Poredano po:

Broj dokumenata: 1356

1
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija

Datum objave: 23.2.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rash...

2
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse?

Datum objave: 18.2.2021

Sažetak: Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1

3
Upravni sporovi na području ocjenjivanja državnih i lokalnih službenika

Datum objave: 16.2.2021

Sažetak: Institut (godišnjeg) ocjenjivanja sastavni je dio službeničkog prava. Zasad se procesno ostvaruje u kontekstu upravnog postupka i upravnog spora. Karakteristična pitanja što se javljaju pri sudskoj kontroli pojedinačnih odluka (upravnih akata) donesenih u predmetima ocjenjivanja državnih službenika ...

4
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu javnu nabavu u novijoj praksi

Datum objave: 11.2.2021

Sažetak: Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) propisuje postupke javne nabave, koje mogu primjenjivati naručitelji - obveznici primjene istoga Zakona. Osim postupaka javne nabave ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave društvenih i drugih posebnih usluga te pravila ...

5
Specifična obilježja prekršaja u sudskoj praksi

Datum objave: 9.2.2021

Sažetak: Odredbom članka 2. stavka 3. Prekršajnog zakona 1 je propisano da nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne)...

6
Novelirana revizija - dvije pravne dileme

Datum objave: 4.2.2021

Sažetak: Posljednjim je noveliranjem Zakona o parničnom postupku 1 , putem odredbe članka 68. Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2 , zakonodavac normativno intervenirao i u institut revizije koja se, do navedenog noveliranja, kolokvijalno nazivala i redovnom revizijom, a sada bi se je...

7
Kritički osvrt na sudske odluke u zemljišnoknjižnim predmetima

Datum objave: 2.2.2021

Sažetak: Neposredni povod ovome radu je jedna drugostupanjska odluka 1 u zemljišnoknjižnom predmetu. Odluka je zanimljiva iz razloga jer se u zemljišnoknjižni postupak, u kojem su stranke fizička osoba i likvidacijska masa pravne osobe, „uplela“ Republika Hrvatska (dalje: RH) po svom zastupniku temeljem zak...

8
Novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i problematika njihove primjene u praksi

Datum objave: 28.1.2021

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) na sjednici Građanskog odjela, održanoj 5. ožujka i 15. lipnja 2020. godine, prihvatio je pravno shvaćanje da se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. godine - mijenjaju.

9
Poslovni udjel kao bračna stečevina

Datum objave: 26.1.2021

Sažetak: U članku se prikazuju stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u pogledu sporova o poslovnom udjelu kao bračnoj stečevine. Ukazuje se na potrebu korištenja pravnih pojmova vezanih za ovu materiju te navode pravna sredstva koja su na raspolaganju tuži...

10
Neka sporna pitanja kod fiducijarnog prijenosa vlasništva, s posebnim osvrtom na obvezu plaćanja zajedničke pričuve

Datum objave: 21.1.2021

Sažetak: Stvarnopravno osiguranje tražbine je pojačanje položaja koji vjerovnik ima u obveznom odnosu, osnivanjem stvarnog prava na predmetu osiguranja (određenoj stvari ili s njom izjednačenom entitetu) koje ovlašćuje vjerovnika osigurane tražbine da je namiruje iz vrijednosti predmeta osiguranja, ne bude l...

11
Darovanje bez prave predaje

Datum objave: 19.1.2021

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo ugovor o darovanju bez prave predaje kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose uz osvrt na sudsku praksu.

12
Pravne osobe i njihove odgovorne osobe kao počinitelji kaznenog djela širenja zarazne bolesti

Datum objave: 14.1.2021

Sažetak: Epidemija 1 (zarazne) bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske proglašena je 11. ožujka 2020. 2 Postavlja se pitanje je li opravdano rigoroznije promatrati, tumačiti i primjenjivati kaznene norme u takvim životnim okolnostima. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ...

13
Pojedinačni ispravni postupak u svjetlu novog Zakona o zemljišnim knjigama

Datum objave: 12.1.2021

Sažetak: U radu se namjerava prikazati novo uređenje instituta pojedinačnog ispravnog postupka. Posebno će se apostrofirati nova rješenja i naglasiti određena sporna pitanja koja su uočena u praksi. Ono što je uvodno odmah potrebno reći s obzirom novo uređenje jest što se, kao izuzetak od pravila da se na po...

14
Sredstva objektivnog (stvarnog) pojačanja ugovorne obveze

Datum objave: 5.1.2021

Sažetak: Prava i obveze učesnika u obveznopravnom odnosu točno su fiksirane tako da je svaka strana ovlaštena zahtijevati svoje pravo i svaka je dužna ispuniti svoju obvezu onako kako ona glasi. Pored toga postoje pravni instituti kojima se pozicija jedne strane, u pravilu vjerovnika dodatno i pojačava. Rij...

15
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i privremeni zamjenik općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, nakon novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima

Datum objave: 31.12.2020

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen 23. prosinca 2020. u „Narodnim novinama“ broj 144/20. (u nastavku teksta: Novela Zakona), a stupio je na snagu prvoga dana od dana objave u „N...

16
Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora

Datum objave: 28.12.2020

Sažetak: Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002. 1 (dalje u tekstu: Okvirna odluka o EUN-u) prvi je instrument uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je stoga instrument za koji postoji najviše iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja pa s...

17
Treba li mijenjati sudsku praksu o datumu sudskog raskida ugovora o radu?

Datum objave: 22.12.2020

Sažetak: Određivanje dana prestanka ugovora o radu sudskim raskidom prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja dovodi do pravne nesigurnosti na strani radnika (kao slabije ugovorne strane) jer radnik, kada sudski raskid traži poslodavac, sve do donošenja sudske odluke ne zna kada će mu radni odnos prestat...

18
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom?

Datum objave: 21.12.2020

Sažetak: Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti ...

19
Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i poteškoće u ovrsi

Datum objave: 18.12.2020

Sažetak: U članku se razmatra slučaj iz aktualne sudske prakse glede zahtjeva radi polaganja računa i naknade štete koji su postavljeni u stupnjevitoj tužbi protiv više tuženika kao suparničara. Ukazuje se na poteškoće koje su nastale nakon dovršenog prvog stadija postupka u kojem je odlučeno o tzv. manifest...

20
Odgovornost države za rad sudaca - aktualna sudska praksa

Datum objave: 14.12.2020

Sažetak: Odredba čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima 1 propisuje da je onaj tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje, dakle predmnijeva se obična nepažnja. Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odg...

21
Izmjena Uredbe o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Datum objave: 11.12.2020

Sažetak: U Rezoluciji Europskog parlamenta o strategiji jedinstvenog tržišta podržana je potreba za djelovanjem u pogledu sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Europskoj uniji i apeliralo se na Komisiju da prije 2019. godine uvede i provede izuzeće od svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvodnju kako bi se...

22
Zadržavanje uhićenika u slučaju postojanja osnova za istražni zatvor

Datum objave: 9.12.2020

Sažetak: Prethodni kazneni postupak razdoblje je prikupljanja podataka bitnih za uspješno vođenje procesa radi stvaranja zaključka o postojanju tzv. početne osnovane sumnje 1 , traženog stupnja vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo. Osiguranje nazočnosti osumnjičenika za potrebe kaznenog postupka nerij...

23
Nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Datum objave: 7.12.2020

Sažetak: S obzirom na to da se i nakon novele Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja 2020. godine pojavila potreba za daljnjim izmjenama i dopunama istog Zakona, prvenstveno iz razloga omogućavanja djelotvornog upravljanja krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19 te ...

24
Vođenje poslova podružnice ustanove i ovlaštenja u svezi s radnim odnosima radnika u podružnici ustanove

Datum objave: 1.12.2020

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje d...

25
Uredba o nasljeđivanju kroz praksu suda Europske unije

Datum objave: 26.11.2020

Sažetak: U državama članicama Europske unije je pet godina u primjeni Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o...

26
Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku

Datum objave: 25.11.2020

Sažetak: U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građansko ...

27
Uređenje rada od kuće u realnom i javnom sektoru u vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19

Datum objave: 23.11.2020

Sažetak: Autorica u članku obrađuje institut rada na izdvojenom mjestu rada u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, s posebnim naglaskom na uređenje tog instituta u državnim službama i drugim javnim tijelima te u korelaciji s važećim propisima o zaštiti na radu. Kako su to već mnogi autori srodn...

28
Institut stečaja lokalne samouprave: odgovor na izazove financijskog upravljanja lokalnom samoupravom izazvane virusom COVID 19?

Datum objave: 20.11.2020

Sažetak: Pozitivno stečajno pravo, za sada, isključuje mogućnost provođenja stečaja nad jedincima lokalne samouprave (Stečajni zakon, čl. 3. st. 2.). Čak bi bilo ispravnije istaknuti da, za sada, nikakva konkretna ex post pravna rješenja ne postoje u slučaju da lokalna jedinica postane insolventna. Stoga o i...

29
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda

Datum objave: 16.11.2020

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odluči...

30
(Ne)nasljedivost tzv. stalnog veza u luci?

Datum objave: 13.11.2020

Sažetak: Analizom akata pojedinih županijskih lučkih uprava (dalje: ŽLU) mora se uočiti različito normiranje (ne)nasljeđivanja tzv. stalnog veza. Uglavnom postoje tri kategorije propisivanja (ne)nasljeđivanja stalnog veza a) akti koji dopuštaju nasljeđivanje, b) akti koji ne dopuštaju nasljeđivanje, c) ugovo...

31
Neke posebnosti upravnih sporova u predmetima zaštite osobnih podataka

Datum objave: 11.11.2020

Sažetak: Pravno uređenje zaštite osobnih podataka, koje je u članicama Europske unije na snazi od 25. svibnja 2018., tema je brojnih analiza u novijem razdoblju. U ovome radu razmatramo tek jedan manji dio spomenute materije - ulogu hrvatskoga upravnog sudstva pri implementaciji Uredbe (EU) 2016/679 Europsko...

32
Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama

Datum objave: 9.11.2020

Sažetak: U ugovornim odnosima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, u slučaju zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze, osim zateznih kamata postoji zakonom propisana obveza dužnika na plaćanje posebne paušalne naknade vjerovniku u iznosu od 40 ...

33
Iskustvo gospodarskog subjekta kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti u postupku javne nabave

Datum objave: 6.11.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), koja se odnosi na pitanje referenci odnosno iskustva gospodarskog subjekta iz prije izvršenih ug...

34
Nova „važeća (pretežno) sudska praksa“ Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kontekstu uzročne veze i neimovinske štete uslijed smrti bliske osobe

Datum objave: 4.11.2020

Sažetak: Predmet obrade ovog rada je jedna specifična vrsta neimovinske štete: neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje uslijed smrti bliske osobe u kontekstu uzročne veze i nečega što je Vrhovni sud Republike Hrvatske (dalje: VSRH) nazvao „važeća (pretežno) sudska praksa“ 2 (podvu...

35
Uvreda u političkom diskursu

Datum objave: 2.11.2020

Sažetak: Pitanja i probleme koje u ime i za račun građana rješavaju demokratski odabrani predstavnici vlasti u svakom suvremenom demokratskom društvu neminovno dovode do sukobljavanja vladajućeg programa i opozicionih prijedloga u pogledu politike koja će biti primijenjena, što danas, uvažavajući stvarno i u...

36
Obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.10.2020

Sažetak: U članku se obrađuje obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: službenici), propisani u dijelu/glavi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o pravima i obvezama služ...

37
Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice

Datum objave: 28.10.2020

Sažetak: Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate zadužn...

38
Kažnjavanje građana zbog nenošenja zaštitne maske za vrijeme epidemije zarazne bolesti COVID-19

Datum objave: 26.10.2020

Sažetak: 10. srpnja 2020. donesena je Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 80/20.). Stupila je na snagu danom donošenja, s početkom primjene od 13. srpnja 2020. Nastavno je dopunjena Odlukom o dopuni Odluke...

39
Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

Datum objave: 22.10.2020

Sažetak: Razvoj lijeka zahtijeva vrlo dug vremenski period i intenzivna istraživanja te je izuzetno skup i rizičan proces, što patentnu zaštitu u farmaceutskoj industriji čini specifičnom i različitom od onih u drugim industrijama 1 . Proizvođači originalnog/inovativnog lijeka (lijek koji sadrži novu djelatn...

40
Obvezno mirenje kao poticaj za jačanje pregovaračkog okruženja

Datum objave: 20.10.2020

Sažetak: U radu se sagledavaju učinci mirenja na svijest građana i struke u okviru civilne grane sudovanja. Kako bi se domislio doseg novih zakonskih rješenja usporedo sa analizom europskih dokumenata tematizira se budući smjer mirenja kao alternativne metode rješavanja sporova. Time se otvara završno razmat...

41
Imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava - sustavni zakon, posebni zakoni i nadležnost

Datum objave: 15.10.2020

Sažetak: U ovom članku obrađuje se na sveobuhvatan način pravni temelj, odnosno sustavni zakon, posebni zakoni i nadležno tijelo za imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica) u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava, s posebnim osvrt...

42
Neka pitanja razmjernosti sudske/izvansudske te porezne ovrhe u razdoblju COVID-19 krize

Datum objave: 13.10.2020

Sažetak: SARS-CoV-2, koji se pojavio 2019., zahvatio je cijeli svijet. U hrvatskome pravnom sustavu to je rezultiralo i određenim zakonskim aktivnostima. Imajući na umu da parlamenti igraju ključnu ulogu u osiguravanju usklađenosti izvanrednih restriktivnih mjera s načelima zakonitosti i razmjernosti, tijeko...

43
e-Komunikacija

Datum objave: 8.10.2020

Sažetak: Odredbom čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, od 24. srpnja 2019. godine ("Narodne novine" broj 70/19.; u daljnjem tekstu: ZID ZPP/19), u Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Rep...

44
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi

Datum objave: 6.10.2020

Sažetak: U ovom radu se ukazuje na bitne razlike u tumačenju nekog pravnog propisa za razliku od tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju. Posebno je ukazano na nejasne odredbe ugovora i općih uvjeta ugovora te kako ih valja tum...

45
Zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu

Datum objave: 1.10.2020

Sažetak: U ovom članku autorica analizira zakone iz područja vodno-komunalnog gospodarstva: Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

46
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Datum objave: 29.9.2020

Sažetak: Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Njegov učinak je izdvajanje određene samostalne uporabne cjeline nad kojom suvlasnik ostvaruje ovla...

47
Empatija prema počinitelju kazenog djela

Datum objave: 24.9.2020

Sažetak: Kazneni suci moraju obrazložiti svoju odluku o krivnji i odgovornosti počinitelja kojemu sude, a navedeno obrazloženje može i ne mora sadržavati (osobni) stav o razumijevanju njegovog emocionalnog stanja tempore criminis i posebno, dodatno u trenutku izricanja presude i kazne. Za potrebe ovog rada n...

48
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH

Datum objave: 22.9.2020

Sažetak: Zaštita ustavnog prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava, osigurava se u redovitom postupku koji se pokreće ustavnom tužbom na temelju članka 62. Ustavnog zakona protiv pojedinačnog akta tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (...

49
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno?

Datum objave: 17.9.2020

Sažetak: Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), na svojoj drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. (2/20) zauzeo je pravno shvaćanje 1 (dalje: Kriteriji 2020) o promjeni Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete ...

50
Posebnosti pravnog položaja radnika koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten, a nije tražio vraćanje na posao

Datum objave: 15.9.2020

Sažetak: Radnik, osim u slučaju otkaza zbog nazadovoljavanja na probnom radu, u sporu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza može tražiti vraćanje na posao. No, osim ispunjavanja pretpostavki potrebnih za zaključak da je njegov tužbeni zahtjev osnovan, kada tijekom postupka preinačuje tužbu uvijek je ograničen...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje