Poredano po:

Broj dokumenata: 3640

1
Ponavljanje postupka · Izbor dana

Datum: 19.4.2024

Nema uvjeta za ponavljanjem parničnog postupka u slučaju kada je predlagatelj vlastitom krivnjom propustio predložiti saslušanje svjedoka, pa onda predlaže ponavljanje postupka u kojem bi se saslušali navedeni svjedoci.

2
Stjecanje vlasništva pravnim poslom · Izbor dana

Datum: 18.4.2024

Predugovor koji su sklopili kupac i prodavatelj nije valjan pravni posao kojem je cilj stjecanje vlasništva s dosadašnjeg vlasnika na stjecatelja, tim više ako je predugovor potpisao kao prodavatelj osoba koja nije vlasnik.

3
Usmeni otkaz · Izbor dana

Datum: 16.4.2024

Radnik je ovlašten tražiti od suda utvrđenje da usmeni otkaz poslodavca nije dopušten, bez obzira što odluka o otkazu nije donesena u pisanom obliku.

4
Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k) · Izbor dana

Datum: 15.4.2024

U skladu s tumačenjem  članka 221.k Zakona o radu, poslodavac je dužan osigurati digitalnu radnu platformu ili agregator osobama koje kod njega obavljaju poslove radi osiguranja  uspostave kontakta odnosno omogućavanja neometane profesionalne komunikacije, povezivanja i razmjene informacija u poslo...

5
Stjecanje prava vlasništva pravnim poslom · Izbor dana

Datum: 12.4.2024

Osoba koja tvrdi da je vlasnik nekretnine postala prije otvaranja stečajnog postupka, da bi svoja prava mogla ostvarivati izvan stečajnog postupka mora dokazati da je prije otvaranja stečaja stekla pravo vlasništva, odnosno da je upisana kao vlasnik u zemljišne knjige, što znači da samo postojanje k...

6
Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme · Izbor dana

Datum: 11.4.2024

Razlika između ugovora koji se sklapa temeljem članka 221.l stavka 1. i 221.l stavka 2. Zakona o radu je upravo obilježje predvidivog odnosno nepredvidivog obrasca rada. Prema predvidivom obrascu rada, raspored radnog vremena radnika može se unaprijed odrediti na jedan od Zakonom propisanih načina, ...

7
Dokazivanje u postupku određivanja privremene mjere · Izbor dana

Datum: 10.4.2024

U postupku radi određivanja privremene mjere relevantne činjenice se utvrđuju do stupnja vjerojatnosti.

8
Uzastopni ugovor sklopljen prije isteka prethodnog · Izbor dana

Datum: 9.4.2024

U skladu sa Zakonom o radu, s istim radnikom se smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Također, svaka izmjena odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje u...

9
Sporan sastav ostavine · Izbor dana

Datum: 8.4.2024

Ostavinski sud će svakog nasljednika, koji protivno podacima iz zemljišnoknjižnog izvatka tvrdi da ostavitelj nije bio samovlasnik nekretnine, uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji.

10
Pomaganje člana obitelji u obrtu za taxi-prijevoz · Izbor dana

Datum: 5.4.2024

Članovi obitelji, prema Zakonu o obrtu, mogu pomagati u obavljanju obrta, međutim te osobe ne zasnivaju radni odnos niti bilo kakav drugi ugovorni odnos sa članom obitelji. U pitanju je povremena ispomoć, ali bez prijave i bez sklapanja ugovora o radu. Fizička osoba koja bi kao član obitelji pomagal...

11
Pravni karakter uredovne bilješke suca · Izbor dana

Datum: 4.4.2024

Uredovna bilješka suca, u kojoj se navodi da je punomoćnik pristupio i naveo razlog izostanka s ročišta, ne može se smatrati prijedlogom za povrat u prijašnje stanje.

12
Obvezni sadržaj ugovora o radu radnika dostavljača/vozača · Izbor dana

Datum: 3.4.2024

“Računanje“ radnog vremena ovisi prije svega o ugovoru o radu koji je sklopljen između poslodavca (digitalne radne platforme ili agregatora) i radnika. Moguće je sklopiti ugovor kod kojeg će se radno vrijeme računati od prijave do odjave iz aplikacije ili ugovor kod kojeg se promatraju pojedinačni r...

13
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona · Izbor dana

Datum: 2.4.2024

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uvodi se kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe te pojam rodno utemeljenog nasilja nad ženama. Povećavaju se kazne za silovanje, teška kaznena djela protiv spolne slobode te spolne zlouporabe djeteta. Uvodi se i novo kazneno djelo neovlaštenog...

14
Povreda časti i ugleda objavom reportaže · Izbor dana

Datum: 29.3.2024

Utvrđenjem da je novinar prilikom objave reportaže izašao izvan okvira dobre vjere i da je postupao protivno novinarskoj etici, s ciljem omalovažavanja i vrijeđanja tužitelja, sud je ujedno utvrdio da je tužitelju nastala neimovinska šteta u smislu povrede časti i ugleda.

15
Registracija žiga · Izbor dana

Datum: 28.3.2024

Tužitelj nije dokazao da je figurativni žig kojeg želi zaštititi uporabom postao prepoznatljiv potrošaču na način da ga percipira kao žig određenog podnositelja u odnosu na prijavljene usluge.

16
Alkoholiziranost radnika · Izbor dana

Datum: 27.3.2024

Smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima više od 0,0 g/kg alkohola, odnosno više od 0,0 mg u litri izdahnutog zraka.

17
Ugovor o osiguranju - oblik · Izbor dana

Datum: 26.3.2024

Ugovor o osiguranju je neformalni obvezno-pravni posao. Za njegovu valjanost nije potreban određeni oblik, već je dovoljno da se stranke sporazume o bitnim elementima ugovora (osigurani predmet, osigurana svota, osigurani rizici, premija osiguranja i osigurnina). O sklopljenom ugovoru o osiguranju o...

18
Ukidanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu · Izbor dana

Datum: 25.3.2024

Budući je objekt u kojem tužitelj pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u suvlasništvu tužitelja i druge osobe koja nije dala tužitelju suglasnost za pružanje tih usluga, isti više ne ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti.

19
Založno pravo · Izbor dana

Datum: 22.3.2024

Tražbina i založno pravo su povezani svrhom založnog prava. Zato onaj tko je u obveznom odnosu vjerovnik tražbine osigurane založnim pravom ujedno je i nositelj toga založnog prava sve dok ono postoji. Založno pravo se ne može osamostaliti od tražbine koju osigurava - ne može tražbina pripadati jedn...

20
Odgovornost članova uprave društva s ograničenom odgovornosti · Izbor dana

Datum: 21.3.2024

Naknadu štete od člana uprave društva s ograničenom odgovornošću sukladno čl. 430. ZTD/99 može zahtijevati samo društvo, a ne i vjerovnici društva. Član uprave društva ne oslobađa se odgovornosti s time što je djelovao po odluci članova društva. Ako je naknada štete usmjerena na namirenje vjerovnika...

21
Upis temeljem pravomoćne presude · Izbor dana

Datum: 20.3.2024

Zemljišnoknjižni sud će dopustiti uknjižbu temeljem pravomoćne presude, neovisno o žalbenim tvrdnjama kako je pokrenut postupak radi ukidanja klauzule pravomoćnosti navedene presude.

22
Forma ugovora o prijenosu tražbine na novog vjerovnika · Izbor dana

Datum: 19.3.2024

Ugovor kojim se prenosi tražbina na novog vjerovnika ne mora biti sastavljen u formi javnobilježničkog akta, nego je dostatno da isti bude tek potvrđen od javnog bilježnika.

23
Raspored na radno mjesto - udaljenost drugog radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 18.3.2024

Tužitelj je sukladno općem aktu poslodavca mogao biti raspoređen na drugo radno mjesto odgovarajuće složenosti za njegovu stručnu spremu i u okviru dopuštene udaljenosti u kilometrima od njegovog ranijeg radnog mjesta.

24
Naknada plaće za vrijeme bolovanja · Izbor dana

Datum: 15.3.2024

Odsutnost s rada zbog bolovanja uslijed kojeg zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu, odnosi se i na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, njege djeteta i sl., kada naknadu isplaćuje HZZO od prvog dana bolovanja. Ako je iznos te naknade manji od one koju bi trebao isplatiti poslodavac sukladno član...

25
Manifestacijski zahtjev · Izbor dana

Datum: 14.3.2024

Pretpostavka urednosti tzv. stupnjevite tužbe iz odredbe čl. 186.b ZPP-a je dužnost tužitelja dokazati da je postavljeni manifestacijski zahtjev osnovan. To znači da tužitelj prije svega mora dokazati da mu tuženik odbija dati podatke na koje se manifestacijski zahtjev odnosi (ili mu tuženik neoprav...

26
Zlouporaba prava poreznog jamca - povezana društva · Izbor dana

Datum: 13.3.2024

U postupku je utvrđeno da se trgovačko društvo koje je preuzelo zaposlenike tužitelja i nastavilo obavljati ugostiteljsku djelatnost u istom prostoru, nakon što je tužitelj proglasio stečaj, smatra povezanim s trgovačkim društvom tužitelja jer su osnivač i direktor tog novog društva roditelji tužit...

27
Potpis police osiguranja · Izbor dana

Datum: 12.3.2024

Potpisivanje police osiguranja pretpostavka je za sklapanje ugovora o osiguranju osoba, ne i ugovora o kasko osiguranju motornog vozila.

28
Izvanredni otkaz zbog ogluhe na pozive poslodavca · Izbor dana

Datum: 11.3.2024

U slučaju kada je poslodavac dopisom obavijestio radnika da je spreman izvršiti obvezu iz pravomoćne presude i vratiti radnika na rad te je poslodavac pozvao radnika da se javi u kadrovsku službu, a radnik se oglušio na poziv poslodavca, to je valjan razlog za odluku poslodavca o izvanrednom otkazu ...

29
Autorsko djelo-arhitektonsko djelo · Izbor dana

Datum: 8.3.2024

Idejni projekt sam za sebe je autorsko djelo neovisno od činjenice što nije izveden u prostoru. Arhitektonsko djelo uživa autorskopravnu zaštitu u svim njegovim pojavnim oblicima pa tako i u odnosu na idejno rješenje u obliku crteža planova, skica, tablica i dr. te ono ne mora biti materijalizirano ...

30
Odgovornost prijevoznika za oštećenje na robi · Izbor dana

Datum: 7.3.2024

O šteti koja nije uočljiva, odnosno o oštećenjima robe koja nisu uočena prilikom isporuke, prijevoznik je morao biti obaviješten u roku od sedam dana od isporuke, da bi on bio odgovoran za štetu. Pri preuzimanju robe potrebno je izvršiti pregled iste i opisati eventualna oštećenja u tovarni list jer...

31
Uračunavanje vrijednosti dara u nasljedni dio · Izbor dana

Datum: 6.3.2024

Vrijednost dara se uračunava u nasljedni dio nasljednika, pa ako neki nasljednik ne može javnom ispravom dokazati suprotno, tada će sud istoga uputiti u parnicu da dokaže svoju tvrdnju kako mu se vrijednost dara ne treba uračunati u nasljedni dio stoga što je to bila volja ostavitelja.

32
Javna nabava · Izbor dana

Datum: 5.3.2024

S obzirom na to da postoje stotine različitih kombinacija transformatora u odnosu na napon, grupu spoja i gubitke, naručitelj je pravilno u dokumentaciji o nabavi propisao da nabavlja tri različita tipa te odredio njihove tehničke karakteristike.

33
Što donose novi zakoni o državnim službenicima i o plaćama u državnoj službi i javnim službama? · Izbor dana

Datum: 4.3.2024

1. siječnja 2024. stupila su na snagu dva vrlo važna zakona u državnoj službi: Zakon o državnim službenicima i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Na IUS-INFO pravnom praktikumu  će biti prezentirane bitne novine vezane za zapošljavanje u državnoj službi, horizontalnu i vertikalnu ...

34
Pravo na naknadu plaće · Izbor dana

Datum: 1.3.2024

Tužiteljici je utvrđen prestanak privremene nesposobnosti za rad na temelju ozljede na radu, pa od tog dana kod tužiteljice postoji radna sposobnost, a time joj prestaje pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.

35
Žalbeni razlog nedostatka u zastupanju · Izbor dana

Datum: 29.2.2024

Činjenicu da stranku koja je pravna osoba nije zastupala ovlaštena osoba, odnosno da punomoćnik nije imao potrebno ovlaštenje za vođenje parnice u ime jedne od stranaka, može istaknuti kao žalbeni razlog samo ona stranka koje se taj nedostatak tiče.

36
Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama · Izbor dana

Datum: 28.2.2024

Ovom Uredbom propisuju se nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta.

37
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – sustav procjene rizika i registar stvarnih vlasnika · Izbor dana

Datum: 27.2.2024

Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma je kompleksne prirode, a podrazumijeva sveukupni proces identifikacije i analize glavnih rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Na IUS-INFO praktikumu  1. ožujka saznajte sve o metodologiji pranja novca i financiranja terorizma, naj...

38
Ovlasti suda u povodu prigovora na rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 26.2.2024

Sud je ovlašten, po prigovoru nasljednika, preinačiti rješenje javnog bilježnika i rasporediti imovinu ostavitelja nasljedniku, i u slučaju kada je nasljednik, tek u prigovoru istaknuo kako postoji imovina i oporuka ostavitelja.

39
Istražni zatvor za recidivista · Izbor dana

Datum: 23.2.2024

Činjenice da je okrivljenik višestruko osuđivan za istovrsna kaznena djela protiv imovine, da nije zaposlen i da nema imovine jesu osnov sumnje da bi okrivljenik opet mogao počiniti istovrsno djelo, te stoga bilo koja mjera opreza ne može odagnati opasnost od ponavljanja kaznenog djela, nego je potr...

40
Stegovni prijestup · Izbor dana

Datum: 22.2.2024

U postupku je utvrđeno da je tužitelj, dok se nalazio u službi u vojarni, bio pod utjecajem droge što je razlog za izricanje najteže stegovne kazne, a pri tome nije bitno kolika je bila količina pronađene droge, jer je u vojnoj službi nulta tolerancija na prisutnost droga.

41
Pravo na odbitak pretporeza · Izbor dana

Datum: 21.2.2024

Ako je dokazano da je tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza za utuženu tražbinu, smatrat će se da tražbina postoji, osim ako tuženik ne dokaže protivno. U slučaju kada tuženik nije koristio odbitak pretporeza navedena činjenica nema procesni rezultat i sama po sebi ne dokazuje ništa već i dal...

42
Odbacivanje tužbe zbog neplaćanja predujma · Izbor dana

Datum: 20.2.2024

Sud će odbaciti tužbu kada tužitelj propusti predujmiti sredstva za pokriće troškova postavljanja i rada privremenog zastupnika tuženika, za kojeg je evidentno da se nalazi u inozemstvu na nepoznatoj adresi.

43
Katastarska izmjera · Izbor dana

Datum: 16.2.2024

Ukoliko stranka na provedenom uviđaju povodom prigovora ne postignu suglasnost u svezi granice zemljišta, upućuju se da to pitanje riješe sudskim putem. Tek na temelju toga se o toj promjeni može odlučiti u katastarskom operatu.

44
Nasljeđivanje polubraće i polusestara · Izbor dana

Datum: 15.2.2024

Po utvrđenju da ostavitelj nije imao bračnog druga niti potomaka, sud će voditi računa o činjenici da nasljednici ostavitelja mogu biti braća i sestre ostavitelja po ocu i po majci.

45
Prava naručitelja vezano za nedostatke izvedenih radova od izvođača · Izbor dana

Datum: 14.2.2024

U slučaju postojanja nedostataka izvedenih radova kad naručitelj potražuje od izvođača naknadu štete, ukoliko ta tražbina postoji to nije od utjecaja na postojanje izvođačeve tražbine po osnovi cijene za izvedene radove i isporučenu robu i ne bi samo po sebi dovelo do prestanka tih tražbina. Ukoliko...

46
Zakon o hrvatskom jeziku · Izbor dana

Datum: 13.2.2024

Zakonom o hrvatskom jeziku utvrđuju se osnovna pravila o službenoj i javnoj uporabi hrvatskoga jezika te se osigurava sustavna i stručna skrb o hrvatskom jeziku. Zakon stupa na snagu 15.2.2024.

47
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti · Izbor dana

Datum: 12.2.2024

Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti uređuju se postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti, kriteriji za kategorizaciju ključnih i važnih subjekata, zahtjevi kibernetičke sigurnosti za ključne i važne subjekte, posebni zahtjevi za upravljanje podacima o registracij...

48
Vrhovni sud: valjanost ugovora o javnoj nabavi treba tumačiti prema posebnom pravnom uređenju upravnog ugovora · Izbor dana

Datum: 9.2.2024

Kada je riječ o ugovoru o javnoj nabavi pretpostavke ZUP-a koje određuju upravni ugovor treba tumačiti u skladu s odredbama ZJN-a kojima je strogo propisan postupak koji prethodi sklapanju ugovora o javnoj nabavi, te koje odredbe posebno ograničavaju dispoziciju ugovornih strana pri sklapanju i ...

49
Prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka · Izbor dana

Datum: 8.2.2024

Predlagatelj je dužan u prijedlogu za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka, između ostalog, točno naznačiti činjenice na kojima temelji svoj prijedlog.

50
Potvrda o radnom iskustvu - rukovodeći poslovi · Izbor dana

Datum: 7.2.2024

Tužitelju je potvrda o radnom iskustvu izdana na temelju rješenja o rasporedu na radna mjesta, a pri tome nisu od utjecaja tvrdnje tužitelja da bi tu potvrdu trebalo izdati na temelju saslušanja svjedoka koji bi potvrdili da je tužitelj u duljem razdoblju stvarno radio na rukovodećim poslovima.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta