Poredano po:

Broj dokumenata: 3061

1
Dostava odluke u slučaju angažiranja više branitelja – prekršajni postupak · U središtu

Datum: 19.7.2024

U slučaju kada u prekršajnom postupku okrivljenik angažira više branitelja otvara se pitanje dostave odluke braniteljima. U ovom članku prikazujemo takvu situaciju kroz jednu noviju odluku Ustavnog suda RH.

2
Uz nacrt Novele Zakona o igrama na sreću: kvalitetnija zaštita maloljetnika? · U središtu

Datum: 18.7.2024

Maloljetne osobe su fizičke osobe koje nisu do­stigle stupanj razvitka kada se smatra da su psihički i fizički zrele i sposobne samostalno se brinuti o sebi, svojim pravima i interesima. Zbog nedovoljnog ži­votnog iskustva i nedovoljne zrelosti nalaze se pod neposrednom brigom i skrbi svoje obitelj...

3
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama · U središtu

Datum: 17.7.2024

Iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (dalje: Prijedlog zakona) donosimo najvažnije novosti koji zakonodavac predlaže u Zakonu o zemljišnim knjigama iz 2019. godine.

4
Analiza presude Suda Europske unije u spojenim predmetima C-554/21, C-622/21 i C-727/21 · U središtu

Datum: 15.7.2024

Ujednačena sudska praksa je osnova na kojoj počiva pravna predvidljivost i pravna sigurnost. Hrvatski zakonodavac je nastojao osigurati postizanje navedenog cilja, između ostalog i kroz članak 40. stavak 2. Zakona o sudovima prema kojem je pravno shvaćanje zauzeto na sjednici svih sudaca odnosno s...

5
Pružanje usluga turističkog vodiča · U središtu

Datum: 12.7.2024

Turistički vodiči bitni su sudionici u pružanju usluga u turizmu te imaju značaj utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih turističkih putovanja posjećuju odabranu turističku destinaciju na području naše zemlje. U nastavku pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete ...

6
Početak trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom · U središtu

Datum: 11.7.2024

U članku se navode dvojbe koje izaziva postojeće zakonsko rješenje vezano uz provedbu zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u prekršajnom postupku, prikazan je pregled poteškoća s kojima se sudionici prekršajnog postupka susreću te način na koji počinitelji prekršaja kojima je mjera o...

7
UEFA Euro 2024.: ključna pitanja iz područja prava intelektualnog vlasništva (uporaba zaštićenih simbola) · U središtu

Datum: 9.7.2024

Nastavno na uvodni članak o ključnim pitanjima iz područja prava intelektualnog vlasništva vezano za održavanje nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024 koji smo ranije objavili  u ovom tekstu autorica će se fokusirati na formalna prava intelektualnog vlasništva i to na prava žiga i industrijskog dizajn...

8
Reguliranje rada državnih službenika na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu · U središtu

Datum: 8.7.2024

U državnim tijelima Republike Hrvatske hibridni model rada prvi put je uveden tijekom 2020. godine za vrijeme epidemije bolesti COVID – 19 kada je bilo potrebno osigurati uvjete za redovito obavljanje poslova. Tada je rad službenika u državnim tijelima bio organiziran u timovima, na način da su se ...

9
Novi Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu · U središtu

Datum: 5.7.2024

U članku se navodi koje izmjene donosi novi Prijedlog zakona o sestrinstvu te što se mijenja u hitnoj medicini, koje su pritom povećane ovlasti medicinskih sestara te koje će lijekove odsada moći primjenjivati bez nazočnosti liječnika. Prikazan je i osvrt na edukacije i usavršavanje medicinskog o...

10
Izmjene Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (ukidanje vodnog doprinosa) · U središtu

Datum: 4.7.2024

Vodni doprinos jedan je od parafiskalnih nameta čije je ukidanje ili smanjenje predviđeno Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja. U članku pročitajte o više vodnom doprinosu i izmjenama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva kojima se on ukida.

11
Zamke iz Zakona o javnoj nabavi: Produljenje roka za dostavu ponuda – primjeri iz prakse · U središtu

Datum: 3.7.2024

Od kada je  Zakon o javnoj nabavi  (NN12/16, 114/22; u daljnjem tekstu ZJN 2016) u primjeni, ako je javni naručitelj obvezan produljiti rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave mora ga produljiti za najmanje deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. Međutim, potrebno j...

12
Ilegalna trgovina kućnim ljubimcima · U središtu

Datum: 1.7.2024

Internetska trgovina omogućila je znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja. Glavni cilj ovog članka je ukazati na pro...

13
Postoji li pozitivna diskriminacija sportskih luka u odnosu na luke nautičkog turizma u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama? · U središtu

Datum: 28.6.2024

Koncesionar sportske luke mora imati aktivne natjecatelje u najmanje tri uzrasne kategorije, a ostvareni prihod namjenski koristiti za razvoj sporta te održavanje i unaprjeđenje luke, bez ostvarivanja dobiti za svoje članove. Djelovanje koncesionara luke nautičkog turizma temelji se prvenstveno na ...

14
Što (ni)je vrijeđanje suda? · U središtu

Datum: 27.6.2024

Ustavni sud Republike Hrvatske polazi od teze kako sudovi, kao i sve ostale javne institucije, nisu imuni na kritiku i kontrolu. Stoga, osim u slučaju teških štetnih napada koji su u osnovi neutemeljeni, imajući na umu da su suci dio temeljne institucije države, kao takvi mogu biti predmet osobne k...

15
Napokon novo pravno shvaćanje Vrhovnog suda u pogledu obveze savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom (čl. 153. st. 4. ZR-a) · U središtu

Datum: 26.6.2024

U članku se obrađuje pitanje savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom u slučaju kad kod poslodavca djeluje više sindikata koji nisu postigli sporazum o tome koji će sindikalni povjerenik preuzeti prava i obveze radničkog vijeća. Problem je u tome što je sudska praksa i nadalje ostala kod pravnog ...

16
Zabilježbe u zemljišnoknjižnom pravu · U središtu

Datum: 24.6.2024

Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 63/19., 128/22., 155/23., dalje u tekstu: ZZK) odredbom čl. 34. st. 1. propisuje tri vrste upisa u zemljišnu knjigu - uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu. U ovom članku ćemo dati poprečni presjek treće vrste tog upisa, zabilježbe, te reći nešto ...

17
Pismo kojim je potpisana punomoć u upravnom postupku · U središtu

Datum: 20.6.2024

Nema pravne zapreke da stranka svoje podneske i druge dokumente u upravnom postupku potpisuje onako kako to inače čini u pravnom prometu. Kao što njezin potpis može biti nečitak, može biti napisan i na pismu koje nije latinično. Pravila o službenom jeziku i pismu tiču se sadržaja podnesaka i usmeni...

18
Izbor i razrješenje sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 19.6.2024

Ustavni sud Republike Hrvatske je najviše ustavno tijelo. Ono je odvojeno, po načelu diobe vlasti, od ostalih grana vlasti. Ustavni sud čine trinaest sudaca izabranih na mandat u trajanju od osam godina s mogućnošću reizbora te predsjednik Ustavnog suda. Način izbora i razrješenja, kao i prestanka ...

19
UEFA Euro 2024.: ključna pitanja iz područja prava intelektualnog vlasništva · U središtu

Datum: 18.6.2024

U jeku aktualne sveprisutne euforije oko održavanja UEFA Europskog prvenstva u nogometu Euro 2024., kako za zemlju domaćina, organizatora, tako i za sve ostale dionike ovog  nedvojbeno jednog od najvećih sportskih događaja nekog pojedinačnog sporta i jednog od najgledanijih sportskih  natjecanja na...

20
Nasljeđivanje na temelju zakona · U središtu

Datum: 17.6.2024

Ako ostavitelj nije ostavio oporuku, na temelju zakona nasljeđuju ga njegovi zakonski nasljednici po nasljednim redovima, pri čemu vrijedi načelo da nasljednici bližeg nasljednog reda isključuju iz nasljedstva osobe daljnjeg nasljednog reda.  

21
Analiza Izvješća Predsjednika Vrhovnog suda i stanja stečajnih predmeta za 2023. · U središtu

Datum: 14.6.2024

Statistika cjelokupnog Izvješća Predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2023. sugerira poboljšanje kvalitete rada sudova. Ipak, ovo istraživanje polazi od pretpostavke da se analizom isključivo kvantitativnih pokazatelja rada pravosudnih institucija ne može dobiti kompletna slika o ...

22
Novčana naknada poslodavca radi neispunjenja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 13.6.2024

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) uređuje se pravo osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, njihovo zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje i...

23
AZOP: nedopuštena objava fotografije djeteta u promotivne svrhe bez privole · U središtu

Datum: 12.6.2024

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: AZOP) 1  je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede na zaštitu osobnih podataka maloljetnog djeteta, kojeg je podnijela djetetova majka (dalje u tekstu: Podnositeljica zahtjeva). U zahtjevu se navodi kako je Turistička zajednica u svojstvu vod...

24
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenih kod poslodavca · U središtu

Datum: 10.6.2024

U „Narodnom novinama“ br. 55/24. objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenih kod poslodavca , koji stupa na snagu 1. listopada 2024., a novost je da se njime poslodavcima nameću opsežnije obaveze vezane za vođenje evidencije o radnicima. Propuštanje vo...

25
Izbori za Europski parlament 2024. godine · U središtu

Datum: 7.6.2024

Nakon provedenih parlamentarnih izbora u travnju 2024. godine i uspješnog formiranja parlamentarne većine, pred nama su i novi izbori, odnosno izbori za Europski parlament. Naime, Predsjednik Republike Hrvatske raspisao je izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održ...

26
Polemika o (ne)zakonitosti dokaza iz šifrirane komunikacije · U središtu

Datum: 6.6.2024

Razvoj suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija prirodom stvari usavršio je i razgranao različite modalitete razmjene informacija između ljudi, uključujući i potencijalne počinitelje kaznenih djela. Tzv. kriptirani uređaji i šifrirana komunikacija (npr. end-to-end enkripcija) koriste ...

27
Jamstvo za ozbiljnost ponude – recentna praksa Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave · U središtu

Datum: 5.6.2024

Ovim člankom se želi skrenuti pažnja na novija rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po pitanju postupanja s jamstvima za ozbiljnost ponude tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda, ali i na par starijih rješenja koja su svakako interesantan primjer postupanja koji je možda ...

28
Izazovi implementiranja „e-pravosuđa“ iz perspektive Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 3.6.2024

Živimo u vremenu brzih socijalnih, ekonomskih, pa posljedično i pravnih promjena. U takvim okolnostima pravna norma se često pojednostavljuje, nekontrolirano razvija, dobivajući neželjene osobine, pa je za doktrinu i judikaturu značajno pružiti potrebna objašnjenja o položaju prava, o tomu kako se ...

29
Dohranjivanje plaže nije isto što i nasipavanje mora · U središtu

Datum: 31.5.2024

U članku se razmatra hoće li novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama napokon uvesti red na pomorskom dobru Republike Hrvatske u slučajevima dohranjivanja i nasipavanja plaža.

30
Minimalni novčani iznosi za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u 2024. godini · U središtu

Datum: 29.5.2024

Dana 27. travnja 2024. godine na snagu su stupile nova Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta i Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta („Narodne novine“ broj: 49/24.).

31
Dosjelost u pojedinačnom ispravnom postupku · U središtu

Datum: 27.5.2024

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/2019., 128/2022., 155/2023., dalje: ZZK) od svoje prve verzije poznaje institut  pojedinačnog ispravnog postupka . On je propisan kao procesno sredstvo kada postoji nepravilan upis, a kroz redoviti zemljišnoknjižni postupak nije moguće ishoditi upis u zemljišne k...

32
Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače · U središtu

Datum: 24.5.2024

Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače stupio je na snagu 8. svibnja 2024. godine te je donio određene promjene o kojima će biti više riječi u nastavku teksta.

33
Novom Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima žrtvama obiteljskog nasilja omogućen je lakši pristup za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje · U središtu

Datum: 23.5.2024

Na temelju  članka 16. stavka. 13. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  („Narodne novine“ broj 106/18., 98/19. i 82/23. – dalje u tekstu ZSZPP), koji se primjenjuje od 28. srpnja 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je   Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava z...

34
Ustavni položaj predsjednika Republike Hrvatske – građanin ili ne? · U središtu

Datum: 22.5.2024

U ovom članku se, kroz ustavni i zakonski tekst, propitkuju postupci predsjednika Republike Hrvatske za vrijeme izborne kampanje i je li prema postojećim propisima došlo do bilo kakve povrede. Također, pitanje koje se postavlja je može li se predsjednik Republike Hrvatske kandidirati na izborima za ...

35
Osvrt na jednu odluku USUD-a glede uloge FINA-e u određivanju troška ovrhe · U središtu

Datum: 20.5.2024

Opće ustavno pravno stajalište je kako država uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti. To je velika prednost, ali samim time i odgovornost za izbor najadekvatnijeg zakonskog rješenja, pa i onog koji se tiče određivanja troškova ovršnog postupka. Cilj je analizirati od...

36
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 8. epizoda (izvršenje sudskih odluka) · U središtu

Datum: 17.5.2024

U završnoj epizodi ovog serijala bavimo se izvršenjem sudskih odluka. 1  To je područje uređeno člancima 150.-157. ZUS-a (usp. članke 80.-82. važećeg ZUS-a ). Općenito, uređenja izvršenja opširnije je i preciznije od dosadašnjega. U postupku izvršenja više nema podredne primjene ZUP-a ( članak...

37
Neke dvojbe oko načina podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige · U središtu

Datum: 15.5.2024

Godine 2019. donesen je novi Zakon o zemljišnim knjigama koji je stupio na snagu 6. srpnja 2019. Nakon više od tri godine od njegovog stupanja na snagu zakonodavac se ponovno 2022. odlučuje na donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Novelom je propisao da se prijedlo...

38
EUIPO objavio izvještaj o zelenim žigovima Europske Unije · U središtu

Datum: 14.5.2024

U ovom tekstu autorica će prikazati najvažnije zaključke izvještaja izvornog naziva „ GREEN EU TRADE MARKS - 2023 UPDATE “ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „ZELENI ŽIGOVI EUROPSKE UNIJE - AŽURIRANJE 2023.“  objavljenog od strane Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (engl. European Uni...

39
SLAPP – nova ili stara vijest u EU? · U središtu

Datum: 13.5.2024

Direktiva (EU) 2024/1069 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od očito neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka ("strateške tužbe usmjerene protiv javnog djelovanja") , stupila je na snagu 6. svibnja 2024., a države članice ob...

40
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 7. epizoda (troškovi upravnog spora) · U središtu

Datum: 10.5.2024

U prethodnoj epizodi serijala analizirali smo izvanredne pravne lijekove. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti u pogledu troškova upravnog spora. Vjerojatno ni jedan institut važećeg ZUS-a nije bio reguliran i tumačen toliko nestabilno kao što su to troškovi spora, ali je u novije vrijem...

41
Savjet mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave · U središtu

Datum: 9.5.2024

Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14. i 83/23.) uređuje se osnivanje savjeta mladih, djelokrug rada te postupak izbora članova savjeta mladih. Cilj osnivanja savjeta mladih je uspostavljanje odnosno sudjelovanje mladih u svim poslovima od interesa i značaj za mlade uz aktivno u...

42
Fitness i fitness-centar u Zakonu o sportu · U središtu

Datum: 8.5.2024

Za razvoj sporta u svijetu ključne su ideje o olimpizmu i olimpijskom pokretu francuskog pedagoga i vizionara Pierra de Coubertina te održavanje prvih Olimpijskih igara modernog doba u Ateni 1896. godine. Od tada je sport ljudska djelatnost koja ne poznaje granice i ujedinjuje ljude različitog soci...

43
Ustavno sudovanje poslije socijalizma: komparacija Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine · U središtu

Datum: 6.5.2024

Osnovna funkcija ustavnog sudstva je utvrđivanje nesuglasnosti općih pravnih akata, s jedne strane, i ustava, s druge strane, što za krajnji cilj ima jačanje demokratskih principa uključujući posebno vladavinu prava. U ovom tekstu ću prikazati nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kompari...

44
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 6. epizoda (izvanredni pravni lijekovi) · U središtu

Datum: 3.5.2024

U prethodnoj epizodi serijala razmotrili smo sudske odluke (presudu i rješenje), sudsku nagodbu i žalbu. 1 U ovoj epizodi bavimo se dvama izvanrednim pravnim lijekovima koja postoje u upravnome sporu - obnovom spora, te zahtjevom za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne odluke.

45
Objavljen je javni poziv za prijavu upisa u Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojem žive zaštićeni najmoprimci · U središtu

Datum: 2.5.2024

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o načinu izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3442/2018  i dr. („Narodne novine“, broj: 36/24. – dalje u tekstu Zak...

46
Vijeća za rješavanje sporova prema FIDIC uvjetima ugovora i hrvatska iskustva oko nominacije članova · U središtu

Datum: 29.4.2024

Alternativno rješavanje sporova u građevinskim projektima koji su podvrgnuti FIDIC Uvjetima Ugovora, putem Vijeća za rješavanje sporova 1  (VRS), doživjelo je zamah zadnjih desetak godina. Na navedeno je prvenstveno utjecao porast infrastrukturnih projekata, sufinanciranih iz strukturnih i invest...

47
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 5. epizoda (sudske odluke – presuda i rješenje; sudska nagodba; žalba) · U središtu

Datum: 26.4.2024

U prethodnoj epizodi serijala razmotrili smo raspravu i rješavanjem upravnoga spora bez rasprave, te radnje u sporu. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području sudskih odluka (presuda i rješenja), sudske nagodbe, te žalbe kao redovitoga pravnog lijeka u upravnome sporu.

48
Diskriminacija po dobi u postupku brisanja s liste stečajnih upravitelja · U središtu

Datum: 25.4.2024

Ustavni sud je u dva predmeta (broj: U-III-1092/2023 i U-III-249/2023 ) koja je razmatrao u ožujku ove godine razmatrao slučajeve dva stečajna upravitelja koji su razriješeni dužnosti zbog navršenja 70 godina života, iako su bili imenovani na tu dužnost bez vremenskog ograničenja. Posebno su bili ...

49
Rješavanje prigovora dužnika – novosti prema Pravilniku o sadržaju procedura za rješavanje prigovora dužnika · U središtu

Datum: 24.4.2024

Ministarstvo financija je donijelo Pravilnik o sadržaju procedura za rješavanje prigovora dužnika koji je stupio na snagu 21. ožujka 2024. godine te je tvrtkama koje se bave otkupom i servisiranjem potraživanja dao rok od 30 dana da se usklade sa odredbama Pravilnika. Autorica u članku piše o nov...

50
Uz novelu Zakona o sudovima iz 2024. – o obvezi javne objave svih sudskih odluka · U središtu

Datum: 22.4.2024

Postoji percepcija kod pripadnika šire pravosudne zajednice, kod medija i srodnih institucija te javnosti uopće da postoji nedostatak transparentnosti u slučaju odluka koje donose sudovi. Cilj je rada analizirati dodatne napore koje je zakonodavac uložio u Noveli Zakona o sudovima iz 2024. kako bi...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta