Poredano po:

Broj dokumenata: 3011

1
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 4. epizoda (rasprava i rješavanje spora bez rasprave; radnje u sporu) · U središtu

Datum: 19.4.2024

U prethodnoj epizodi serijala bavili smo se dokazivanjem u upravnome sporu. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području rasprave 2  i rješavanja upravnoga spora bez rasprave, te radnji u sporu.

2
Osvrt na Zakon o sportu i Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo · U središtu

Datum: 18.4.2024

Važeći Zakon o sportu omogućuje preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo. Način, rokovi te druga pitanja značajna za provedbu preoblikovanja  sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo sada regulira podzakonski akt, Pravilnik o preo...

3
Kadrovske promjene nakon raspisanih parlamentarnih izbora · U središtu

Datum: 15.4.2024

Autorica u članku aktualizira pitanje kadrovskih promjena u državnim tijelima u postupku primopredaje državne vlasti, osobito pitanje u kojem razdoblju traje zabrana kadrovskih promjena, s obzirom na raspuštanje Hrvatskoga sabora i raspisane parlamentarne izbore.

4
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 3. epizoda (dokazivanje u upravnome sporu) · U središtu

Datum: 12.4.2024

U prethodnoj epizodi serijala bavili smo se odgodnim učinkom tužbe, privremenim mjerama, te tužbom i tužbenim zahtjevom. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području dokazivanja (utvrđivanja) činjenica odlučnih za rješavanje spora.

5
Novine u sustavu plaća i drugih materijalnih prava pravosudnih dužnosnika · U središtu

Datum: 11.4.2024

Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (u nastavku teksta: Zakon) 1 . Taj Zakon mijenjan je i dopunjavan više puta, s tim da je značajna intervencija u Zakon izvršena 2014. godi...

6
O (ne)mogućnosti imenovanja stečajnog upravitelja u stečajnom postupku nad osiguravajućim društvima · U središtu

Datum: 10.4.2024

Materija osiguranja je iznimno kompleksna, kako s pravnog aspekta tako i s ekonomsko-financijskog, pa se zakonodavac odlučio „statusnim“ zakonom, Zakonom o osiguranju , koji regulira osnivanje i rad osiguratelja, regulirati i materiju stečaja osiguravajućih društava. Predmet su analize važeće norme...

7
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor · U središtu

Datum: 8.4.2024

Nakon što je Hrvatski sabor dana 14. ožujka 2024. godine donio Odluku o svom raspuštanju („Narodne novine“, broj 31/24.), predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 32/24.), koji će se na biračkim mjestima u Republ...

8
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 2. epizoda (preventivne mjere, tužbeni zahtjev) · U središtu

Datum: 5.4.2024

U prvoj epizodi ovog serijala bavili smo se uvodnim napomenama, sastavom suda i izuzećem sudaca.  1  U drugoj epizodi donosimo glavne novosti na području preventivnih mjera (odgodnog učinka tužbe i privremenih mjera), te tužbe i tužbenog zahtjeva.

9
Sadržaj, status i evidentiranje pomorskog dobra – korak naprijed i dva koraka unazad · U središtu

Datum: 4.4.2024

U ranije važećem Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003.  ("Narodne novine" br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16., 98/19., 83/23., dalje: ZPDM 2003)  bilo je određeno da je koncesija pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i ...

10
Izmjene i dopune Zakona o strancima · U središtu

Datum: 2.4.2024

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima ("Narodne novine" broj 133/20., 114/22.,151/22.) bio je na javnom savjetovanju od 28. veljače do 14. ožujka. Svrha njegovog donošenja je, između ostalog, i usklađivanje s novom Direktivom o tzv. plavoj karti EU-a čime će se pridon...

11
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 1. epizoda (uvodne napomene, sastav suda i izdvojena mišljenja, izuzeće) · U središtu

Datum: 29.3.2024

U „Narodnim novinama“ broj 36/24. objavljen je novi Zakon o upravnim sporovima (dalje: ZUS), koji na snagu stupa 1. srpnja 2024. godine. Tada će prestati primjena važećeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., dalje: važeći ZUS). Teme...

12
Prevođenje radnih mjesta u državnoj službi · U središtu

Datum: 28.3.2024

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“  br. 155/23., u nastavku: Zakon o plaćama) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine te su na temelju njega donesene Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državno...

13
Obilježja novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje · U središtu

Datum: 28.3.2024

Buru reakcija u javnom diskursu izazvala je najava propisivanja nove inkriminacije u kaznenom zakonodavstvu, s ciljem sankcioniranja curenja informacija za vrijeme trajanja prethodnog kaznenog postupka. Neovlašteno odavanje sadržaja provedenih izvida od strane državnog odvjetnika ili policije, odno...

14
Dosezi jednakosti oružja u upravnom sporu · U središtu

Datum: 26.3.2024

Zakonom o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.; u daljnjem tekstu: ZUS) člankom 6. je propisano da će sud prije donošenja presude  svakoj stranci dati mogućnost izjasniti se o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i p...

15
Ususret implementiranju nove pravne osobe u hrvatskom pravnom poretku: stambena zajednica · U središtu

Datum: 25.3.2024

Pravni subjektivitet (pravna osobnost) je jedno od središnjih pitanja svakog pravnog poretka. U hrvatskom pravu opća pravna sposobnost izvodi se iz fizičke ili pravne osobnosti s iznimkom sudačkog priznavanja stranačke sposobnosti, što vrijedi samo za potrebe određene parnice, a što za sobom povlač...

16
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse br. 5/2024. - pomorsko pravo, zaštita podataka, prava digitalnih tržišta · U središtu

Datum: 21.3.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja pomorskog prava, prava zaštite osobnih podataka i prava digitalnih tržišta.

17
Povrat imovine oduzete njemačkim državljanima · U središtu

Datum: 20.3.2024

Dugo vremena u našoj upravnoj praksi postoji nedoumica imaju li državljani SR Njemačke pravo na povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. To je pitanje riješeno odlukom Ustavnog suda broj: U-III-7166/2021 od 6. veljače 2024.

18
Prikaz prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena · U središtu

Datum: 18.3.2024

Pravila o dostavi uređena različitim vrstama sudskih postupaka i to u  Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine“, br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22. i 114/22.), Zakonu o kaznenom postup...

19
Je li retroaktivnost u Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom opravdana? · U središtu

Datum: 15.3.2024

Iako Ustav RH zabranjuje retroaktivno djelovanje zakona i drugih propisa, propisuje i iznimku od zabrane povratnog djelovanja zakona i propisa navodeći da samo iz posebno opravdanih razloga pojedine odredbe zakona i propisa mogu imati retroaktivni učinak. Analizirajući standarde posebno opravda...

20
Izmjene i dopune ZNTP-a: kratke, ali značajne izmjene u lancu opskrbe hranom · U središtu

Datum: 14.3.2024

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine" br. 27/24) (dalje u tekstu: „Izmjene i dopune ZNTP-a“) na dan 6. ožujka 2024. godine donesene su izmjene trenutno važećeg Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskr...

21
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku prema noveliranom Zakonu o sudovima · U središtu

Datum: 13.3.2024

Europski sud za ljudska prava je u niz odluka izrazio shvaćanje da zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kako je uređena Zakonom o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 21/22. i 16/23., dalje: Zakon o sudovima), nije učinkovito ubrzavajuće i djelotvorno sred...

22
Prevođenje radnih mjesta u javnim službama · U središtu

Datum: 11.3.2024

Dana 1. siječnja 2024. godine stupio je na snagu Zakona o plaćama  u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23.) (u daljnjem tekstu: Zakon o plaćama), kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama, kada prestaju vrijediti članci 108. – 112. Zakona o drža...

23
Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi · U središtu

Datum: 8.3.2024

Imovina kao pravna kategorija propisana je normama građanskog prava te predstavlja skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem. 1  Imovina u kaznenopravnom smislu pojmovno je određena člankom 87. stavkom 23. Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 125/11., 144/12., 56/15.,...

24
Što nam donosi Prijedlog zakona o Središnjem registru stanovništva? · U središtu

Datum: 6.3.2024

Nacrt prijedloga zakona o Središnjem registru stanovništva upućen je u javno savjetovanje krajem veljače, a na snagu bi trebao stupiti 1. siječnja 2025. godine. Tijekom iduće godine obavljat će se ustroj registra, a od 1. lipnja 2026. godine građani, kao i državne institucije te jedinice lokalne i ...

25
Je li nasip u cijelosti pomorsko dobro prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama? · U središtu

Datum: 4.3.2024

Cilj je ovog članka analizirati odredbe važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 1  koje se tiču pojmova nasip i nasipavanje mora. U članku se također odgovara na pitanje postoji li pravna tradicija i regulativa o pomorskom dobru Republike Hrvatske u odnosu na nasipe.

26
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 4/2024. – umjetna inteligencija · U središtu

Datum: 1.3.2024

Autor u članku donosi pregled novije europske zakonodavne prakse iz područja prava umjetne inteligencije.

27
Smije li uprava samoinicijativno mijenjati svoju praksu? · U središtu

Datum: 29.2.2024

Akter ovlašten za primjenu pravnih normi ovlašten je i za njihovo tumačenje. Najčešće su to sudovi, ali tumačiti mjerodavne propise ovlaštena su i javnopravna tijela, prilikom rješavanja upravnih stvari. Stoga su ta tijela ovlaštena i mijenjati upravnu praksu, što podliježe upravnosudskoj kontroli....

28
Utjecaj Novele Zakona o trgovačkim društvima na imenovanje stečajnog upravitelja/povjerenika: promicanje kulture plaćanja javnih davanja? · U središtu

Datum: 28.2.2024

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva, a to je bio i razlog za posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima . Iako su izmjene vršene prvenstveno radi implementiranja Direktive (EU) 2019/2121 , bitne promjene tiču se i uvođe...

29
Uloga i obveze Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika · U središtu

Datum: 26.2.2024

Autorica ovim člankom daje detaljan prikaz uloge i obveza Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika i pojašnjava razliku između ovrhe na plaći koju provodi poslodavac od ovrhe na novčanim sredstvima po računu koju provodi Financijska agencija.

30
Iz povijesti: Zašto odvjetnici i javni bilježnici nisu mogli odbiti imenovanje za stečajnog upravitelja prema Stečajnom zakonu iz 1930.? · U središtu

Datum: 23.2.2024

Cilj je ovog rada analiza čl. 86. Stečajnog zakona za Kraljevinu Jugoslaviju iz 1930. koji regulira pitanje imenovanja upravitelja stečajne mase.

31
Bjanko zadužnica · U središtu

Datum: 21.2.2024

Zadužnice predstavljaju jedan od instrumenata osiguranja novčanih tražbina u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Zadužnica predstavlja privatnu ispravu dužnika potvrđenu od strane javnog bilježnika kojom taj dužnik daje dopuštenje vjerovniku da u slučaju neispunjenja obveza iz ugovornog odnosa koji ...

32
Pravo na kamate na iznos više plaćenog poreza · U središtu

Datum: 19.2.2024

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 2023. donio je odluku 1  kojom je usvojio ustavnu tužbu jednog nizozemskog trgovačkog društva te ukinuo presudu Visokog upravnoga suda 2  kojom je odbijena žalba tog trgovačkog društva, podnositelja ustavne tužbe (dalje: pod...

33
Ograničenje prava na štrajk – Ustavni sud ukinuo odredbu Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji · U središtu

Datum: 16.2.2024

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-1621/2023 od 6. veljače 2024. ukinuo članak 43. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" broj 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18., 114/22. i 20/23.; dalje: ZoHRT) koji je uređivao ograničenje prava na štrajk na Hrvatskoj radiotele...

34
Uvođenje eura i načelo primjene blažeg propisa · U središtu

Datum: 15.2.2024

Uz sve ostale posljedice, uvođenje eura kao službene valute u RH imalo je za posljedicu i primjenu načela primjene blažeg propisa u određenim prekršajnim predmetima, a što ćemo nastojati prikazati, između ostalog, kroz jednu noviju odluku Vrhovnog suda RH.

35
Promjene kod uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak · U središtu

Datum: 14.2.2024

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena  Zakonom o doplatku za djecu , radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. godine jednoglasno sa 116 glasova za donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu . Zak...

36
Prekovremeni rad · U središtu

Datum: 12.2.2024

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

37
Neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika u kontekstu prava na obranu · U središtu

Datum: 9.2.2024

U pojedinim situacijama neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika može implicirati povredu prava na obranu, a što u konačnici može rezultirati i bitnom povredom odredba prekršajnog postupka, pa ćemo u ovom članku prikazati takvu situaciju kroz relevantne odluke Vrhovnog suda RH.

38
Sankcijski režim u Republici Hrvatskoj (Zakon o mjerama ograničavanja) · U središtu

Datum: 7.2.2024

Mjere ograničavanja ili sankcije predstavljaju instrument kojima se nastoje promijeniti aktivnosti ili politike koje krše demokratska načela, ljudska prava ili politiku koja ne poštuje vladavinu prava. 1

39
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 3./2024. · U središtu

Datum: 6.2.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja europskog digitalnog zakonodavstva i povezane prakse Suda Europske unije, europskog prava kojim se uređuje problematika neispravnog proizvoda i prava na popravak te noviteta u vezi europske regulacije umjetne inte...

40
Uloga državnog odvjetništva prema Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom · U središtu

Datum: 5.2.2024

Ovlasti državnog odvjetništva prije svega uređuje Ustav Republike Hrvatske , a iza toga Zakon o državnom odvjetništvu . Državna odvjetništva sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu ex lege , kao zastupnici temeljem zakona, zastupaju Republiku Hrvatsku u građanskom postupku, a temeljem punomoći...

41
Postupak prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 2.2.2024

Ovim člankom prikazujemo postupanje kod nastanka i postupka prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj.

42
Dužnost upravnih sudova da u pojedinim predmetima odluče i o stvarima koje spadaju u nadležnost redovnih sudova · U središtu

Datum: 1.2.2024

Spornim se nametnulo pitanje je li radniku/državnom službeniku u okolnostima konkretnog slučaju trebalo rješenjem odrediti korištenje godišnjeg odmora ili isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Sporna je i nadležnost upravnog suda za odlučivanje o isplati naknade za neiskorišteni godišn...

43
DATA ACT: Novi GDPR? · U središtu

Datum: 31.1.2024

Europska strategija za podatke Europske komisije (dalje u tekstu: „Europska strategija za podatke“) ima za cilj stvaranje jedinstvenog tržišta za podatke.

44
EUIPO objavio studiju „ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj uniji“ · U središtu

Datum: 30.1.2024

U ovom članku autorica će prikazati najvažnije zaključke studije pod izvornim nazivom „ Economic impact of counterfeiting in the clothing, cosmetics, and toy sectors in the EU “ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „Ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj ...

45
Zaštita potrošača u kontekstu posebnih oblika prodaje · U središtu

Datum: 29.1.2024

Zakon o zaštiti potrošača (dalje: ZZP) je temeljni Zakon u Republici Hrvatskoj koji propisuje široku tematiku zaštite potrošačkih prava još otkako je 2003. godine zamijenio relevantne (i šture) odredbe Zakona o trgovini (1990).

46
Definicija pojma „radnika“ kroz praksu Suda Europske unije i ograničenja slobode kretanja radnika · U središtu

Datum: 26.1.2024

Sloboda kretanja radnika predstavlja jednu od četiri sloboda na kojem se zasniva unutrašnje tržište Europske unije, područje koje pruža pristup radnim mjestima, uslugama, robi i poslovnim mogućnostima. Radi ostvarivanja cilja jedinstvenog tržišta Europske unije, s gospodarskog i ekonomskog stajališt...

47
Upravljanje privremeno oduzetom imovinom u Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom · U središtu

Datum: 24.1.2024

Iako se radi o kaznenopravnom kontekstu, doktrina naznačuje kako materiju upravljanje privremeno oduzetom imovinom karakterizira i to što se u samom postupku pojavljuje potreba za primjenom velikog broja pravnih instituta, odnosno propisa i procedura koji su izvan kaznenog karaktera.

48
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 2/2024. · U središtu

Datum: 23.1.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja zaštite osobnih podataka.

49
(Ne)potpunost izreke rješenja (upravnog akta) · U središtu

Datum: 22.1.2024

Razmotreno je pitanje kada se izreka rješenja donesenog u upravnom postupku može smatrati potpunom, u smislu standarda određenosti izreke, propisanom člankom 98. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku .

50
Intervencije Vlade Republike Hrvatske u stečajnim postupcima Orljava d.o.o. i Dalmacijavino d.d. · U središtu

Datum: 19.1.2024

Čl. 146. st. 2. Stečajnog zakona sadrži odredbe o otuđenju prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika nakon otvaranja stečajnog postupka. U stečajevima nad stečajnim dužnicima Orljava d.o.o. u stečaju iz Požege i Dalmacijavino d.d. u stečaju iz Splita, Republika Hrvatska je sklapanjem ugovora o u...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta