c S
Izbor dana

Rok za žalbu

19.11.2020 08:14 Dostava presude stranci koja je uredno obaviještena o ročištu za objavu, smatra se obavljenom danom kad je to ročište održano, neovisno o tome što je sud u otpravku presude naveo da rok za žalbu teče od dostave prijepisa rješenja.