Poredano po:

Broj dokumenata: 1379

1
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH

Datum objave: 10.5.2021

Sažetak: U ovom radu bit će govora o zastari nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete ili o tumačenju zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.

2
Osiguranje života u korist treće osobe

Datum objave: 6.5.2021

Sažetak: Ugovor u korist trećeg je onaj ugovor "iz kojeg treća osoba (korisnik, op.a.) neposredno stječe pravo da od jednog ugovaratelja zahtijeva izvršenje određene radnje za sebe, a ovaj mu je obvezan tu radnju izvršiti" 13 . Treća osoba - korisnik najčešće stječe svoje pravo na osnovu posebne ugovorne odr...

3
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave u novijoj praksi Državne komisije i Visokoga upravnog suda

Datum objave: 4.5.2021

Sažetak: Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u člancima 283. - 288., donosi odredbe o kriterijima za odabir ponude u postupcima javne nabave.

4
Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ograničenje prava i sloboda

Datum objave: 29.4.2021

Sažetak: Temeljna prava su u državama članicama Europske unije na nacionalnoj razini zajamčena i zaštićena Ustavima svake pojedinačne države članice te Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), dok je na razini Eu...

5
Satira u praksi ECHR-a i domaćih sudova - pratimo li zadane europeizirane standarde?

Datum objave: 27.4.2021

Sažetak: Uvijek su se vodile i vodit će se brojne polemike između onih koji smatraju da satira nije uvijek pogodan žanr i onih koji smatraju da satira ne treba patiti od bilo kakve političke ili bilo koje druge korektnosti. Ipak pravo na sloboda izražavanja, pa samim time i pravo na satiru, je jedno od prava...

6
Osiguranje od odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora i prokurista

Datum objave: 22.4.2021

Sažetak: Pravo osiguranja grana je koja doživljava veliki razvoj te je donijela i novine po pitanju odgovornosti članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, izvršnih direktora i prokurista za propuste zakonskih obveza. Osiguranje od profesionalnih odgovornosti jedna je od najmlađih grana osiguranja. Povred...

7
Obligatorni istražni zatvor prema VIII. noveli Zakona o kaznenom postupku i sudskoj praksi

Datum objave: 20.4.2021

Sažetak: Istražni zatvor prema hrvatskom zakonodavstvu može biti određen tijekom kaznenog postupka (fakultativni istražni zatvor), ali mora biti određen pri izricanju kazne zatvora od pet godina ili više u trenutku donošenja nepravomoćne presude (obligatorni istražni zatvor), čak i u slučajevima kada se okri...

8
Argument zdravog razuma u upravnom sporu

Datum objave: 15.4.2021

Sažetak: U novije vrijeme argument zdravog razuma, prvotno inauguriran od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, sve je prisutniji pri odlučivanju primjenjivača pravnih normi.

9
Tri izdvojena slučaja posebne regulacije prava na dopust u hrvatskom radnom pravu - de lege lata i de lege ferenda

Datum objave: 13.4.2021

Sažetak: Za razliku od odmora (stanka, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor), dopust je vrijeme u kojemu je radnik oslobođen obveze rada i to ne radi naknade odnosno obnove fizičke i umne snage, nego iz razloga određenih propisanih slučajeva koji su pretpostavka korištenja dopusta kao prava odnosno mo...

10
Preinaka ili prestanak obveza obnovom, nagodbom i zamjenom ispunjenja

Datum objave: 8.4.2021

Sažetak: U članku se razmatraju sporazumi ugovornih strana kojima ugovaraju preinaku odnosno prestanak postojećih obveza te stvaranje i prihvaćanje novih obveza: obnovom (novacijom), nagodbom ili zamjenom ispunjenja predmeta obveze. Budući da se takvi sporazumi sklapaju pod određenim i različitim zakonskim p...

11
Postupanje i uloga javnih bilježnika u svjetlu noveliranog postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Datum objave: 6.4.2021

Sažetak: Krajem 2020. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. 1 Tim zakonom uvedene su brojne značajne novine u uređenju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Među tim novinama posebno su značajne one koje se tiču postupanja i uloge javnih bilježnika. Autor u radu kritički analizi...

12
Zatvaranje knjige položenih ugovora

Datum objave: 1.4.2021

Sažetak: Ukidanjem društvenog vlasništva početkom 1990-tih godina 1 došlo je do ponovne afirmacije zemljišnih knjiga kao javnog registra u kojeg se upisuju stvarna prava na nekretninama.

13
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.3.2021

Sažetak: Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni...

14
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije (povodom odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Datum objave: 25.3.2021

Sažetak: Sukladno čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, 1 svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: USUD) ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti … kojim je odlučeno o njegovim pravima i obveza…. povrijeđeno ljudsko pravo ili teme...

15
Sudsko utvrđivanje rehabilitacije osuđenika i tretiranje recidivista

Datum objave: 23.3.2021

Sažetak: Počinitelj kaznenog djela koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenim posebnim zakonom, smatrati se osobom koja nije počinila kazneno djelo, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje ...

16
Onemogućavanje zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj

Datum objave: 18.3.2021

Sažetak: Normativno uređenje parničnog postupka u posljednjim je desetljećima doživjelo velike promjene. Važeći Zakon o parničnom postupku 1 , premda njegov razvoj nije dovršen, postupno poprima obilježja modernog procesnog zakona. To se očituje npr. kroz afirmaciju raspravnog načela uz usporedno postroženje...

17
Redefiniranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

Datum objave: 16.3.2021

Sažetak: Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 70/19., dalje: ZID ZoDS), 1 koje je Hrvatski sabor donio u redovnom postupku kroz dva čitanja, a koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019., došlo je do redefiniranja naziva državnog stručnog ispita u državni ispit. Pri tome, valja naglasiti k...

18
Sloboda izražavanja u radnom odnosu - najnovija praksa ESLJP-a i Ustavnog suda RH

Datum objave: 12.3.2021

Sažetak: U radnim sporovima ponekad se dopuštenost otkaza ugovora o radu ispituje kroz primjenu ustavnog prava na slobodu izražavanja.

19
Odnos Europskog uhidbenog naloga i izručenja prema praksi Suda Europske unije

Datum objave: 11.3.2021

Sažetak: Izručenje između država članica EU i trećih država regulirano je nacionalnim zakonodavstvima, bilateralnim i multilateralnim ugovorima. Najvažniji multilateralni ugovor je Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957. 1 , koju je ratificiralo svih 47 europskih zemalja i tri države koje nisu...

20
Imenovanje ravnatelja ustanova i davanje suglasnosti na statut ustanova - nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača javnih ustanova

Datum objave: 9.3.2021

Sažetak: U ovom članku ćemo navesti i analizirati odredbe propisa o nadležnim tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), kao osnivačima ustanova za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLP(R)S, odnosno za tr...

21
Učinak presude Europskog suda na trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

Datum objave: 4.3.2021

Sažetak: Trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti određeno je člankom 13. Uredbe 1 , ali pojavila su se neka pitanja u praksi na koje je Sud Europske unije morao dati odgovor. Prema presudi Suda Europske unije C-471/14, donesenoj dana 6. listopada 2015. godine, datum izdavanja prvog odobrenja za stavljanje pro...

22
Tretman imovine u hrvatskome građanskom pravu

Datum objave: 2.3.2021

Sažetak: U članku se razmatraju razni aspekti imovine kao važne kategorije građanskog prava. Ukazuje se na njezinu višeznačnost u gospodarskom, pravnom i knjigovodstvenom smislu. Raščlanjuje se odnos imovine i vlasništva te se upozorava na višestruku funkciju imovine. Također se uspoređuje pojam imovine s pr...

23
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada

Datum objave: 25.2.2021

Sažetak: Postojeći sustav oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon) ("Narodne novine", br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) i Pravilnikom o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. ...

24
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija

Datum objave: 23.2.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rash...

25
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse?

Datum objave: 18.2.2021

Sažetak: Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1

26
Upravni sporovi na području ocjenjivanja državnih i lokalnih službenika

Datum objave: 16.2.2021

Sažetak: Institut (godišnjeg) ocjenjivanja sastavni je dio službeničkog prava. Zasad se procesno ostvaruje u kontekstu upravnog postupka i upravnog spora. Karakteristična pitanja što se javljaju pri sudskoj kontroli pojedinačnih odluka (upravnih akata) donesenih u predmetima ocjenjivanja državnih službenika ...

27
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu javnu nabavu u novijoj praksi

Datum objave: 11.2.2021

Sažetak: Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) propisuje postupke javne nabave, koje mogu primjenjivati naručitelji - obveznici primjene istoga Zakona. Osim postupaka javne nabave ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave društvenih i drugih posebnih usluga te pravila ...

28
Specifična obilježja prekršaja u sudskoj praksi

Datum objave: 9.2.2021

Sažetak: Odredbom članka 2. stavka 3. Prekršajnog zakona 1 je propisano da nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne)...

29
Novelirana revizija - dvije pravne dileme

Datum objave: 4.2.2021

Sažetak: Posljednjim je noveliranjem Zakona o parničnom postupku 1 , putem odredbe članka 68. Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2 , zakonodavac normativno intervenirao i u institut revizije koja se, do navedenog noveliranja, kolokvijalno nazivala i redovnom revizijom, a sada bi se je...

30
Kritički osvrt na sudske odluke u zemljišnoknjižnim predmetima

Datum objave: 2.2.2021

Sažetak: Neposredni povod ovome radu je jedna drugostupanjska odluka 1 u zemljišnoknjižnom predmetu. Odluka je zanimljiva iz razloga jer se u zemljišnoknjižni postupak, u kojem su stranke fizička osoba i likvidacijska masa pravne osobe, „uplela“ Republika Hrvatska (dalje: RH) po svom zastupniku temeljem zak...

31
Novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i problematika njihove primjene u praksi

Datum objave: 28.1.2021

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) na sjednici Građanskog odjela, održanoj 5. ožujka i 15. lipnja 2020. godine, prihvatio je pravno shvaćanje da se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. godine - mijenjaju.

32
Poslovni udjel kao bračna stečevina

Datum objave: 26.1.2021

Sažetak: U članku se prikazuju stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u pogledu sporova o poslovnom udjelu kao bračnoj stečevine. Ukazuje se na potrebu korištenja pravnih pojmova vezanih za ovu materiju te navode pravna sredstva koja su na raspolaganju tuži...

33
Neka sporna pitanja kod fiducijarnog prijenosa vlasništva, s posebnim osvrtom na obvezu plaćanja zajedničke pričuve

Datum objave: 21.1.2021

Sažetak: Stvarnopravno osiguranje tražbine je pojačanje položaja koji vjerovnik ima u obveznom odnosu, osnivanjem stvarnog prava na predmetu osiguranja (određenoj stvari ili s njom izjednačenom entitetu) koje ovlašćuje vjerovnika osigurane tražbine da je namiruje iz vrijednosti predmeta osiguranja, ne bude l...

34
Darovanje bez prave predaje

Datum objave: 19.1.2021

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo ugovor o darovanju bez prave predaje kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose uz osvrt na sudsku praksu.

35
Pravne osobe i njihove odgovorne osobe kao počinitelji kaznenog djela širenja zarazne bolesti

Datum objave: 14.1.2021

Sažetak: Epidemija 1 (zarazne) bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske proglašena je 11. ožujka 2020. 2 Postavlja se pitanje je li opravdano rigoroznije promatrati, tumačiti i primjenjivati kaznene norme u takvim životnim okolnostima. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ...

36
Pojedinačni ispravni postupak u svjetlu novog Zakona o zemljišnim knjigama

Datum objave: 12.1.2021

Sažetak: U radu se namjerava prikazati novo uređenje instituta pojedinačnog ispravnog postupka. Posebno će se apostrofirati nova rješenja i naglasiti određena sporna pitanja koja su uočena u praksi. Ono što je uvodno odmah potrebno reći s obzirom novo uređenje jest što se, kao izuzetak od pravila da se na po...

37
Sredstva objektivnog (stvarnog) pojačanja ugovorne obveze

Datum objave: 5.1.2021

Sažetak: Prava i obveze učesnika u obveznopravnom odnosu točno su fiksirane tako da je svaka strana ovlaštena zahtijevati svoje pravo i svaka je dužna ispuniti svoju obvezu onako kako ona glasi. Pored toga postoje pravni instituti kojima se pozicija jedne strane, u pravilu vjerovnika dodatno i pojačava. Rij...

38
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i privremeni zamjenik općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, nakon novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima

Datum objave: 31.12.2020

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen 23. prosinca 2020. u „Narodnim novinama“ broj 144/20. (u nastavku teksta: Novela Zakona), a stupio je na snagu prvoga dana od dana objave u „N...

39
Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora

Datum objave: 28.12.2020

Sažetak: Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002. 1 (dalje u tekstu: Okvirna odluka o EUN-u) prvi je instrument uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je stoga instrument za koji postoji najviše iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja pa s...

40
Treba li mijenjati sudsku praksu o datumu sudskog raskida ugovora o radu?

Datum objave: 22.12.2020

Sažetak: Određivanje dana prestanka ugovora o radu sudskim raskidom prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja dovodi do pravne nesigurnosti na strani radnika (kao slabije ugovorne strane) jer radnik, kada sudski raskid traži poslodavac, sve do donošenja sudske odluke ne zna kada će mu radni odnos prestat...

41
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom?

Datum objave: 21.12.2020

Sažetak: Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti ...

42
Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i poteškoće u ovrsi

Datum objave: 18.12.2020

Sažetak: U članku se razmatra slučaj iz aktualne sudske prakse glede zahtjeva radi polaganja računa i naknade štete koji su postavljeni u stupnjevitoj tužbi protiv više tuženika kao suparničara. Ukazuje se na poteškoće koje su nastale nakon dovršenog prvog stadija postupka u kojem je odlučeno o tzv. manifest...

43
Odgovornost države za rad sudaca - aktualna sudska praksa

Datum objave: 14.12.2020

Sažetak: Odredba čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima 1 propisuje da je onaj tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje, dakle predmnijeva se obična nepažnja. Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odg...

44
Izmjena Uredbe o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Datum objave: 11.12.2020

Sažetak: U Rezoluciji Europskog parlamenta o strategiji jedinstvenog tržišta podržana je potreba za djelovanjem u pogledu sustava svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Europskoj uniji i apeliralo se na Komisiju da prije 2019. godine uvede i provede izuzeće od svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvodnju kako bi se...

45
Zadržavanje uhićenika u slučaju postojanja osnova za istražni zatvor

Datum objave: 9.12.2020

Sažetak: Prethodni kazneni postupak razdoblje je prikupljanja podataka bitnih za uspješno vođenje procesa radi stvaranja zaključka o postojanju tzv. početne osnovane sumnje 1 , traženog stupnja vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo. Osiguranje nazočnosti osumnjičenika za potrebe kaznenog postupka nerij...

46
Nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Datum objave: 7.12.2020

Sažetak: S obzirom na to da se i nakon novele Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja 2020. godine pojavila potreba za daljnjim izmjenama i dopunama istog Zakona, prvenstveno iz razloga omogućavanja djelotvornog upravljanja krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19 te ...

47
Vođenje poslova podružnice ustanove i ovlaštenja u svezi s radnim odnosima radnika u podružnici ustanove

Datum objave: 1.12.2020

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje d...

48
Uredba o nasljeđivanju kroz praksu suda Europske unije

Datum objave: 26.11.2020

Sažetak: U državama članicama Europske unije je pet godina u primjeni Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o...

49
Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku

Datum objave: 25.11.2020

Sažetak: U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građansko ...

50
Uređenje rada od kuće u realnom i javnom sektoru u vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19

Datum objave: 23.11.2020

Sažetak: Autorica u članku obrađuje institut rada na izdvojenom mjestu rada u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, s posebnim naglaskom na uređenje tog instituta u državnim službama i drugim javnim tijelima te u korelaciji s važećim propisima o zaštiti na radu. Kako su to već mnogi autori srodn...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje