c S

OPĆI UVJETI POSLOVANJA LEXPERA D.O.O.

Sadržaj:

1. OPĆENITO O PORTALU IUS-INFO
1.1. OPIS PORTALA IUS-INFO
2. ZNAČENJE POJMOVA
3. PRETPLATA NA PORTAL IUS-INFO
3.1. PRETPLATA
3.2. IUS-INFO PRETPLATA
3.2.1. IUS-INFO pretplata (mjesečno plaćanje)
3.2.2. Početak pretplate
3.2.3. Prestanak pretplate – otkaz ugovora
3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora
3.3. IUS-INFO MASTER PRETPLATA
3.3.1. Trajanje pretplatničkog odnosa
3.3.2. Ostale odredbe
3.4. PRETPLATA NA DIO IUS-INFO SADRŽAJA
3.4.1. Trajanje pretplatničkog odnosa
3.4.2. Ostale odredbe
4. UVJETI KORIŠTENJA
4.1. NAČIN KORIŠTENJA PORTALA IUS-INFO
4.2. DOSTUPNOST PORTALA IUS-INFO
4.3. POSTUPANJE S KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM ZA PRISTUP PORTALU IUS-INFO
5. PODRŠKA PRETPLATNICIMA
5.1. OSIGURAVANJE TEHNIČKE I SADRŽAJNE PODRŠKE PRETPLATNICIMA I KORISNICIMA PORTALA IUS-INFO
6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE I PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA
6.1. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA
6.2. ČUVANJE I UPOTREBA PODATAKA
6.3. ODGOVORNOST ZA PODATKE PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA
7. SPRJEČAVANJE MITA I KORUPCIJE
8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

1. OPĆENITO O PORTALU IUS-INFO

Pružatelj usluge portala IUS-INFO je trgovačko društvo LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb (u nastavku teksta: pružatelj usluge).

Opći uvjeti ugovora sadrže pitanja pretplate i uvjete korištenja portala IUS-INFO, korisničku podršku te tako reguliraju zasnivanje, trajanje i prestanak pretplatničkog odnosa.

Potpisivanjem ugovora ili narudžbenice, pretplatnik prihvaća uvjete korištenja usluga LEXPERA d.o.o. utvrđene ovim Općim uvjetima.

1.1. OPIS PORTALA IUS-INFO

Portal IUS-INFO je poslovni portal s pravnim, međusobno povezanim informacijama, koje se istovremeno povezuju na odgovarajuće sadržaje, stručnu literaturu i druge podatke s pravnom osnovom.

Portal se neprestano ažurira te su uvijek dostupne stalne sadržajne i tehničke nadogradnje. Osim zbirke propisa, portal IUS-INFO nudi dodatna praktična i korisna pomagala.

Sadržajne cjeline: portal IUS-INFO sadržava baze podataka iz područja prava podijeljene na propise, sudsku praksu, stručne članke te mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u RH.

2. ZNAČENJE POJMOVA

Opći uvjeti poslovanja LEXPERA d.o.o. Zagreb predstavljaju popis ugovorenih klauzula na čiju se primjenu stranke pozivaju u ugovoru.

Portal IUS-INFO je pravni portal s međusobno povezanim i jednostavnim za pretraživanje pročišćenim tekstovima zakona i podzakonskih propisa, odabranom sudskom praksom, stručnim člancima i drugim korisnim pravnim informacijama.

Ugovor je Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za pristup portalu IUS-INFO koji sklapaju pružatelj usluge i pretplatnik. Potpisana i pravilno ispunjena narudžbenica, također, predstavlja ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Pružatelj usluge je trgovačko društvo LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb, OIB: 79506290597, kao pružatelj usluge portala IUS-INFO.

Pretplatnik je pravna ili fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Potrošač je svaka fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Opći uvjeti ugovora opći su uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005, 41/2008, 125/2011 i 78/2015), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

Korisnik je osoba koja na temelju dodijeljenog korisničkog imena i zaporke neposredno koristi portal IUS-INFO. Pružatelj usluge dužan je korisniku omogućiti korištenje portala IUS-INFO te ga upoznati sa svim pravima i obvezama koji za korisnika i pretplatnika proizlaze iz ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa i Općih uvjeta poslovanja.

Pretplata je pretplatnički odnos zasnovan između pretplatnika i pružatelja usluge portala IUS-INFO, na temelju valjanog ugovora ili narudžbenice.

Pretplata je cijena koju pretplatnik plaća pružatelju usluge za korištenje portala IUS-INFO.

Na mrežnim stranicama pružatelja usluge nalaze se Uvjeti korištenja koji sadrže opća pravila pristupa mrežnoj stranici pružatelja usluge.

Korištenje portala IUS-INFO znači pristup dokumentima na portalu IUS-INFO koji se nalaze u dijelu dostupnom s korisničkim imenom i zaporkom.

3. PRETPLATA NA PORTAL IUS-INFO

3.1. PRETPLATA

Pretplatnički odnos zasniva se na temelju ugovora sklopljenog između pružatelja usluge i pretplatnika ili dostavljene narudžbenice i moguće ga je otkazati u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Pružatelj usluge dodjeljuje pretplatniku korisničko ime i zaporku

Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos za jednog ili za više korisnika. Pretplatniku je na raspolaganju stalna korisnička potpora, pod uvjetima i na način određen u Općim uvjetima poslovanja.

3.2. IUS-INFO PRETPLATA

3.2.1. IUS-INFO pretplata (mjesečno plaćanje)

U mjesečnu pretplatu uključen je neograničeni pristup dokumentima portala IUS-INFO.

Pristup odgovarajućim sadržajima određen je cjenikom, a u mjesečnu pretplatu ubrajaju se dokumenti koji se nalaze u dijelu portala IUS INFO dostupnom s korisničkim imenom i zaporkom.

Mjesečnu IUS-INFO pretplatu pretplatnik plaća mjesečno, na temelju računa koji mu ispostavi pružatelj usluge.

Računi za sve usluge, koje pružatelj usluge obračunava korisniku na temelju ugovora, pretplatniku se šalju običnom pošiljkom ili na zahtjev pretplatnika preko usluge e-račun. Opomenu za plaćanje računa pružatelj usluge pretplatniku šalje običnom pošiljkom.

3.2.2. Početak pretplate

Uvjeti za početak korištenja pretplate su:

 • važeći ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa
 • dodijeljeno pretplatničko ime i zaporka pretplatniku.

Početak pretplate određen je ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa, a zbog dodjele korisničkog imena i zaporke, može se minimalno razlikovati od dana početka korištenja portala IUS-INFO.

Pružatelj usluge obvezuje se pretplatniku dodijeliti korisničko ime i zaporku te ih dostaviti na odgovarajući način u roku od dva radna dana od primitka pravilno ispunjenog i, od strane pretplatnika, potpisanog ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Pretplatniku će početak korištenja portala, u pravilu, biti omogućen sljedeći radni dan nakon dana u kojem mu je pružatelj usluge poslao obavijest o dodjeli korisničkog imena i zaporke.

3.2.3. Prestanak pretplate – otkaz ugovora

Pretplatnički odnos zasnovan je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati pretplatnički ugovor bez obveze navođenja razloga za otkaz, pri čemu pretplatnički odnos prestaje:

 • zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena zaključno do 20. dana u mjesecu
 • zadnji dan u sljedećem mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je uručen otkaz suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena nakon 20. dana u mjesecu.

Otkaz pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika nije moguć prije proteka roka od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Stranka koja otkazuje ugovor, obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku preporučenom pošiljkom.

U slučaju da pretplatnik ne plati račun u cijelosti ili pravodobno, pružatelj usluge ima pravo odmah i bez obavještavanja pretplatnika, ukinuti važenje pretplatnikovog korisničkog imena, odnosno korisničkih imena. Prema dogovoru pružatelja usluge i pretplatnika, moguće je važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena ponovno uspostaviti, pod uvjetom da pretplatnik u cijelosti podmiri sve zakašnjele obveze prema pružatelju usluge i o tome mu dostavi pisanu potvrdu. Pružatelj usluge, u pravilu, ponovno uspostavlja važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena sljedeći radni dan nakon dana u kojem je zaprimio pisanu potvrdu da je pretplatnik podmirio zakašnjele obveze.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora prije isteka prva 3 mjeseca od zasnivanja pretplatničkog odnosa s obzirom na to da je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju.

3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora

Pružatelj usluge ima pravo otkazati pretplatniku pretplatnički ugovor bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

 • ako pretplatnik ne plaća na vrijeme i/ili u cijelosti račun pružatelja usluge koji mu on ispostavi na naplatu
 • ako pretplatnik krši Uvjete korištenja pravnoga informacijskog sustava
 • ako pretplatnik ne koristi korisničko ime i zaporku u skladu s Općim uvjetima poslovanja
 • ako pretplatnik krši druge obveze koje je preuzeo iz ugovora, Općih uvjeta poslovanja i cjenika.

O otkazu ugovora, zbog gore navedenih razloga, pružatelj usluge mora preporučenim pismom obavijestiti pretplatnika.

U slučaju kršenja gore navedenih uvjeta, pružatelj usluge može odmah i bez prethodne obavijesti ukinuti valjanost zaporke tj. zaporki koje pretplatnik koristi. Obnova zaporke tj. zaporki moguća je pod uvjetima i na način koji je određen u Općim uvjetima poslovanja.

3.3. IUS-INFO MASTER PRETPLATA

U IUS-INFO MASTER pretplatu uključen je neograničen pristup svim dokumentima portala IUS-INFO.

Pristup odgovarajućim sadržajima određen je cjenikom, a u pretplatu se ubrajaju dokumenti koji se nalaze u dijelu portala dostupnom s korisničkim imenom i zaporkom.

3.3.1. Trajanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos zasnovan je na neodređeno vrijeme ako nije drugačije definirano ugovorom. Svaka ugovorna strana može otkazati pretplatnički ugovor bez obveze navođenja razloga za otkaz sukladno Općim uvjetima poslovanja, pri čemu pretplatnički odnos prestaje:

 • zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena zaključno do 20. dana u mjesecu
 • zadnji dan u sljedećem mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojemu je uručen otkaz suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena nakon 20. dana u mjesecu.

Otkaz pretplatničkog ugovora kod Master pretplate od strane pretplatnika nije moguć prije proteka roka od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

3.3.2. Ostale odredbe

Na IUS-INFO MASTER pretplatu odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općih uvjeta poslovanja koje se odnose na IUS-INFO pretplatu.

3.4. PRETPLATA NA DIO IUS-INFO SADRŽAJA

Moguće je pretplatiti se na dio sadržaja pravnog portala IUS-INFO. Nazivi zasebnih paketa usluga, njihov sadržaj te cijena definirani su cjenikom.

3.4.1. Trajanje pretplatničkog odnosa

Na trajanje pretplate na dio sadržaja pravnog portala IUS-INFO odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općih uvjeta poslovanja koje se odnose na IUS-INFO pretplatu.

3.4.2. Ostale odredbe

Na pretplatu na dio sadržaja pravnog portala IUS-INFO odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općih uvjeta poslovanja koje se odnose na IUS-INFO pretplatu.

4. UVJETI KORIŠTENJA

4.1. NAČIN KORIŠTENJA PORTALA IUS-INFO

Za pristup portalu IUS-INFO korisniku je potrebno:

 • uređaj koji može ostvariti pristup internetu
 • veza na internet
 • instaliran standardni mrežni pretraživač (MS Internet Explorer, Mozilla, Firefox)
 • korisničko ime i zaporka koje dodjeljuje pružatelj usluge.

4.2. DOSTUPNOST PORTALA IUS-INFO

Pružatelj usluge održava portal IUS-INFO tako da je dostupan, u pravilu, 24 sata na dan, sve dane u godini.

Pružatelj usluge pridržava pravo da pri sumnji na zloporabu, koja znači nepoštovanje točke 4.3. Općih uvjeta, ograniči ili prekine korištenje portala IUS-INFO za pojedino korisničko ime. U svrhu kvalitetnog korištenja portala IUS-INFO, pretplatnik odnosno korisnik obvezuje se da će se, pri pristupu i korištenju portala IUS-INFO, pridržavati svih uputa i drugih pravila korištenja sukladno Općim uvjetima poslovanja.

Pružatelj usluge nastoji cijelo vrijeme osigurati tehničke uvjete koji korisnicima omogućavaju neometano korištenje portala IUS-INFO. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti portala.

Odgovornost pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost, koja bi zbog tehničkih razloga pretplatniku odnosno korisniku nastala zbog prekida rada portala IUS-INFO odnosno otežanog pristupa do njega, u cijelosti je isključena.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu, kašnjenje ili nedostatke koji su posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

4.3. POSTUPANJE S KORISNIČKIM IMENOM I ZAPORKOM ZA PRISTUP PORTALU IUS-INFO

Pretplatnik se obvezuje dodijeljeno korisničko ime i zaporku čuvati kao poslovnu tajnu te osigurati da jedno korisničko ime i zaporku koristi uvijek isti korisnik.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno zaporke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih osoba.

Pretplatnik je dužan, u slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili zaporke, o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge.

Nenamjerni propust ili kašnjenje u ostvarivanju prava, koje je uzrokovano od strane društva LEXPERA d.o.o., nije temelj za ukidanje prava iz ovog ugovora.

Pružatelj usluge može ograničiti broj uređaja kojima pojedinačni korisnici pretplatnika pristupaju portalu IUS-INFO na određeni broj fiksnih i mobilnih uređaja.

5. PODRŠKA PRETPLATNICIMA

5.1. OSIGURAVANJE TEHNIČKE I SADRŽAJNE PODRŠKE PRETPLATNICIMA I KORISNICIMA PORTALA IUS-INFO

Pružatelj usluge će, tijekom svog radnog vremena (pon-pet, 8-16), korisnicima portala IUS-INFO osiguravati stalnu besplatnu tehničku i sadržajnu podršku pri korištenju portala preko telefona, telefaksa ili elektroničke pošte.

Pružatelj usluge učinit će sve da, tijekom svog radnog vremena, korisniku osigura tehničku i/ili sadržajnu podršku odmah nakon što zaprimi pisani zahtjev. U slučaju složenog oblika podrške, pružatelj usluge nastojat će tehničku i sadržajnu pomoć osigurati u roku od 2 radna dana.

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE I PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA

6.1. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA

Pružatelj usluge cijelo vrijeme osigurava kvalitetu, pravilnost i ažurnost podataka i usluga na portalu IUS-INFO. Odgovornost pružatelja usluge za neugodnost ili štetu, koja korisniku može nastati zbog mogućih pogrešnih, manjkavih ili na drugi način neodgovarajućih podataka na portalu IUS-INFO, u cijelosti je isključena.

Pružatelj usluge ne jamči za točnost odnosno adekvatnost podataka i drugih usluga na portalu IUS-INFO.

6.2. ČUVANJE I UPOTREBA PODATAKA

Pružatelj usluge čuva sve podatke o pretplatniku odnosno korisniku kao poslovnu tajnu, uz sljedeće iznimke:

 • tvrtku (ime) i sjedište (adresu) pretplatnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti pretplatniku poštom
 • tvrtku (ime) i adresu elektroničke pošte pretplatnika odnosno korisnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti pretplatniku odnosno korisniku elektroničkom poštom.

Pružatelj usluge neće trećim osobama prosljeđivati podatke o pretplatniku koje mu je pretplatnik ustupio prilikom sklapanja ugovora o pretplati.

Također, pružatelj usluge neće osobne podatke davati na korištenje drugim pretplatnicima niti ih obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene odnosno one za koju je dao privolu.

Pretplatnik odnosno korisnik na odgovarajući način može obavijestiti pružatelja usluge o svojoj nesuglasnosti i za korištenje gore navedenih podataka pri čemu ista ima učinak zabrane korištenja za pružatelja usluge.

Pretplatnik je dužan u roku od 3 dana javiti pružatelju usluge svaku promjenu podataka o pripadajućim korisnicima.

U slučaju da pretplatnik ne obavijesti pružatelja usluge o promjeni podataka, nositelj ugovorne obveze pravilno i valjano izvršava ugovor na osnovi podataka kojima raspolaže.

Svakim pristupanjem pretplatnika odnosno korisnika dokumentima dostupnim na portalu, sustav identificira IP adresu te vrijeme pristupa (osobni podaci pretplatnika odnosno korisnika prikupljaju se, čuvaju i obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 te u skladu sa svim važećim propisima u Republici Hrvatskoj).

Brisanje podataka iz portalske baze pružatelja usluge, koje je korisnik ustupio pružatelju usluge, moguće je na izričit zahtjev, a u skladu sa stanjem pretplatničkog odnosa u trenutku upućivanja zahtjeva.

Zaštita privatnosti

6.3. ODGOVORNOST ZA PODATKE PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA

Pretplatnici odnosno korisnici imaju mogućnost slanja informacija portalu IUS-INFO. Pri posredovanju informacijama korisnik je dužan pridržavati se važećih zakonskih propisa, osobito propisa iz područja zaštite autorskih prava. Pretplatnik odnosno korisnik dužan je osigurati da su informacije koje prosljeđuje na portal IUS-INFO oslobođene zahtjeva iz područja zaštite autorskih prava i dane na upotrebu svima, dakle u smislu opće dostupnih informacija (public domain), osim onih za koje autor izričito ne zahtijeva nešto drugo. Na portal IUS-INFO nije dopušteno neautorizirano stavljati autorski zaštićene komercijalne programe.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge ako zbog njegovog propuštanja propisanih obveza iz prethodnog odlomka, treća osoba prema pružatelju usluge istakne zahtjeve u vezi s povredom autorskih prava odnosno ako pružatelju usluge nastane šteta. Za štetu koja je posljedica postupanja ili propusta korisnika, pružatelju usluge odgovara pretplatnik koji je tom korisniku omogućio upotrebu portala IUS-INFO.

7. SPRJEČAVANJE MITA I KORUPCIJE

Niti prodavač/kupac niti predstavnik prodavača/kupca nema znanja o prodavaču/kupcu ili bilo kojoj drugoj osobi s njima povezanoj ili osobi koja radi za ili u ime prodavača/kupca, izravno ili neizravno: (a) da čini ili prima (ili je suglasna da će činiti ili prihvatiti) bilo kakav doprinos, poklon, mito, popust (rabat), isplatu, utjecaj na isplatu, sitnu isplatu, ili drugu isplatu za ili od osobe, privatne ili javne, neovisno o obliku, neovisno je li u novcu, u kojem svojstvu ili uslugama (i) da bi dobio ili odobrio povoljnije postupanje pri osiguravanju poslovanja, (ii) platio za ili omogućio povoljnije postupanje za osiguravanje poslovanja, ili (iii) da bi dobio ili omogućio posebne ustupke ili za već dobivene posebne ustupke, za ili u ime prodavača/kupca ili (b) pribavlja ili zadržava bilo kakva sredstva ili imovinu koja nije zabilježena u knjigama i evidencijama prodavača/kupca, i u svakom je slučaju u suprotnosti s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji uređuju područje mita, korupcije i sprječavanje sukoba interesa.

8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Pretplatniku odnosno korisniku poznati su sljedeći pravni učinci:

 • da su znaci „IUS-INFO“, „EURO IUS-INFO“ i „LEXPERA“ zaštićeni Zakonom o žigu, a baze podataka Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
 • da su baze podataka na portalu IUS-INFO u cijelosti, kao i pojedinačno, zaštićene kao autorsko pravo pružatelja usluge i drugim propisima (zaštita od konkurencije i sl.)
 • da su pojedinačne jedinice u bazama portala IUS-INFO, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), zaštićene autorskim pravom njihovog autora.

Zaštita autorskih prava portala IUS-INFO, njegovih pojedinačnih baza i pojedinih jedinica u bazama, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Zaštita autorskih prava, a u vezi s bazom podataka, među ostalim, znači da pretplatnik odnosno korisnik može odjednom koristiti njene neznatne dijelove (kvalitativno ili kvantitativno), pretplatnik odnosno korisnik može slobodno koristiti pojedine propise i druge podatke. Za pojedinačne jedinice baze, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), pretplatniku odnosno naručitelju dopušteno je korištenje za vlastite potrebe. Svi drugi oblici daljnjeg distribuiranja, posredovanja odnosno omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u knjizi, objava na poslužitelju pretplatnika odnosno korisnika), izričito su zabranjeni.

Navedena se zabrana odnosi na sve oblike korištenja koji prelaze okvire vlastite uporabe, a posebno su zabranjeni sljedeći postupci:

 • korištenje znatnih dijelova (kvalitativno ili kvantitativno) podataka baza (npr. reproduciranje strukture baze ili dijelova strukture baze i sl.)
 • korištenje baza podataka u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način koji bi mogao povrijediti interese pružatelja usluge (npr. korištenje pročišćenih tekstova propisa preko okvira vlastitih potreba pretplatnika odnosno korisnika, sustavno i ponovljeno korištenje neznatnih dijelova baza podataka, itd.)
 • uklanjanje ili zamjena znakova „IUS-INFO“, „EURO IUS-INFO“ i „LEXPERA“ kada se oni ponavljaju na pojedinim podacima.

Pretplatnik odnosno korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi mu nastala zbog kršenja, u ovom poglavlju, dogovorenih obveza od strane pretplatnika odnosno korisnika. Odgovornost za kršenje obveza korisnika snosi pretplatnik.


Važenje od 1. 10. 2022.


LEXPERA d.o.o.