjeda koji mu je oduzet od suposjednika i suvlasnika predmetne nekretnine ne može postavljati istovjetan tužbeni zahtjev kao kada samostalni posjednik traži zaštitu svoga posjeda od trećih osoba, odnosno takav tužitelj ne može uspjeti u parnici kada naspram suposjedni...

9
Stranačka sposobnost - prestanak postojanja pravne osobe · Izbor dana

Datum: 29.3.2021

Odredba članka 212. točka 4. Zakona o parničnom postupku po kojoj se postupak prekida po sili zakona odnosi se na stranku koja je kao pravna osoba postojala u vrijeme podnošenja tužbe, ali je tijekom parnice prestala postojati. Ako je tužena pravna osoba prestala postojati prije podnošenja tužbe, on...

10
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 2/21. · Izbor dana

Datum: 26.3.2021

Izuzetak od pravila prema kojem se godišnji odmor utvrđuje i koristi u radnim danima od ponedjeljka do petka je korištenje dana godišnjeg odmora po izboru službenika ili namještenika, sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U slučaju kada službenik ili namješten...

11
Stranačka sposobnost · Izbor dana

Datum: 25.3.2021

Ukoliko je ovršenik umro nakon što je ovršni postupak pokrenut, tada sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu i obustaviti postupak zbog smrti ovršenika, već je dužan donijeti rješenje o prekidu postupka.

12
Naknada štete · Izbor dana

Datum: 24.3.2021

Za propuste u radu s pacijentima bolnica odgovara po načelu presumirane, pretpostavljene krivnje, u kojem slučaju se može osloboditi odgovornosti za naknadu štete jedino ako dokaže da nije kriva odnosno da je u danim okolnostima postupala na način koji je propisan pravilima liječničke znanosti i str...

13
Nastavak ostavinskog postupka usprkos izvanrednim pravnim lijekovima · Izbor dana

Datum: 23.3.2021

Po pravomoćnom okončanju parničnog postupka, u koji su nasljednici upućeni radi utvrđenja valjanosti oporuke ostavitelja, ostavinski sud će nastaviti prekinuti ostavinski postupak, te primjenom utvrđenja parničnog suda o valjanosti ili nevaljanosti oporuke će ostavinski sud donijeti rješenje o naslj...

14
Aktivna legitimacija u postupku uređenja međe · Izbor dana

Datum: 22.3.2021

Sudsko uređenje međe je ovlašten zahtijevati svaki od susjeda za svoju nekretninu, dakle, aktivno legitimiran pred sudom nije samo vlasnik već i posjednik susjedne nekretnine koju posjeduje na valjanom pravnom temelju, što znači da će sud priznati aktivnu legitimaciju svakom tko posjeduje određenu n...

15
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada · Izbor dana

Datum: 19.3.2021

Kod rada od kuće, neovisno o tome radi li se o stalnom, pretežitom ili povremenom obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova s malim rizicima, ne postoji obveza ispitivanja radne opreme i radnog okoliša u smislu odredbi Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, b...

16
Pravo razriješenog stečajnog upravitelja na nagradu · Izbor dana

Datum: 18.3.2021

Razriješeni stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za rad, osim ako nije razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti.

17
Svojstvo stranke - manjinski dioničar · Izbor dana

Datum: 17.3.2021

Tužitelj kao manjinski dioničar nema pravo sudjelovati u postupku u kojem se utvrđuje nastanak obveze objave ponude za preuzimanje navedenog dioničkog društva. Isti može svoja prava štititi u postupku pokrenutom protiv određenih dioničara.

18
Uvjeti za uspostavu etažnog vlasništva · Izbor dana

Datum: 16.3.2021

Nepostojanje sporazuma stranaka o uspostavi etažnog vlasništva na nekretninama ne predstavlja zapreku da se suvlasnička zajednica stranaka na predmetnim nekretninama razvrgne uspostavom etažnog vlasništva, no ipak se neće dozvoliti uspostava etažnog vlasništva ukoliko tužitelj ima odgovarajući suvla...

19
Dosjelost nad javnim dobrom · Izbor dana

Datum: 15.3.2021

Moguće je stjecanje prava vlasništva dosjelošću nad nekretninom koja je u zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro, stoga što okolnost da je određena nekretnina upisana u zemljišnoj knjizi kao javno dobro ne mora nužno značiti da se doista radi o takvom statusu nekretnine ako se takva nekretnina ...

20
Povrat poreza na dohodak prilikom korištenja porezne mjere otpisa poreza uslijed COVID pandemije · Izbor dana

Datum: 12.3.2021

Radnik će ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak u iznosu koji se u godišnjem obračunu, primjenom odredbi Zakona o porezu na dohodak, utvrdi da je preplaćen, a koji je obračunat i iskazan u obrascu JOPPD, bez obzira je li isti plaćen ili otpisan tj. oslobođen od podmirenja obveze na temelju čl....

21
Urednost prijedloga za ovrhu - OIB punomoćnika · Izbor dana

Datum: 11.3.2021

Na urednost prijedloga za ovrhu ne utječe činjenica što prijedlog ne sadrži osobni identifikacijski broj punomoćnika ovrhovoditelja, jer i bez tog podatka javni bilježnik može donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

22
Utvrđenje sastava ostavine u parnici · Izbor dana

Datum: 10.3.2021

U parnici koju vode nasljednici radi utvrđenja opsega ostavinske imovine ostavitelja, parnični sud će utvrditi sastav ostavinske imovine iza ostavitelja kao bračnog druga primjenom zakona koji je uređivao imovinske odnose bračnih drugova u trenutku kada je stečena nekretnina za koju se nasljednici s...

23
Osiguranje na nekretnini izvanknjižnog vlasnika · Izbor dana

Datum: 9.3.2021

Za provedbu osiguranja tražbine predlagatelja osiguranja na nekretnini protivnika osiguranja nije nužno da je protivnik osiguranja upisan kao knjižni vlasnik nekretnine, nego je moguće da je protivnik osiguranja ustvari izvanknjižni vlasnik, pa će se i u tom slučaju provesti upis založnog prava radi...

24
Prestanak / gašenje služnosti · Izbor dana

Datum: 8.3.2021

Pravo služnosti prestaje ako se vlasnik poslužne stvari protivio izvršavanju služnosti, a ovlaštenik zbog toga nije u razdoblju od tri godine izvršavao služnost, no to neće biti slučaj kada je ovlaštenik služnosti doista prestao izvršavati služnost kroz navedeno razdoblje, ali je s druge strane pokr...

25
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 8/7 · Izbor dana

Datum: 5.3.2021

U godine neprekidnog staža mjerodavnog za izračun jubilarne nagrade uračunavaju se sve godine rada ostvarenog u javnim službama i u državnoj službi, neovisno o tome što je do preuzimanja po sili zakona odnosno sporazumnog premještaja došlo prije stupanja na snagu važećeg Kolektivnog ugovora za držav...

26
Sudski penali · Izbor dana

Datum: 4.3.2021

Podnošenje ustavne tužbe ne suspendira mogućnost nastupanja pravomoćnosti, izvršenja presude niti izricanja sudskih penala.

27
Pravovremenost prijedloga za ponavljanje postupka smetanja posjeda · Izbor dana

Datum: 3.3.2021

Sud će odbaciti kao nedopušten svaki nepravovremeni prijedlog za ponavljanje pravomoćno završenog postupka smetanja posjeda, a takav će biti svaki prijedlog za ponavljanje koji predlagatelj podnese istekom zakonskog roka od trideset dana od nastupa pravomoćnosti rješenja o smetanju posjeda. Razlozi ...

28
Odlučivanje o prigovoru mjesne nenadležnosti · Izbor dana

Datum: 2.3.2021

Budući da se ovršni postupak ne može dalje voditi nakon ukidanja rješenja o ovrsi u dijelu u kojem je određena ovrha, o prigovoru mjesne nadležnosti koji je izjavljen povodom prigovora ovršenika protiv rješenja o ovrsi odlučuje se u parničnom, a ne u ovršnom postupku.

29
Manifestacijski zahtjev · Izbor dana

Datum: 1.3.2021

Nisu ispunjeni uvjeti za osnovanost tzv. manifestacijskog zahtjeva ukoliko je tuženica osporila da joj se tužitelj obratio sa zahtjevom za predaju dokumentacije vezane uz ugovorni odnos, a tužitelj u tužbi nije tvrdio da je od tuženice zatražio predaju dokumentacije niti je u vezi toga dostavio doka...

30
Založno pravo · Izbor dana

Datum: 26.2.2021

Naknadno upisano pravo fiducijarnog vlasništva nema prednost pred hipotekom koja je ranije zasnovana i upisana u zemljišu knjigu.

31
Presumpcija izvršene dostave i rok za žalbu · Izbor dana

Datum: 25.2.2021

Rok za žalbu protiv prvostupanjske presude stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu za objavu presude, ali nije pristupila na to ročište, računa se od idućeg dana nakon dana objave prvostupanjske presude, neovisno o tome je li presuda nakon toga istaknuta na e-oglasnoj ploči suda ili nije,...

32
Porez na motorna vozila · Izbor dana

Datum: 24.2.2021

Procjena vrijednosti rabljenog vozila radi plaćanja posebnog poreza može se provesti na temelju raznih izvora, između ostalog, kataloga, koju procjenu je tužitelj prihvatio, pa neosnovano u žalbi prigovara utvrđenoj vrijednosti kao osnovici.

33
Dvostruka litispendencija - postupak pred arbitražnim sudom · Izbor dana

Datum: 23.2.2021

Postupak pred arbitražnim sudom koji se vodi na temelju ugovora o arbitraži, ne može se u smislu odredbe članka 194. stavka 3. Zakona o parničnom postupku izjednačiti s parničnim postupkom koji se vodi pred sudom kao tijelom državne sudbene vlasti.

34
Povlačenje tužbe nakon donošenja presude · Izbor dana

Datum: 22.2.2021

Tužitelj može povući tužbu i nakon što je zaključena glavna rasprava i donesena presuda prvostupanjskoga suda, sve do pravomoćnosti te presude tužitelj može povući tužbu, no počev od trenutka zaključenja glavne rasprave, za povlačenje tužbe će biti potreban izričit pristanak tuženika. Tek ukoliko tu...

35
Povlačenje tužbe protiv jedinstvenih suparničara · Izbor dana

Datum: 19.2.2021

Kada tužitelj petitom tužbe traži da se utvrdi da je stekao vlasništvo dosjelošću nad podrumom koji je rekonstrukcijom postao samostalna uporabna cjelina, a radi se o zajedničkom dijelu nekretnine svih suvlasnika kao tuženika u toj parnici, tada su svi tuženici - jedinstveni suparničari. Upravo stog...

36
Sumnja u krivotvorenje oporuke · Izbor dana

Datum: 18.2.2021

Postoji osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava odnosno krivotvorenja oporuke u slučaju kada se utvrdi kao činjenica da je ostavitelj neposredno pred smrt bio u lošem zdravstvenom stanju i da je sastavio oporuku, te da je okrivljenik predao ostavinskom sudu tu oporuku kojo...

37
Smetanje posjeda služnosti prolaza · Izbor dana

Datum: 17.2.2021

Protivljenje vlasnika poslužnog dobra obvezi trpljenja da vlasnici povlasnih dobara, u čiju korist je uspostavljena služnost provoza putem preko poslužnog dobra, poduzmu radnje saniranja puta koji se nalazi na poslužnoj nekretnini i koji vodi do povlasnih nekretnina, ne predstavlja čin smetanja posj...

38
Ništetnost odluke o otkazu u korist nasljednika radnika · Izbor dana

Datum: 16.2.2021

Poslodavac je dužan prije donošenja odluke važne za položaj radnika se savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika, a takva će obveza poslodavca postojati upravo kada na...

39
Mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom · Izbor dana

Datum: 15.2.2021

Svaki tužitelj, koji namjerava pokrenuti parnicu protiv Republike Hrvatske, dužan se prije toga obratiti nadležnom Državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, pa tek ako taj zahtjev bude odbijen ili protekne rok od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva - tužitelj će biti ovlašten podnij...

40
Tumačenje članka 67. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike · Izbor dana

Datum: 12.2.2021

Člankom 67. Kolektivnog ugovora propisano je da službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijem u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mj...

41
Zadanost tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 11.2.2021

Sud je vezan postavljenim tužbenim zahtjevom i u pogledu tog zahtjeva sud donosi odluku, te sud nije ni pod kojim uvjetima ovlašten samovoljno i bez uređenja tužbenog zahtjeva intervenirati u isti, bez obzira što bi iz utvrđenog činjeničnog stanja bilo evidentno da je nužno ispraviti ili dopuniti po...

42
Promjena vlasnika nekretnine · Izbor dana

Datum: 10.2.2021

Nakon što se tijekom ovršnog postupka promijeni vlasnik nekretnine koja je predmet ovrhe, novi vlasnik nekretnine nema pravo žalbe protiv rješenja o nastavljanju tog ovršnog postupka.

43
Služnost stanovanja · Izbor dana

Datum: 9.2.2021

Do prestanka prava služnosti stanovanja koje ima ovlaštenik može doći propašću stvari odnosno stana, sjedinjenjem, tj. kada ovlaštenik postane ujedno i vlasnik stana, odreknućem ovlaštenika, istekom roka ili ispunjenjem raskidnog uvjeta, neizvršavanjem stanovanja, te ukinućem od suda, no odluka suda...

44
Elementi zelenaškog ugovora · Izbor dana

Datum: 8.2.2021

Za ocjenu nekog ugovora zelenaškim kumulativno trebaju biti ispunjeni uvjeti - (1) da postaji očiti nerazmjer između onoga što je zelenaš ugovorio u svoju korist i onoga što po ugovoru daje, (2) da je oštećeni ugovaratelj na taj nerazmjer pristao zbog stanja nužde, teškog materijalnog stanja, nedovo...

45
Valuta obveze · Izbor dana

Datum: 5.2.2021

Ukoliko je u ovršnom prijedlogu valuta obveza istovjetna onoj iz ovršne isprave, a valutu plaćanja navede u kunama, tada isto nema značaj jednostranog konvertiranja tražbine u stranoj valuti u domaću valutu.

46
Naknada troškova zastupanja · Izbor dana

Datum: 4.2.2021

Policijski službenik u disciplinskom postupku ima pravo na branitelja, a ukoliko uspije u sporu ima pravo na naknadu troškova zastupanja od strane branitelja.

47
Zabrana pokretanja ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 3.2.2021

Zabrana pokretanja parničnih i ovršnih postupaka vrijedi za onog vjerovnika čija je tražbina nastala do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a činjenica da je prijedlog za ovrhu podnesen prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe ne predstavlja odlučnu činjenicu.

48
Prestanak članstva u upravi temeljem ostavke · Izbor dana

Datum: 2.2.2021

Za prestanak članstva u upravi dovoljna je ostavka člana uprave i da je skupština društva dobila ostavku u pisanom obliku, a sam upis promjene člana uprave u sudskom registru ima deklaratoran karakter.

49
Etažno vlasništvo · Izbor dana

Datum: 1.2.2021

Da bi se moglo izvršiti razvrgnuće suvlasničke zajednice uspostavom etažnog vlasništva nužno je prethodno utvrditi koje zemljište, odnosno zemljišna čestica je u funkciji zgrade te služi za redovnu uporabu zgrade, to stoga što je ustaljenom sudskom praksom određeno da samo na jednoj zemljišnoj česti...

50
Novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i problematika njihove primjene u praksi · Izbor dana

Datum: 29.1.2021

Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) na sjednici Građanskog odjela, održanoj 5. ožujka i 15. lipnja 2020. godine, prihvatio je pravno shvaćanje da se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. godine - mijenjaju. U član...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta