Poredano po:

Broj dokumenata: 2755

1
VSRH: Sporazum o konverziji nije prepreka za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnog ugovora · Izbor dana

Činjenica da je ugovor o kreditu raskinut i da je sklopljen Sporazum o konverziji ne isključuje mogućnost utvrđenja ništetnim pojedinih odredbi osnovnog ugovora, a što je uostalom i već utvrđeno u odlukama u kolektivnom sporu temeljem pravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj P...

Datum: 14.8.2020

2
Iznova održana rasprava · Izbor dana

Nema povrede pravila kaznenog postupka kada je promijenjen sudac tijekom postupka, pa je stoga rasprava započeta iznova, a sud tijekom te iznova započete rasprave nije ponovno saslušavao svjedoke, nego je uz suglasnost stranaka pročitao iskaze već prije saslušanih svjedoka, a isto tako...

Datum: 14.8.2020

3
Prijenos ostatka likvidacijske mase društva · Izbor dana

Članovi društva odnosno poduzeća koje se nije uskladilo sa Zakonom o trgovačkim društvima mogli su u roku od tri mjeseca od objave rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka u Narodnim novinama podnijeti sudu zahtjev da im sud u omjeru njihovih uplaćenih sredstava u dru&scar...

Datum: 13.8.2020

4
Legitimacija · Izbor dana

Sud je dužan provjeriti navode osobe koja tvrdi da ima legitimaciju iza ostavitelja, odnosno da li je ista nasljednik koji predlaže raspravljanje naknadno pronađene imovine, što ujedno znači da ista ima pravni interes za vođenje ostavinskog postupka.

Datum: 12.8.2020

5
Preuzimanje ciljnog društva · Izbor dana

Tužitelju kao malom dioničaru nije povrijeđeno nikakvo pravo niti pravni interes u postupku u kojem je rješenjem utvrđeno da je za dioničko društvo nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva.

Datum: 11.8.2020

6
Spor nasljednika · Izbor dana

Kada postoji spor nasljednika o opsegu imovine ostavitelja, i to u pogledu nekretnine kojoj ostavitelj nije bio upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, tada je teret dokaza na onim nasljednicima koji tvrde da je ostavitelj ipak bio vlasnik navedene nekretnine usprkos toga što nije bi...

Datum: 10.8.2020

7
Stopa PDV-a na trošak postupka · Izbor dana

Kada je tuženik ovlastio odvjetnika za zastupanje u parničnom postupku i nalog glasi na poduzimanje svih radnji u postupku, a ne samo na poduzimanje određene radnje, obveza naknade troška za stranku nastaje u trenutku presuđenja, zbog čega se na odvjetničke usluge obračunava porez na dodanu v...

Datum: 7.8.2020

8
Nužni troškovi u izvanparničnom postupku · Izbor dana

U izvanparničnom postupku nužne troškove predstavljaju samo troškovi sudskih pristojbi, troškovi očevida i vještačenja.

Datum: 6.8.2020

9
Zajednička pričuva · Izbor dana

Isticanje nedostatka stranačke sposobnosti suvlasnika jer nisu dokazali status suvlasnika nekretnine za koju od tuženika potražuju zajedničku pričuvu, smatra se pretjeranim formalizmom u situaciji kad te suvlasnike zastupa upravitelj zgrade, a isplata zajedničke pričuve je zatražena na račun zajedni...

Datum: 4.8.2020

10
Obnova kuće · Izbor dana

Budući da je u postupku utvrđeno da je tužitelj sa suprugom u objektu za kojeg traži obnovu stanovao samo zimi, proizlazi da je u istome stanovao samo sezonski, pa nema uvjeta za ostvarivanje prava na obnovu.

Datum: 3.8.2020

11
Statusne promjene trgovačkih društava · Izbor dana

Plan podjele izrađen po trgovačkom društvu koje se dijeli u pogledu nekretnina na kojima je upisana zabilježba ovrhe ima se smatrati dobrovoljnom raspoložbom od utjecaja na promjenu vlasništva koja nije dopuštena u smislu čl. 84. st. 3. Ovršnog zakona.

Datum: 31.7.2020

12
Uračunavanje darova · Izbor dana

Svakom zakonskom nasljedniku prilikom diobe ostavine, na zahtjev se uračunava u nasljedni dio vrijednost svega što je dobio na dar od ostavitelja, dok se vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do ostaviteljeve smrti ne uračunavaju, a iznimno vrijedn...

Datum: 29.7.2020

13
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Zbog propuštenog roka za izjavljivanje žalbe na rješenje o osporenim tražbinama ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje jer on kao takav nije dopušten u predstečajnom i stečajnom postupku. Stoga će sud takav prijedlog odbaciti kao nedopušten.

Datum: 28.7.2020

14
Doživotno uzdržavanje · Izbor dana

Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen između davatelja uzdržavanja i primatelja uzdržavanja, koji je u izrazito lošem zdravstvenom stanju s kancerogenim oboljenjem, je valjan usprkos toga što je već prilikom sklapanja tog ugovora bilo očigledno da je primatelj uzdržavanja izrazito ...

Datum: 27.7.2020

15
Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020. · Izbor dana

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u usporedni je informativni alat kojim se EU-u i državama članicama svake godine pomaže poboljšati učinkovitost njihovih nacionalnih pravosudnih sustava jer se njime osiguravaju objektivni, pouzdani i usporedivi podaci o nizu pokazatelja koji su važni ...

Datum: 24.7.2020

16
Potvrda pravomoćnosti · Izbor dana

Kada ovršenik dostavi sudu podnesak s naslovom prigovor, u kojem je u bitnom naveo kako nikada nije zaprimio račun od ovrhovoditelja, kao niti opomenu ni rješenje o ovrsi javnog bilježnika, pa nije niti mogao uložiti prigovor na isto, tada taj podnesak treba cijeniti kao prijedlog za u...

Datum: 23.7.2020

17
Diskriminacija radnika · Izbor dana

Postoji diskriminacija prema radniku kada ga poslodavac izlaže vrijeđanju, ne samo ispred svojih kolega nego i ispred uprave i u radničkom vijeću, kada ga raspoređuje na rad koji bi uključivao teške fizičke poslove unatoč njegovom narušenom zdravstvenom stanju i kada mu daje opomenu pr...

Datum: 21.7.2020

18
Rtv pristojba · Izbor dana

Ukoliko je tuženik član obiteljskog domaćinstva s prebivalištem na adresi za koju se plaća RTV pristojba, a zatečen je na drugoj adresi s prijenosnim uređajem čija temeljna svrha je mogućnost prenošenja s jednog mjesta na drugo, tada tužitelj nema pravo zahtijevati plaćanje RTV pristoj...

Datum: 20.7.2020

19
Obračun zateznih kamata u apsolutnom iznosu · Izbor dana

Zatezne kamate se osamostaljuju tek nakon podmirenja glavne novčane tražbine. Međutim, to nije zapreka da vjerovnik tražbinu zateznih kamata obračuna u apsolutnom iznosu za određeno razdoblje od dospjelosti do određenog dana obračuna te da ih potražuje uz glavni dug.

Datum: 17.7.2020

20
Crtice povodom novelirane revizije · Izbor dana

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku člancima 67. - 86. ZID ZPP/19 došlo je do potpunog redefiniranja instituta revizije, koju sada više nije moguće podnijeti u zavisnosti od vrijednosti predmeta spora. Revizija je iz temelja promijenila svoj karakter jer je ...

Datum: 16.7.2020

21
Dobro došli na novi IUS-INFO portal · Izbor dana

Poštovani korisnici, predstavljamo vam novo sučelje IUS-INFO portala koje će funkcionirati na potpuno novi način donoseći nove pogodnosti i više pravnog sadržaja. U razvoju smo uvažili i još uvijek uvažavamo vaše želje i olakšavamo pristup IUS-INFO portalu. Ak...

Datum: 14.7.2020

22
Obavijest - privremeni radovi na portalu! · Izbor dana

Poštovani korisnici, zbog unaprijeđenja naših web stranica na kratko vrijeme možete očekivati poteškoće u pretraživanju. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Datum: 13.7.2020

23
Priznanje tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Sud je ovlašten donijeti presudu na temelju priznanja samo ukoliko tuženik jasno i izričito prizna tužbeni zahtjev tužitelja.

Datum: 13.7.2020

24
Prisilna naplata · Izbor dana

U postupku prisilne naplate trošarine na plinsko ulje ne mogu se isticati prigovori u svezi nastanka obveze plaćanja trošarine na to plinsko ulje.

Datum: 10.7.2020

25
Prekid postupka · Izbor dana

Kada je nad trgovačkom društvu od sistemskog značenja za Republiku Hrvatsku uvedena izvanredna uprava tada se prekidaju parnični postupci u kojima su takva društva tuženici, tj. dužnici, dok s druge strane nema mjesta prekidu postupaka u kojima su takva trgovačka društva vjerovn...

Datum: 9.7.2020

26
Račun kao isprava · Izbor dana

Račun je jednostrani akt poslovnog subjekta - knjigovodstvena isprava iz članka 8. Zakona o računovodstvu, a ne javna isprava kojom se dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili određuje.

Datum: 6.7.2020

27
Bračna stečevina · Izbor dana

Tužitelj koji zahtijeva u posebnoj parnici utvrđenje kako je njegov otac/majka, temeljem bračne zajednice, odnosno instituta bračne stečevine, stekao suvlasništvo na nekretninama za vrijeme trajanja braka sa svojim bračnim drugom, nije prekludiran time što to suvlasništvo na nek...

Datum: 6.7.2020

28
Nenadležnost suda · Izbor dana

Od 4. kolovoza 2018. općinski sudovi su apsolutno nenadležni za određivanje i provođenje ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika na temelju ovršnih isprava.

Datum: 2.7.2020

29
Ispunjenje ugovora o kupoprodaji i mogućnost raskida · Izbor dana

Kada je prodavatelj predao stvar (nekretninu) kupcu u vlasništvo, a kupac je platio prodavatelju cjelokupan iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji kao dvostrano obvezni ugovor je ispunjen te se on više ne može raskinuti, osim u slučajevima koje propisuje Zakon (npr. materijaln...

Datum: 1.7.2020

30
Analiza Odluke USRH-a o ukidanju odredbi Zakona o HKO-u · Izbor dana

Nakon što je Ustavni sud 10. ožujka 2020. godine donio Odluku o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ("Narodne novine", br. 47/2020.), koji je izjednačavao sveučilišne i stručne studije, puno je pitanja koje postavljaju sadašnji i budući studenti, profesor...

Datum: 30.6.2020

31
Solidarnost za obveze · Izbor dana

Kada radnik kao tužitelj pokrene parnicu protiv tuženika - poslodavca, koji je društvo kapitala, pa tuženik prestane postojati stoga što je pravomoćno okončan postupak pripajanja tuženika drugom društvu, tada će se započeti postupak nastaviti s tuženikom - društvom koje j...

Datum: 29.6.2020

32
Porezni nadzor · Izbor dana

Ulazni računi koje je tužitelj prefakturirao klijentima osnov su za izračun osnovice poreza na dodanu vrijednost.

Datum: 26.6.2020

33
Pravomoćnost · Izbor dana

Pokretanje upravnog spora sprječava nastupanje pravomoćnosti odluke u upravnom postupku.

Datum: 24.6.2020

34
Skrivljeno ponašanje radnika · Izbor dana

Nije zakonita Odluka poslodavca o otkazu zbog skrivljenog ponašanja radnika onda kada se Kolektivnim ugovorom odredi način organizacije rada i obavještavanja radnika o tome, a zatim sam poslodavac ne primjenjuje propisane odredbe Kolektivnog ugovora o načinu organizacije rada te uslije...

Datum: 23.6.2020

35
Javna nabava - objašnjenja i izmjene dokumentacije · Izbor dana

Za trajanja roka za dostavu ponuda naručitelj može na zahtjev gospodarskih subjekata davati odgovore i objašnjenja ali ih je dužan staviti na internetske stranice koje su svima dostupne.

Datum: 19.6.2020

36
Priznanje prava vlasništva - konvalidacija · Izbor dana

Kupoprodajni ugovor kojim je izvršen promet nedovršenim stambenim objektom izgrađenom na zemljištu u društvenom vlasništvu nije bio zabranjeni pravni posao, pa taj ugovor nije predmet legalizacije.

Datum: 18.6.2020

37
Određenost zahtjeva za naknadu troškova · Izbor dana

Da bi se moglo odlučivati o zahtjevu za naknadu parničnih troškova, zahtjev mora biti određen, što podrazumijeva i određeno novčano izražavanje zatraženog troška.

Datum: 17.6.2020

38
Uvjeti za određivanje istražnog zatvora · Izbor dana

Sud neće odrediti okrivljeniku koju od mjera opreza, kao manje otegotnu za okrivljenika, nego će uvažavajući činjenice i dokaze koje proizlaze iz spisa i upućuju na postojanje visokog stupnja opasnosti da bi okrivljenik boravkom na slobodi ponovno počinio novo kazneno djelo istome odrediti istražni ...

Datum: 16.6.2020

39
Ispravljanje sudske nagodbe rješenjem suda · Izbor dana

Sud je dužan na zahtjev stranaka ispraviti posebnim rješenjem očite pogreške u imenima i brojevima sadržane u sudskoj nagodbi sklopljenoj u formi sudskog zapisnika kod suda, na isti način kao da se radi o pogreškama sadržanim u presudi ili rješenju suda.

Datum: 15.6.2020

40
Redoslijed radnji · Izbor dana

Prije prekida ostavinskog postupka, uslijed neslaganja nasljednika o učinjenim darovanjima ostavitelja i eventualnoj povredi nužnog dijela pojedinog nasljednika, je ostavinski sud dužan utvrditi vrijednost cjelokupne ostavinske imovine, potom vrijednost eventualnih darova, te nakon toga sukladno tvr...

Datum: 12.6.2020

41
Apsolutna nenadležnost - odbačaj tužbe · Izbor dana

Ako sud pred kojim je podnesena tužba smatra da za rješavanje spora nije nadležan sud već neko drugo domaće ili inozemno tijelo, oglasit će se nenadležnim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu. Stoga je nezakonito rješenje o odbačaju tužbe koje je doneseno bez da se sud...

Datum: 10.6.2020

42
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2854/2018 i U-I-2855/2018 · Izbor dana

U Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru s 31.12.2020. izbrisan je preddiplomski stručni studij s razine 6. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i specijalistički diplomski studij s razine 7.1.

Datum: 9.6.2020

43
Utvrđivanje činjenica · Izbor dana

Kada nasljednici ne osporavaju oporuku nego samo tvrde da je oporuka bespredmetna stoga što je sva imovina ostavitelja već raspoređena tada sud nije ovlašten uputiti te nasljednike u parnicu radi dokazivanja tih tvrdnji, nego je potrebno, u ostavinskom postupku utvrditi, da li je ostav...

Datum: 8.6.2020

44
Nagrada privremenog stečajnog upravitelja · Izbor dana

Iznos nagrade privremenom stečajnom upravitelju za poslove obavljene u prethodnom postupku ovisi prvenstveno o složenosti poslova koje je obavio i ocjene stečajnog suca o kvaliteti rada stečajnog upravitelja.

Datum: 5.6.2020

45
Preinaka tužbe · Izbor dana

Preinaka tužbenog zahtjeva jest i isticanje novog tužbenog zahtjeva uz već od prije postavljeni, pa je za takvu preinaku potreban pristanak tuženika i to od trenutka kad mu je tužba dostavljena, no usprkos protivljenju tuženika će sud dopustiti preinaku tužbe kada to smatra svrsishodnim za rje&scaro...

Datum: 3.6.2020

46
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom · Izbor dana

Korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta ne zahtijeva obveznu izmjenu ugovora o radu na način da visina plaće bude ista kao i visina potpore. Potpora je namijenjena za očuvanje radnih mjesta koje poslodavac, osim dijela za plaću, može koristiti i za druge poslovne aktivnosti vezane za oču...

Datum: 1.6.2020

47
Jedinstveni suparničari · Izbor dana

Kada se ovrha vodi na suvlasničkim udjelima više ovršenika, tada se ovršni postupak ne mora riješiti jednako u odnosu na oba ovršenika, zbog čega isti u tom slučaju nisu jedinstveni suparničari.

Datum: 29.5.2020

48
Uvećanje koeficijenta složenosti poslova · Izbor dana

Uvećanje koeficijenta složenosti poslova može se priznati samo onim službenicima ili namještenicima koji su ostvarili određene godine radnog staža u državnim tijelima Republike Hrvatske i njihovim pravnim prednicima, a ne i u drugim republikama bivše države.

Datum: 27.5.2020

49
Uknjižba prava vlasništva · Izbor dana

Upisana zabilježba ovrhe ne predstavlja pravnu zapreku upisu prava vlasništva na nekretnini temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju koji je za života sklopio ovršenik kao primatelj uzdržavanja sa predlagateljem upisa prava vlasništva kao davateljem uzdržavanja jer provedbom ug...

Datum: 26.5.2020

50
Odgovornost za obveze u slučaju epidemije/pandemije · Izbor dana

Uslijed ove situacije nastale epidemijom/pandemijom uzrokovane koronavirusom mnogi poduzetnici i drugi građani pitaju se što je s ugovorenim obvezama koje su oni preuzeli prema drugima i/ili drugi prema njima, a nisu ih ispunili u cijelosti ili djelomično ili su ih zbog ove ugroze ispunili sa...

Datum: 25.5.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta