Poredano po:

Broj dokumenata: 2603

1
Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba · U središtu

Datum: 27.5.2022

Sve je više građana RH koji ostvaruju dohotke u inozemstvu, točnije žive i rade u nekoj drugoj državi a imaju prebivalište u RH ili im obitelj živi u RH. Zbog toga je bitno utvrditi poreznu rezidentnost radi određivanja u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati svoje dohotke, odnosno ko...

2
Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine · U središtu

Datum: 26.5.2022

Dana 24. veljače 2022. godine započela je otvorena ruska agresija na Ukrajinu. Logična posljedica je i porast izbjeglica u okolne zemlje poput Poljske, Slovačke, Mađarske. Hrvatska tu nije iznimka. Prema nekim procjenama s početka travnja, u Hrvatsku bi moglo doći oko 50.000 ukrajinskih izbjeglica,...

3
Ispunjenje pretpostavke da je nacionalni zakonodavac konverzijom uspostavio ravnotežu između svih prava i obveza stranaka u ugovornom odnosu oboriva je presumpcija koju treba ispitati nacionalni sud · U središtu

Datum: 25.5.2022

Predmet zahtjeva za prethodnu odluku povodom kojeg je pred Sudom EU-a donesena presuda C-567/20 od 05. svibnja 2021.  (vidi t.48)  jeste treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13 tumačiti na način da mu se protive odredbe nacionalnog prava koje sprečavaju sud pred kojim se vodi postupak da pr...

4
Nakon 46 godina ukida se matični broj građana · U središtu

Datum: 24.5.2022

Od 15. travnja 2022. godine do 4. svibnja 2022. godine, na portalu https://esavjetovanja.gov.hr/ , javno se raspravljalo o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, pokrenutom na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova.

5
Prikaz odluke Ustavnog suda RH o dopunskom radu odvjetnika · U središtu

Datum: 23.5.2022

Je li odvjetnik u određenim okolnostima također osoba koja obavlja rad i ima svojstva radnika te može li, unatoč tome što je osiguran na mirovinsko osiguranje po osnovi samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti (odvjetništva), istodobno biti osiguran i po osnovi radnog odnosa koji obavlja ko...

6
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti · U središtu

Datum: 20.5.2022

U javnosti je bilo dosta kritika na nedavno donesen Kodeks ponašanja dužnosnika u tijelima izvršne vlasti pa ćemo u nastavku teksta ukratko istaknuti najvažnije odredbe koje su njime propisane.

7
Pravna narav komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave · U središtu

Datum: 19.5.2022

Kada govorimo o  prihodima općina i gradova pitanje naplate komunalne naknade se svakako pojavljuje kao fiskalno najveći prihod. U Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 144/12., 137/15., 123/17.,...

8
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 5/2022.: profesionalna odgovornost · U središtu

Datum: 18.5.2022

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja profesionalne odgovornosti.

9
Promet na cesti – jeste li znali? (vuča priključnih i zaprežnih vozila) · U središtu

Datum: 17.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekr...

10
Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela · U središtu

Datum: 16.5.2022

U zadnjih nekoliko tjedana burnu raspravu u javnosti izazvao je Zakonski prijedlog kojim se utvrđuju tijela koja će imati izravan pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa, a radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona ...

11
Razvoj i ograničenja prava na priziv savjesti · U središtu

Datum: 13.5.2022

Priziv savjesti je pozivanje osobe na slobodu savjesti, pravo osobe da odbije postupati na propisani način ili kad se traži izuzeće od te obveze zbog svojih moralnih ili vjerskih uvjerenja. Po naravi prava, priziv savjesti nije pravno nego moralno pravo. Priziv savjesti se najviše veže za medicinu,...

12
Izgon stranaca zbog prijetnje za javni poredak s osvrtom na zaštitu obiteljskog života · U središtu

Datum: 12.5.2022

Zaštita jamstva zaštite i štovanja obiteljskog života iz članka 35. Ustava posebno je značajna u predmetima odobravanja privremenog boravka stranim državljanima koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi spajanja obitelji. U tim upravnim postupcima koje provode policijska tijela moguća su različita rj...

13
Kriteriji za utvrđivanje prikrivenog zapošljavanja kod paušalnih obrta · U središtu

Datum: 11.5.2022

Pod prikrivenim zapošljavanjem smatraju se situacije kada vlasnik paušalnog obrta koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona. Odnosno, umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. U tom slučaju, naknade za obavljeni posao,...

14
Sud EU-a: Stečaj i prava zaposlenika · U središtu

Datum: 10.5.2022

Stečaj i prava zaposlenika: u slučaju prijenosa imovine u okviru postupka pre-packa preuzimatelj ima pravo odstupiti od zaštite prava zaposlenika ako je taj postupak uređen zakonskim ili regulatornim odredbama.

15
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju · U središtu

Datum: 9.5.2022

Ugovor o doživotnom uzdržavanju bio je reguliran ranije važećim Zakonom o nasljeđivanju („Narodne novine“ br. 52/71., 48/78., 56/00.), a ugovor o dosmrtnom uzdržavanju po prvi puta zakonski je reguliran 2006. godine Zakonom o obveznim odnosima. Njihova materija, danas je uređena člancima 579. – 5...

16
Zaštita imovine djece – Cooganov zakon · U središtu

Datum: 6.5.2022

Zaštita imovine koju su djeca stekla svojim radom uvijek je bilo zanimljivo pravno pitanje. Kako omogućiti zaštitu osobi koja još nije dovoljno zrela da savjesno i legalno raspolaže imovinom a opet je dovoljno sposobna i zrela da sama tu imovinu stekne? Obiteljsko pravo diljem svijeta je tom pitanj...

17
Promet na cesti – jeste li znali? (upotreba zvučnih i svjetlosnih znakova upozorenja) · U središtu

Datum: 5.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku teksta ćemo ukratko dati prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem: Jeste li znali za takav prek...

18
Ustavnost ograničenja okupljanja u četvrtom i petom valu bolesti COVID-19 · U središtu

Datum: 4.5.2022

Ustavni sud je rješenjem broj: U-II-6267/2021 i dr. od 12. travnja 2022. odbio prijedloge 114. osoba koji su bili podneseni u vezi dijela ograničenja okupljanja nametnutih Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuk...

19
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 4/2022. Zračno pravo · U središtu

Datum: 3.5.2022

Autor u četvrtom dijelu članka donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja zračnog prava.

20
Nove izmjene Zakona o kaznenom postupku · U središtu

Datum: 2.5.2022

Posljednjim izmjenama i dopunama iz 2019. godine domaće kazneno procesno zakonodavstvo usklađeno je s Direktivom 2016/1919/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju eu...

21
Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje · U središtu

Datum: 29.4.2022

U Hrvatski sabor poslan je u ožujku 2022. godine Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje . Prema postojećem zakonodavnom okviru koji je prvenstveno definiran Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga , kao i na osnovi toga Zakona donesenog Popisa droga, psihotropnih tvari i bilj...

22
Upravni postupak: (ne)pravodobnost žalbe i (ne)mogućnost pouzdanog utvrđivanja nadnevka dostave prvostupanjskog rješenja ili nadnevka predaje žalbe · U središtu

Datum: 28.4.2022

Postoje slučajevi u kojima žalba može biti odbačena kao nepravodobna i ako nije nedvojbeno utvrđen dan dostave prvostupanjskog rješenja, ili, pak, dan predaje žalbe.  

23
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću · U središtu

Datum: 27.4.2022

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću , a u tijeku je i e-savjetovanje. Autor u članku daje pregled najvažnijih prijedloga promjena i daje kritički osvrt na neke od predloženih promjena.  

24
Pomilovanje – Ustavna prerogativa predsjednika · U središtu

Datum: 26.4.2022

Pomilovanje, kao ovlast predsjednika Republike Hrvatske, propisano je člankom 98. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.), dok je sam institut pomilovanja reguliran Zakonom o pomilovanju („Narodn...

25
Novosti u Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Datum: 25.4.2022

15. travnja 2022. u „Narodnim novinama“ je objavljen novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti . Autor donosi pregled svih izmjena i novosti koje novi Zakon, popularno zvan „Zakon o zviždačima“ donosi.

26
Vršnjačko nasilje u školi s osvrtom na Izvješće pravobraniteljice za djecu · U središtu

Datum: 22.4.2022

Vršnjačko nasilje je u hrvatskim školama najčešći prijavljivani oblik nasilja u odnosu na djecu. Prisutan je trend pada prijava i kontinuitet pritužbi na online nasilje u školskoj skupini što je očekivano zbog veće razine interakcija među djecom u online okruženju uslijed pandemije i održavanja nas...

27
Može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja · U središtu

Datum: 21.4.2022

Autor u članku ističe relevantno zakonodavstvo i praksu upravnih sudova vezanu uz odgovor na pitanje može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja.

28
Vozila s autonomnim sustavom upravljanja - pravna, etička i sigurnosna pitanja · U središtu

Datum: 20.4.2022

Kad su automatizirana vozila bila daleka budućnost, pravnim, etičkim i sigurnosnim problemima rijetko se tko zamarao. Izuzetan napredak tehnologije rezultirao je sve većim brojem vozila koja imaju mogućnost autonomne vožnje te su mnoga od njih već sada u fazi spremnosti za stavljanje u promet. Poja...

29
Preinačenje tužbe do zaključenja glavne rasprave - nova odluka Ustavnog suda · U središtu

Datum: 19.4.2022

Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno je odlukom broj: U-III-4474/2019 od 29. ožujka 2022. usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presudu i rješenje Županijskog suda u predmetu u kojem je bilo postavljeno pitanje može li tužitelj preinačiti tužbu sve do zaključenja glavne rasprave ako je bez svoje krivnje...

30
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 3/2022. Pomorsko pravo, pravo osiguranja · U središtu

Datum: 15.4.2022

Autor u trećem dijelu članka donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja pomorskog prava i prava osiguranja.

31
Prva izmjena Zakona o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 14.4.2022

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 110. sjednici, održanoj 31. ožujka 2022. uputila je u saborsku proceduru „Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi“ s donošenjem po hitnom postupku. Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 17. veljače 2022. (u daljnjem tekstu...

32
Uvjeti rada stranaca i upućenih radnika u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o zaštiti na radu · U središtu

Datum: 13.4.2022

Ovim tekstom prikazujemo uvjete rada stranaca i upućenih radnika sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) u Republici Hrvatskoj.

33
Obveza podnošenja imovinskih kartica sukladno Pravilniku o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa · U središtu

Datum: 11.4.2022

Jedna od mjera sprječavanja sukoba interesa i učinkovito sredstvo u borbi protiv korupcije je i obveza podnošenja imovinske kartice, čijom se javnom objavom postiže uvid i kontrola zainteresirane javnosti nad imovinom obveznika za vrijeme obnašanja javne dužnosti, podizanje razine transparentnosti u...

34
Elektroničko nasilje nad ženama · U središtu

Datum: 8.4.2022

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, osobito pojava interneta donijela je mnoge prednosti ali i mnogo negativnih nuspojava među kojima je i elektroničko nasilje koje se pojavljuje u raznim oblicima od klevete i ogovaranja do elektroničkog seksualnog nasilja kao najopasnije pojave. Prema ...

35
Naknada oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vlasti · U središtu

Datum: 7.4.2022

Zakonom o naknadi oduzete imovine  (“Narodne novine“ br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02. i 98/19.) uređuju se uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti, a k...

36
Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju i Uputa o provedbi navedene Odluke · U središtu

Datum: 6.4.2022

U svjetlu izvanrednog stanja i razmjera humanitarnih potreba izbjeglica iz Ukrajine, brojne zemlje izrazile su solidarnost i brigu za ukrajinski narod koji u ovim trenucima rata trpi najveće posljedice razorne ruske agresije. Jedna od mjera pomoći Republike Hrvatske za raseljene osobe iz Ukrajine j...

37
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 2/2022. U fokusu: zaštita podataka · U središtu

Datum: 5.4.2022

Autor u drugom dijelu članka za ožujak 2022. godine donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse u području zaštite podataka.

38
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama · U središtu

Datum: 4.4.2022

Ministarstvo pravosuđa i uprave je započelo proceduru javne rasprave o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama . Posljedica je to kontinuiranog razvoja i digitalizacije sustava katastra i zemljišnih knjiga koji su objedinjeni u One stop shop Zajednički informacijski sustav katas...

39
Osobna prijevozna sredstva · U središtu

Datum: 1.4.2022

Prema najavljenim zakonskim izmjenama, osobnim prijevoznim sredstvima smatrat će se vozila čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta, kao što su monocikl s motornim ili električnim pogonom, segway  te romobili s motornim ili električnim pogonom.

40
Institut mirovanja radnog odnosa · U središtu

Datum: 31.3.2022

Radni odnos između poslodavca i radnika predstavlja pravni odnos i za razliku od drugih osobno pravnih odnosa, zahtjeva da se radnik uključi u organizaciju poslodavca i da osobno radi na onom radnom mjestu kojeg je odredio poslodavac prilikom sklapanja ugovora o radu. U praksi nerijetko dolazi do k...

41
Nove dvije Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja za 2022. godinu · U središtu

Datum: 30.3.2022

U članku će biti više riječi o  Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama   i  Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske  koje su stupile na...

42
Sud EU-a: Pitanja koja postavlja nacionalni sud moraju biti objektivno potrebna za rješavanje spora koji mu je podnesen · U središtu

Datum: 29.3.2022

Sud proglašava nedopuštenim zahtjev za prethodnu odluku poljskog suda kojim se želi doznati dodjeljuje li mu pravo Unije ovlast, koju nema na temelju poljskog prava, da utvrdi da radni odnos suca ne postoji zbog nedostataka sadržanih u aktu o njegovu imenovanju. Pitanja koja je postavio nacionalni ...

43
Pravo slobode govora "zviždača" · U središtu

Datum: 28.3.2022

Autorica u članku analizira pravo slobode govora "zviždača" i ograničenje tog prava kroz relevantnu sudsku praksu i zakonodavstvo.

44
Izuzeće sudaca u parničnom postupku kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 25.3.2022

U članku autorica donosi pregled sudske prakse vezanu za zahtjeve za izuzeće sudaca u parničnim postupcima.

45
Zakonik o schengenskim granicama Europske unije · U središtu

Datum: 24.3.2022

Ovim člankom autor daje prikaz Zakonika o schengenskim granicama Europske unije čiji je sadržaj propisan Uredbom (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o utvrđivanju Zakonika o schengenskim granicama .

46
Nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 23.3.2022

Hrvatska ulazi u završnu fazu procesa uvođenja eura koji bi trebao zamijeniti kunu i postati službena valuta početkom 2023. godine. Kako se datum uvođenja nove valute približava, pažnja šire javnosti je tim procesom sve više zaokupljena, a kao i kod drugih bitnih tema i prilično podijeljena. Minist...

47
Ljetno računanje vremena u 2022. - 2026. godini · U središtu

Datum: 22.3.2022

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena Vlada RH je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijela Uredbu o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini .

48
Je li došlo vrijeme za povišenje iznosa naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku? · U središtu

Datum: 21.3.2022

Autor u članku prvo prikazuje način na koji je Vrhovni sud izmijenio Orijentacijske kriterije i iznose za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete . Potom, ukratko predstavlja institut povrede prava na suđenje u razumnom roku, te deklarira i faktički argumentira pravno shvać...

49
Zabranjeno oružje u ratovanju · U središtu

Datum: 18.3.2022

Tijekom povijesti utrke u naoružanju europskih zemalja donijele su fundamentalne promjene u razvoju zrakoplovstva, brodskog prijevoza, kopnenog prijevoza, (posebice vlakova) ali i mnoge promjene na području logistike i modernog managementa. Promjene koje smo s vremenom počeli uzimati zdravo za gotov...

50
Upravni spor: nastup pravomoćnosti i izvršnosti presude · U središtu

Datum: 17.3.2022

Predstavljene su varijante nastupa pravomoćnosti i izvršnosti presude donesene u upravnom sporu. Navedeno ne treba poistovjećivati s nastupom izvršnosti i pravomoćnosti rješenja (upravnog akta) donesenog u upravnom postupku. 

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta