Poredano po:

Broj dokumenata: 3190

1
Zastara regresnog potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje · Izbor dana

Datum: 27.5.2022

Rok zastare regresnog potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema osiguravatelju osobe koja je prouzročila bolest, ozljedu ili smrt osigurane osobe iznosi pet godina.

2
Visina naknade za odvjetnika kao privremenog zastupnika · Izbor dana

Datum: 26.5.2022

Odvjetniku kao privremenom zastupniku stranke pripada pravo na nagradu u iznosu od 50% nagrade za radnje koja bi mu inače pripadale kao punomoćniku sukladno Odvjetničkoj tarifi.

3
Troškovi postupka uslijed donošenja presude na temelju priznanja · Izbor dana

Datum: 25.5.2022

Tuženiku, koji nije dao povoda za tužbu i koji je prije nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari priznao tužbeni zahtjev, pripada pravo na naknadu troškova postupka.

4
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu · Izbor dana

Datum: 24.5.2022

Modernizira se poslovanje javnih bilježnika uvođenjem elektroničkih javnobilježničkih isprava te se nastoji osigurati veća dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije osnovano utvrditi sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanja uredovnih dana po službenoj dužnosti. Zakon...

5
Obustava isplate mirovine · Izbor dana

Datum: 23.5.2022

Tužitelju je utvrđeno pravo na mirovinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti u obrtu kojeg je bio vlasnik. Međutim, tužitelj je nastavio raditi u drugom obrtu koji je u suvlasništvu tužitelja i njegove kćeri o čemu nije izvijestio nadležno tijelo, pa mu je osnovano određena obustava isplate mirovi...

6
Odbačaj prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 20.5.2022

Sud će odbaciti ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu ukoliko je nad ovršenikom otvoren postupak izvanredne uprave, a dospjela tražbina ovrhovoditelja ne potječe iz osnove radnog odnosa.

7
Odgovornost nasljednika · Izbor dana

Datum: 19.5.2022

Nasljednici solidarno odgovaraju za dugove ostavitelja i to svaki do visine vrijednosti svog nasljednog dijela.

8
Ugovor o najmu stana sklopljen pod raskidnim uvjetom · Izbor dana

Datum: 18.5.2022

Ukoliko je tužitelj kao nositelj stanarskog prava status najmoprimca stekao ex lege stupanjem na snagu Zakona o najmu stanova, a ugovorom o najmu stana sklopljenog sa jedinicom lokalne samouprave i uprave ugovoreno je da se taj stan daje u najam do pravomoćnog rješenja o okončanju postupka vraćanja ...

9
Trošak parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 17.5.2022

Trošak zastupanja punomoćnika stranke na posebnom ročištu za objavu presude predstavlja parnični trošak.

10
Prijevremena otplata kredita – na kakvu naknadu troškova banke imaju pravo? · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

U odluci br. Rev 112/2018-2 Vrhovni sud odgovara na važno materijalnopravno pitanje, preispitujući u bitnome valjanost odredbe ugovora o kreditu kojom je propisana obveza korisnika kredita na plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita te s tim u vezi mogućnost isticanja ništavosti te odredbe z...

11
Procesne posljedice ništetnosti i pobojnosti · Izbor dana

Datum: 13.5.2022

Tužitelj svojim tužbenim zahtjevom definira kakvo utvrđenje od suda traži, pa ukoliko je tužitelj zatražio utvrđenje da bi kakav ugovor bio ništetan, a evidentno je da se tužitelju ne može udovoljiti takvom tužbenom zahtjevu stoga što je navedeni ugovor zapravo pobojan, tada će sud odbiti tužbeni za...

12
Uredna protutužba · Izbor dana

Datum: 12.5.2022

Protutužba mora sadržavati protutužbeni zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima se temelji protutužbeni zahtjev, dokaze i druge podatke koje mora imati svaki podnesak. Sud će odbaciti protutužbu ukoliko po pozivu suda protutužitelj ne ispravi istu tako da sadržava s...

13
Odbačaj prijedloga za povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 11.5.2022

Odmah po primitku prijedloga za povrat u prijašnje stanje je potrebno ocijeniti navode predlagatelja, te ukoliko iz istih proizlazi da je proteklo 8 dana od saznanja za propuštanje radnje i prestanka zapreka - prijedlog će se odbaciti kao nepravovremen.

14
Proglašenje oporuke · Izbor dana

Datum: 10.5.2022

Neovisno o tome što pojedini nasljednici osporavaju valjanost oporuke, istu je potrebno prije svega proglasiti, pa tek potom upućivati nasljednike u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji o nevaljanosti oporuke.

15
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

16
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 6.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

17
Prekoračenje tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 5.5.2022

Nije prekoračen tužbeni zahtjev u slučaju kada je sud prilikom dosude naknade štete uzeo u obzir već izvršena plaćanja tuženika, pa je potom usvojio konačno određeni tužbeni zahtjev.

18
Raspored na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 4.5.2022

Tužitelj je nakon ukidanja njegove ustrojstvene jedinice raspoređen na radno mjesto u novoformiranu službu, u skladu sa svojim stručnim zvanjem što je u skladu s propisima, pa su neosnovani prigovori da ga je trebalo postaviti na rukovodeće radno mjesto.

19
Pravo prednosti pri zapošljavanju · Izbor dana

Datum: 3.5.2022

Kod zapošljavanja kod poslodavca koji je obveznik primjene prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, prednost ima osoba s invaliditetom koja se na to pravo pozvala.

20
Najčešće pogreške pri provođenju postupka javne nabave · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

Na IUS-INFO pravnom praktikumu, cijenjeni predavači, članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Danijela Antolković i Zvonimir Jukić, izložit će koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda uz brojne primjere iz prakse nadzornih tijela....

21
Incidentalno pitanje vraćanja dara · Izbor dana

Datum: 29.4.2022

U ostavinskom postupku je moguće raspravljati pitanja vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela samo ako su činjenice vezane uz navedeno pitanje nesporne, općepoznate ili se mogu utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava. U suprotnom, sud će stranke uputiti u parnicu radi utvrđenja s...

22
Brisovno očitovanje · Izbor dana

Datum: 28.4.2022

Ukoliko je ovlaštenik založnog prava brisan iz sudskog registra, time da je isti prestao postojati danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj kojem je pripojen taj ovlaštenik, to je pravni slijednik tog ovlaštenika društvo preuzimatelj i isti je ovlašten izdati ...

23
Utvrđivanje hrvatskog državljanstva · Izbor dana

Datum: 27.4.2022

Nema uvjeta za utvrđivanje hrvatskog državljanstva tužitelju koji je u vrijeme rođenja upisan u maticu rođenih kao državljanin druge bivše republike jer su se njegovi roditelji sporazumjeli da ima to drugo državljanstvo.

24
Komunalni doprinos · Izbor dana

Datum: 26.4.2022

Sukladno Zakonu o sudovima sudski je savjetnik ovlašten provoditi određene sudske postupka i utvrditi činjenice te sucu podnijeti nacrt odluke, ali konačnu odluku donosi sudac, koju savjetnik objavljuje, pa nije od utjecaja što sam sudac nije vodio svaki dio sudskog postupka.

25
Predstečajni i stečajni postupak – novine u zakonskoj regulativi · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Cilj najnovijih izmjena i dopuna Stečajnog zakona, jest omogućiti da održiva poduzeća i poduzetnici u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima za preventivno restrukturiranje koji im omogućavaju nastavak rada. Odgovor na pitanja je li zakonodavac ovim značajnim izmjen...

26
Obveze nepoštenog posjednika · Izbor dana

Datum: 22.4.2022

Nepošteni posjednik stana, koji je nesporno bio određeno razdoblje u posjedu stana, dužan je vlasniku stana platiti naknadu za korištenje nekretnine u visini najamnine koju je vlasnik mogao ostvariti da je bio u njenom posjedu, uz uvjet da je nekretnina ostala očuvanog identiteta i uporabljivosti.

27
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja · Izbor dana

Datum: 21.4.2022

Tužiteljica nije dokazala da je prijelom lumbalnog kralješka nastao uslijed ozljede na radu, jer je tužiteljica pala radi poremećaja srčanog ritma, a ne radi neodgovarajućih radnih uvjeta.

28
Zastara zahtjeva za vraćanjem primljenog temeljem ništetnog pravnog posla · Izbor dana

Datum: 20.4.2022

U slučaju restitucijskog zahtjeva kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora, rok zastare tražbine iznosi pet godina, a počinje teči od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.

29
Sudjelovanje u upravnom postupku i upravnom sporu – pitanja iz prakse · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Seriju praktikuma s područja upravnog prava nastavljamo obradom materije podjednako važne službenicima u državnim i lokalnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i strankama u upravnom postupku i upravnom sporu te njihovim odvjetnicima. Odabrane teme s ovog područja izložit će te na V...

30
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 16.4.2022

IUS-INFO vam želi sretan Uskrs!

31
Isključenje protupravnosti za kazneno djelo uvrede · Izbor dana

Datum: 15.4.2022

Ukoliko sud utvrdi da optuženik nije uopće imao namjeru omalovažavati i nanositi štetu časti i ugledu privatnog tužitelja, već je ukazivao na nepravilnosti prilikom zapošljavanja u tijelima državne uprave, tada nema kaznenog djela uvrede. Posljedično navedenome utvrđenju, sud će osloboditi optužbi o...

32
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 14.4.2022

Radnik, koji poslodavcu prilikom zapošljavanja dostavi krivotvorenu svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, čini osobito tešku povredu iz radnog odnosa i poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti izvanredni otkaz. Poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti otkaz i u slučaju da krivotvor...

33
Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 13.4.2022

Činjenica da je na svim nekretninama na kojima je određena ovrha, upisana zabilježba sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju prema kojem će nakon smrti ovršenice te nekretnine pripasti u vlasništvo primatelja uzdržavanja, sama za sebe, nije zapreka provođenju te ovrhe.

34
Tržišna najamnina · Izbor dana

Datum: 12.4.2022

Vlasnik privatnog stana u kojem živi zaštićeni najmoprimac ima pravo od Republike Hrvatske na naknadu imovinske štete u visini razlike između tržišne najamnine i zaštićene najamnine te pravičnu novčanu naknadu za neimovinsku štetu, time da ne mora dokazati da bi taj stan iznajmio za iznos tržišne na...

35
Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva · Izbor dana

Datum: 11.4.2022

„Radni odnosi u sudskoj praksi i najavljene izmjene zakonodavstva“ - pravni praktikum na kojem će naša cijenjena predavačica mr. sc. Iris Gović Penić izlagati aktualne teme iz radnog prava, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova, stručno komentirati najavlj...

36
Stranka u postupku · Izbor dana

Datum: 8.4.2022

Žalba podnesena u ime osobe koja je brisana iz sudskog registra nije dopuštena, jer je brisanjem iz sudskog registra trgovačko društvo izgubilo pravnu sposobnost, a time i stranačku sposobnost.

37
Nevaljana prorogacijska klauzula · Izbor dana

Datum: 7.4.2022

Nije valjana prorogacijska klauzula o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo i koja je suprotna načelu savjesnosti i poštenja, te posljedično uzrokuje značajnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača. Slijedom navedenoga, parnični sud neće primijeniti takvu odredbu, nego ...

38
Prijedlog za promjenu predmeta ovrhe · Izbor dana

Datum: 6.4.2022

Rok od dva mjeseca za promjenom predmeta ovrhe je prekluzivne naravi. Stoga, ukoliko ovrhovoditelj podnese takav prijedlog izvan roka, sud će ga odbaciti.

39
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 5.4.2022

Obzirom da tužiteljica nije koristila na poslu pomagala koja su joj bila na raspolaganju, već je koristila druga sredstva, te je svojim skrivljenim ponašanjem izazvala ozljedu ista se radi toga ne smatra ozljedom na radu.

40
Nužni suparničari · Izbor dana

Datum: 4.4.2022

Druge osobe, osim korisnika kredita, a koje su obuhvaćene ugovorom o kreditu nisu nužni suparničari s korisnikom kredita u parničnom postupku koji se vodi radi utvrđenja ništetnosti odredbi tog ugovora o kreditu.

41
Sveopći pravni sljednik ostavitelja u ovrsi · Izbor dana

Datum: 1.4.2022

Sveopći pravni sljednik ostavitelja se ne može protiviti stupanju na mjesto ovršenika umjesto ostavitelja u ovrsi. No, prigovor novog ovršenika o zastari predmetne tražbine će se rješavati tek po pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka sa sveopćim pravnim sljednikom kao novim ovršenikom.

42
Troškovi postupka uslijed povlačenja tužbe · Izbor dana

Datum: 31.3.2022

Kada tuženik RH zastupana po nadležnom državnom odvjetništvu nije udovoljila tužbenom zahtjevu tužitelja, ali tužitelj povuče tužbu stoga što mu je u drugom postupku nadležno državno odvjetništvo udovoljilo zahtjevu, tada se tuženik RH nikako ne može u tekućoj parnici obvezati na plaćanje troškova p...

43
Prisustvo umješača na pripremnom ročištu · Izbor dana

Datum: 30.3.2022

Ukoliko s pripremnog ročišta izostanu obadvije stranke ali na isto pristupi umješač - sud će utvrditi da je tužba povučena. Umješač nije stranka postupka, nego samo osoba koja ima pravni interes da neka od stranaka postupka uspije, pa stoga njegovo prisustvo nema učinak kao prisustvo stranke na roči...

44
Pravo na procesnu ravnopravnost · Izbor dana

Datum: 29.3.2022

Pravo na procesnu ravnopravnost ili pravo na jednakost oružja podrazumijeva da niti jedna od stranaka ne smije imati važniju prednost u odnosu prema svom protivniku, time da svaka stranka u postupku mora imati razumnu mogućnost da iznese svoj slučaj, uključujući i svoje dokaze, pod uvjetima koji je ...

45
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 28.3.2022

Sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud deklaratornom presudom utvrdi da obveza povrata kredita predstavlja bračnu stečevinu.

46
Podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka od strane Financijske agencije · Izbor dana

Datum: 25.3.2022

Hoće li Financijska agencija podnijeti prijedlog za otvaranje redovnog stečajnog postupka ili zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka ovisi o tome ima li ili nema pravna osoba zaposlenih osoba.

47
Ovlast suda da traži podatke o korištenju prava na odbitak pretporeza - teret dokazivanja · Izbor dana

Datum: 24.3.2022

Ovlast parničnog suda da od Ministarstva financija, Porezne uprave, traži podatak o tome je li tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza predstavlja diskrecijsku ovlast, što znači da sud navedeni podatak nije obvezan pribavljati.

48
Preinaka tužbe · Izbor dana

Datum: 23.3.2022

Sud može dopustiti preinaku tužbe iako se tuženik protivi preinaci, pod uvjetom da bi takva preinaka bila svrsishodna za konačno rješenje odnosa između stranaka. No, ukoliko bi se zbog preinake tužbe trebale utvrđivati nove činjenice i izvoditi novi dokazi, čime bi se povrijedilo načelo ekonomičnost...

49
Ponavljanje pravomoćno završenog postupka · Izbor dana

Datum: 22.3.2022

Eventualna pogrešna primjena materijalnog prava zbog koje tužitelj traži ponavljanje pravomoćno završnog postupka ne predstavlja zakonsku osnovu ponavljanja pravomoćno završenog postupka.

50
GDPR u obradi osobnih podataka radnika · Izbor dana

Datum: 21.3.2022

Podaci zaposlenika obrađuju se u svrhe ispunjenja zakonskih obveza poslodavca, ispunjenja prava i obveza iz ugovora o radu, ostvarenja legitimnih interesa poslodavca i dr. Obrada podataka zaposlenika započinje objavom oglasa za slobodno radno mjesto i prikupljanjem zamolbi zainteresiranih kandidata...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta