Poredano po:

Broj dokumenata: 2334

1
Negativni aspekti digitalizacije · U središtu

Datum: 9.4.2021

Posljednjih trideset godina svijet prolazi kroz proces digitalizacije. Moderno doba obilježava prijelaz na nove oblike komunikacije i digitalizacije koji služe olakšavanju poslovanja trgovačkih društava, djelovanju javne i lokalne uprave te komunikaciju građana. Digitalizacija je posljedično postala...

2
Sudske odluke u poreznim predmetima utemeljene na odlukama Suda EU-a · U središtu

Datum: 8.4.2021

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja 2013. godine) proteklo je već više od sedam godina te je stoga zabrinjavajući podatak da su do sada, u poreznim predmetima, donesene tek dvije presude temeljem prakse/odluke Suda EU-a (Upravni sud u Splitu donio je odluku temeljem tumačenja...

3
Treba li odbaciti žalbu protiv presude upravnog suda koja je samo prividno kasacijska? · U središtu

Datum: 7.4.2021

Protiv prve kasacijske presude u upravnom sporu žalba nije dopuštena. Ako upravni sud kamuflira reformacijsko odlučivanje uputama iznesenima u obrazloženju kasacijske presude, utemeljeno je tumačiti da je drugostupanjski sud ovlašten presudu tretirati kao reformacijsku, te meritorno razmotriti žalbu...

4
Zavaravajuća poslovna praksa trgovca prema potrošaču · U središtu

Datum: 6.4.2021

Trgovci su se u odnosima s potrošačima dužni suzdržavati od nepoštene poslovne prakse budući da je ona zabranjena. Kao oblik nepoštene poslovne prakse, zavaravajuća poslovna praksa trgovca prema potrošaču može se provoditi aktivno - zavaravajućim radnjama i pasivno - zavaravajućim propuštanjima, a p...

5
Novine u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku · U središtu

Datum: 2.4.2021

Ovršna prodaja nekretnina i pokretna u ovršnom postupku uređena je Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku . U "Narodnim novinama" objavljena je izmjena i dopuna ovoga Pravilnika koja je stupila na snagu 27. ožujka 2021. godine. U nastavku ćemo se...

6
Novosti u postupku izbora radničkog vijeća · U središtu

Datum: 1.4.2021

Postupak izbora radničkog vijeća uređen je relevantnim odredbama Zakona o radu i podzakonskim propisima, odnosno Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća . Potonji Pravilnik pretrpio je određene izmjene i dopune koje su stupile na snagu krajem 2020. godine, odnosno 19. prosinca 2020. godine...

7
Šutnja uprave - nedonošenje akta u roku · U središtu

Datum: 31.3.2021

Jedno od temeljnih aspekata pravne države i vladavine prava je načelo ravnopravnosti, jednakosti svih sudionika u određenom postupku (npr. kaznenom, parničnom, ovršnom, konkretno upravnom). Sprečavanje  zloupotrebe vlasti na štetu slabijeg sudionika u upravnopravnom postupku omogućuje institut uprav...

8
Sud EU-a: Tržišno natjecanje · U središtu

Datum: 30.3.2021

Sud odbija žalbe društava Slovak Telekom i Deutsche Telekom protiv presuda Općeg suda u vezi s protutržišnim praksama na slovačkom tržištu telekomunikacija.

9
Koje su obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika? · U središtu

Datum: 29.3.2021

Tema ovog rada odnosi se na obveze poslodavaca prilikom zapošljavanja dvadesetog radnika koje su dužni ispuniti sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 – u nastavku: ZR) i drugim propisima koji su s njim povezani. Prelazak brojke od dvadeset zaposlenih radnika poslodavcima nameće određene ...

10
Pravo očeva na poštovanje privatnog i obiteljskog života u kontekstu presuda ESLJP-a protiv RH · U središtu

Datum: 26.3.2021

Epidemija razvoda danas pogađa sve veći broj brakova. Tijekom postupka razvoda braka, sud donosi odluku o sadržaju roditeljske skrbi. U praksi, sud češće skrb o djetetu dodjeljuje majci, dok očevima pripadne pravo na susrete i druženja s djecom. Ponekad susreti i druženja oca s djetetom bivaju zapri...

11
Obveza imenovanja ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu · U središtu

Datum: 25.3.2021

Autor u članku prikazuje obvezu imenovanja, odnosno prava i obveza ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj  71/14., 118/14., 94/18., 96/18.).

12
Pokretanje upravnog spora prema Zakonu o javnoj nabavi – problem izračuna relevantnih rokova · U središtu

Datum: 24.3.2021

Praksa Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS) u području prava javne nabave nije ekstenzivna no uvijek pobuđuje nepodijeljenu pozornost stručne javnosti. Razloga tome ima više no ističemo samo najistaknutije; prvo, VUS odlučuje u jednom stupnju pa donosi pravomoćne odluke što je samo po sebi važno. T...

13
Sud EU-a: najkraće trajanje dnevnog odmora · U središtu

Datum: 23.3.2021

Kada je radnik s istim poslodavcem sklopio više ugovora o radu, najkraće trajanje dnevnog odmora primjenjuje se na sve te ugovore zajedno, a ne na svaki od ugovora zasebno.

14
Pravna regulativa elektroničkih komunikacija · U središtu

Datum: 22.3.2021

Pružanje usluga elektroničkih komunikacija je brzo napredujuća djelatnost i podložna je tehnološkim promjenama snažnije nego druge grane gospodarstva. Tema ovog rada odnosi se na pravnu regulativu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

15
Napuštanje djeteta kao razlog lišenja roditeljske skrbi · U središtu

Datum: 19.3.2021

Lišenje roditeljske skrbi najteža je mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta koja se roditeljima može izreći. Ova mjera za rezultat i smisao ima potpuno onemogućavanje roditelja u njihovoj skrbi za dijete zbog učinjenih štetnih postupaka.

16
Upravni spor: naknada troškova spora, naknada štete i prisilno izvršenje iz perspektive drugostupanjskoga odnosno prvostupanjskog tijela · U središtu

Datum: 18.3.2021

Obveznik naknade troškova spora i naknade štete (kao akcesornoga tužbenog zahtjeva) može biti samo javnopravno tijelo koje u upravnom sporu ima položaj tuženika. U poziciji tijela prema kojem se provodi prisilno izvršenje može se, pak, naći kako drugostupanjsko, tako i prvostupanjsko tijelo, ovisno ...

17
Pravni položaj korisnika Ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF koji su svoje kredite otplatili prije konverzije · U središtu

Datum: 17.3.2021

U članku se razmatra trenutni pravni položaj korisnika nekonvertiranih ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF, obzirom na recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 3.2.2021. o odbijanju i odbacivanju tužbi banaka protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2...

18
Sud EU-a: Dežurstvo u stanju pripravnosti · U središtu

Datum: 16.3.2021

Dežurstvo u stanju pripravnosti ne čini u cijelosti radno vrijeme osim ako ograničenja nametnuta radniku u velikoj mjeri ograničavaju njegovu mogućnost da upravlja svojim slobodnim vremenom tijekom tog dežurstva. Organizacijske poteškoće koje radniku može uzrokovati dežurstvo i koje su posljedica pr...

19
Novine vezane za naknade/nagrade javnih bilježnika u ovršnom postupku · U središtu

Datum: 15.3.2021

11. veljače 2021. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku  (NN, br. 9/21., u nastavku teksta: Pravilnik), kojim se između ostaloga utvrđuje iznos, rokovi, te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na koju j...

20
CHF kredit - slučajan odabir ili ciljani plasman banaka? · U središtu

Datum: 12.3.2021

Je li opravdano pozivanje na diskriminaciju konvertiranih kredita u odnosu na nekonvertirane premisom trećih, negativne odluke Suda EU ili zapravo stanje nekonvertiranih kredita onemogućava održavanje konverzije na snazi? Prava svih korisnika kredita s nepoštenim i ništetnim ugovornim odredbama opće...

21
Ustavnost ograničenja javnih okupljanja na vjerskim obredima i pogrebima · U središtu

Datum: 11.3.2021

Ustavni sud RH je u tri svoja rješenja od 23. veljače 2021. (predmeti broj: U-II-5709/20 , U-II-6087/20 i U-II-364/21 ) odlučivao o ustavnosti i zakonitosti odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

22
Regulacija članskih prava i obveza u udruzi – statut ili posebni opći akt? · U središtu

Datum: 10.3.2021

Odnedavno se u publikacijama mogu pronaći članci koji zagovaraju specifičan način regulacije prava i obveza članova udruge. U bitnome, radi se o zagovaranju donošenja posebnih općih akata kojima se reguliraju prava i obveze članova udruge. Jednako tako može se uočiti da je određen broj udruga već do...

23
Sud EU-a: nezakonit sastav sudskih vijeća vrhovnog suda · U središtu

Datum: 9.3.2021

Prema nezavisnom odvjetniku Bobeku, odluke ustavnog suda kojima se sastav sudskih vijeća vrhovnog suda proglašava nezakonitim zato što je povrijeđeno pravo na neovisan i nepristran sud te kojima se proglašavaju neustavnima mjere tehničkog nadzora koje provodi nacionalna obavještajna služba u okviru ...

24
O izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 8.3.2021

Autoricu ovog rada nikada niti jedan događaj u društvu u posljednje vrijeme nije toliko blisko podsjetio na studentske dane tijekom studija prava kao što je to učinio aktualan izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sjetila se tako, u to doba mučnog, teško pamtljivog i složenog predmeta...

25
Govor mržnje na društvenim mrežama kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 5.3.2021

Sloboda govora ima i svojih ograničenja. Sprječavanje govora mržnje i stigmatizacija pojedinaca i društvenih skupina jedan je od rijetkih razloga za ograničavanje slobode izražavanja.

26
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 4.3.2021

Ovim tekstom donosi se kratki prikaz novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 145/20. od 24. prosinca 2020. godine, a  u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine.

27
Pružanje i prikupljanje humanitarne pomoći · U središtu

Datum: 3.3.2021

Svjedoci smo nemilih događa u posljednjih nekoliko mjeseci u kojima je od velikog značaja bilo pružanje humanitarne pomoći stanovništvu na nastradalom području. No, unatoč strašnim posljedicama potresa koje su vidljive na terenu, potrebno je skrenuti pozornost da je i u takvim situacijama nužno vodi...

28
Odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Hrvatske – šamaranje ili sudbeni dijalog · U središtu

Datum: 1.3.2021

Što doista znači kada ESLJP utvrdi povredu konvencijskog prava od strane suda pojedine članice Vijeća Europe i gdje je u statističkim podacima o presudama ESLJP-a Hrvatska? Što doista znači kada, unutar sudovanja pojedine države, viši sud ukine presudu nižeg suda? U tekstu su ponuđeni odgovori na ov...

29
Obvezno savjetovanje · U središtu

Datum: 26.2.2021

Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju. Također, obvezno savjetovanje se provodi prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih ...

30
Doplatak za djecu u 2021. godini · U središtu

Datum: 25.2.2021

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima obilježje novčane potpore u svrhu uzdržavanja i odgoja djece, a temelji se na načelu socijalne osjetljivosti – pružanju potpore korisnicima s uzdržavanom djecom kojima prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne prelazi ...

31
Ustrojavanje upravnih organizacija u ministarstvima i imenovanje ravnatelja uprava · U središtu

Datum: 24.2.2021

Ovaj članak ima za cilj prikazati mjesto, ulogu i značaj upravnih organizacija u sustavu državne uprave, obavljanje dvije vrste javnih poslova:  poslova kojima se neposredno ostvaruje vanjski zadatak zbog kojeg je upravna organizacija osnovana te poslova upravljanja, kao i  imenovanje ravnatelja upr...

32
Sklapanje ugovora na daljinu i raskid - relevantna sudska praksa · U središtu

Datum: 22.2.2021

Tema ovog članka je sklapanje, posebnosti i raskid ugovora na daljinu uz osvrt na relevantnu sudsku praksu.

33
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu · U središtu

Datum: 19.2.2021

Zbog još uvijek prisutnih posebnih okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. se predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovi...

34
Što donosi novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora? · U središtu

Datum: 18.2.2021

Poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, izvršavaju se u posebnim uvjetima u kaznionicama i zatvorima, odnosno kaznenim tijelima, koji su posebne ustrojstvene jedinice Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.

35
Izvršenje odluka DKOM-a od strane naručitelja · U središtu

Datum: 17.2.2021

U hrvatskom pravu javne nabave nedvojbeno najvažniji praktični aspekt primjene relevantnih propisa odnosi se na praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM). Tome je tako iako postoji i sudska kontrola zakonitosti rada DKOM-a no iz više razloga rečena sudska kontrola nema...

36
Zahtjev za zaštitu prava radnika i odluka poslodavca po zahtjevu za zaštitu prava · U središtu

Datum: 15.2.2021

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva radni...

37
Ovlasti čuvara prema Zakonu o privatnoj zaštiti · U središtu

Datum: 12.2.2021

Zakon o privatnoj zaštiti ("Narodne novine" broj 16/20.) definira čuvara kao osobu koja obavlja poslove tjelesne zaštite osoba i imovine uz ograničenu primjenu ovlasti propisanu Zakonom, što mu daje specifičan pravni položaj u odnosu na zaštitara i zaštitara specijalista kako ćemo ovim člankom dal...

38
Zabrana diskriminacije necijepljenih · U središtu

Datum: 11.2.2021

Protekla godina dana, uz najveću pošast koja je pokosila svjetsku populaciju otkako su bačene posljednje bombe Drugog svjetskog rata, iznjedrila je uz biomedicinske i mnoge etičke i pravne rasprave vezane uz novu pandemiju, opravdanost nužnosti uvođenja ograničenja nekih temeljnih sloboda i prava gr...

39
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem · U središtu

Datum: 10.2.2021

Ovim člankom dajemo prikaz kategorija radnika koji ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem što je propisano odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 57/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.), odnosno Zakona o stažu osigu...

40
Diskriminacija na temelju spola ponovno na udaru ESLJP-a · U središtu

Datum: 8.2.2021

Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) dana 4. veljače 2021. donio je novu odluku protiv Hrvatske. Riječ je o predmetu Jurčić protiv Hrvatske koji se vodio povodom zahtjeva br. 54711/15.

41
Prisilna likvidacija kreditne institucije · U središtu

Datum: 5.2.2021

Hrvatski sabor je donio dana 22. prosinca 2020. godine Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija . Predmetni Zakon je stupio na snagu dana 1. siječnja 2021. godine. Ovim Zakonom se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

42
Redizajn pravnog sustava · U središtu

Datum: 4.2.2021

Autor u tekstu iznosi kritiku propisa o Ustavnom sudu u smislu praćenja i poništavanja propisa koji po autorovom stajalištu nisu socijalni. Osim toga analizira odluke Ustavnog suda kada ustavnu tužbu odbacuje ako pobijana odluka nije pojedinačni akt.

43
Kada su poslodavci obvezni donijeti pravilnik o radu – ogledni primjer · U središtu

Datum: 3.2.2021

U ovom članku autor se bavi pitanjima koji poslodavci i kada moraju donijeti pravilnik o radu te koji su njegovi obvezni dijelovi. Poslodavci s manje od 20 radnika ne moraju imati pravilnik o radu, ali nema zapreke da ga donesu. Njegovo donošenje omogućuje im da pri sklapanju ugovora o radu ne ugova...

44
Sud EU-a: diskriminacija kod isplate dodatka na plaću · U središtu

Datum: 2.2.2021

Poslodavčeva praksa koja se sastoji od isplate dodatka na plaću jedino radnicima koji su dostavili odluku o priznavanju invaliditeta nakon datuma koji je sam poslodavac odredio može predstavljati izravnu ili neizravnu diskriminaciju koja se temelji na invaliditetu.

45
Podnošenje elektroničkih zemljišnoknjižnih upisa putem javnih bilježnika · U središtu

Datum: 1.2.2021

Relativno nova i vrlo napredna elektronifikacijsko-registarska nadležnost javnih bilježnika odnosi se na podnošenje elektroničkih zemljišnoknjižnih upisa. Svrha ovog članka je prikaz normativne konstrukcije i praktične primjene tog postupka od strane javnih bilježnika.

46
Stručni nadzor nad radom psihoterapeuta · U središtu

Datum: 29.1.2021

Člankom 36. Zakona o djelatnosti psihoterapije iz 2018. godine predviđeno je donošenje provedbenog propisa koji će pobliže propisati način, uvjete i postupak provođenja stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta. Pravilnik je stupio na snagu 23. siječnja 2021.

47
Novinari i suci – prirodni neprijatelji i/ili (nesvjesni) saveznici · U središtu

Datum: 28.1.2021

Postoje loši novinari, kao i loši suci. Ni jedni ni drugi u svojoj branši nisu u većini. I novinari i suci važni su za funkcioniranje demokratske pravne države. Pritom je svaki stereotip duboko pogrešan.

48
Baza podataka oznaka zemljopisnog podrijetla Glview · U središtu

Datum: 27.1.2021

Baza podataka Glview omogućava, na ukupno dvadesetak različitih jezika, pristup sveobuhvatnim podacima koji se odnose na podatke o oznakama zemljopisnog podrijetla prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda zaštićenih na razini Europske unije.

49
Nove osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu · U središtu

Datum: 25.1.2021

Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta.

50
Postupak imenovanja predsjednika Vrhovnog suda · U središtu

Datum: 22.1.2021

Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. – dalje u tekstu Zakon o sudovima ) iz 2018. godine detaljnije je razrađen postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda te je u postupak uvršteno raspisivanje javnog poziva za mjesto predsjedn...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta