Poredano po:

Broj dokumenata: 357082

1
Gž Zk 82/2021-2; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice na rješenje zemljišnoknjižnog referenta  broj: Z-14159/20 od 2. studenog 2020. kojim je predlagateljici naloženo da plati sudsku pristojbu u ukupnom iznosu od 1.325,00 kn i to rješenje je potvrđeno. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi pred...

2
Gž Zk 916/2020-2; 11.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim, rješenjem odbijen je prigovor protustranke K. B. i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-15485/19 od 13. prosinca 2019. kojim je u odnosu na protustranku temeljem Prijavnog lista za zemljišnu knjigu klasa: 932-06/19-02/390 Ur. broj:541...

3
Gž 1512/2019-2; 10.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u toč. I. izreke utvrđeno je da je tužiteljica povukla tužbu, dok je u toč. II. izreke naloženo tužiteljici da 1. tuženiku G. Z. naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.500,00 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama počev od 6. lipnja 2019. pa d ...

4
CASE OF MAASSEN v. THE NETHERLANDS; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF HASSELBAINK v. THE NETHERLANDS; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF ZOHLANDT v. THE NETHERLANDS; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF USPANOV AND OTHERS v. RUSSIA; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF LAPTEV v. RUSSIA; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF TOKEL v. TURKEY; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF XHOXHAJ v. ALBANIA; 9.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
Gž Zk 930/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja od 23. srpnja 2020. i potvrđeno rješenje istog prvostupanjskog suda posl.br. Z-7497/2020 od 7. srpnja 2020. te je naložen upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul. 5595 k.o. P.. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobijaju predlagatelj...

12
Gž 62/2021-2; 5.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 18.000,00 kuna sa zateznom kamatom od 09. svibnja 2019. do isplate i trošak postupka od 8.692,50 kuna sa zateznom kamatom  od 30. listopada 2020. do isplate. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu zatezne...

13
Gž Zk 35/2021-2; 5.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu broj Z-5523/2017 od 12. listopada 2017., toč. II. izreke naložen je upis zabilježbe odbijanja prigovora u Popis I k.o. K. u odnosu na čest. zem. 1049/4, morska obala 55 m2, toč. II...

14
Gž 1164/2020-4; 5.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku D. F. iz A3 , OIB: B2 da tužitelju V. V. iz A1 , OIB: B1 naknadi štetu u iznosu od 22.980,00 kn, sve zajedno sa zakonskom zatezn ...

15
CASE OF JURČIĆ v. CROATIA; 4.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF GOROPATSKIY AND OTHERS v. UKRAINE; 4.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF VOROTŅIKOVA v. LATVIA; 4.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
Gž 783/2020-3; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim zahtijeva da joj tužena isplati iznos od 12.500,00 EUR protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, s kamatama koje po važećoj stopi teku na taj iznos od 24. listopada 2015. godin...

19
II 4 Kr 8/2021-4; 4.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Novom Zagrebu, na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), u kaznenom predmetu ...

20
Gž Zk 25/2021-2; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Zemljišnoknjižni sudac pod toč. I. izreke odbio je kao neosnovan prigovor predlagateljice A. P. i potvrdio rješenje Općinskog suda u Splitu Posebnog zemljišnoknjižnog odjela u Kaštel Lukšiću br. Z-44358/18 od 10. listopada 2019. kojim je odbijen prijedlog predlagateljice za uknjižbu prava vlasništva...

21
Gž 486/2019-3; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju zaključen dana 01.veljače 2012.godine u Belišću i ovjeren kod ovoga suda pod br. R2-9/12 između tužiteljice K. K. iz A3 , OIB: B3 i tuženice I. S. iz A7 ...

22
Gž 596/2019-3; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je. "I. 1. Nalaže se tuženiku J. O. da tužiteljici Republici Hrvatskoj preda u posjed slobodne od osoba i stvari nekretninu označenu kao 58 PTC (proizvodno-tehnološka cjelina) u javnom pozivu od 28.listopada 2014.godine na dijelu k.č. 11859/7 k.o. Metković PL ...

23
Gž 357/2020-2; 3.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim zahtijeva od tuženika isplatu iznosa od 54.423,60 kuna s kamatama od dana podnošenja tužbe, naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 66.188,00 kuna, a odbijen je tuženik sa zahtjevom za naknadom troška u...

24
III Kr 10/2021-3; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 8. ožujka 2019. br. Kzd-27/2017-22 i presuda i rješenje Županijskog suda u Osijeku od 23. svibnja 2019. br. Kžzd-33/2019-4, osuđen je M. T. zbog kaznenog djela iz čl. 155. st. 2. u vezi čl. 154. st. 1. toč. 1. KZ/11. na kaznu zatvo...

25
II Kž 18/2021-4; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi D. Š. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju tri godine i dva mjeseca zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. u vezi stavaka 1. i 2. KZ/11...

26
II Kž 33/2021-4; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku, u tijeku postupka nakon dopuštene obnove kaznenog postupka protiv optuženog D. V. zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH, pod točkom I. je na temelju članka 507. stavka 5. Zakona o kaznenom...

27
Gž 420/2019-2; 3.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev radi vraćanja u ostavinu darova učinjenih tuženiku na osnovi Ugovora o darovanju sklopljenog između pok. ostavitelja I. Š. pok. I. Š. i ovdje tuženika A. Š. pok. A. Š. p. A. u Šibeniku 02. travnja 1991. (¼ dijela nekre...

28
U-II/3872/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tomislav Bunčić iz Slunja (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Sanja Artuković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 18. kolovoza 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 7. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta ("Narodne ...

29
U-II/1/2021; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mario Rihtarić iz Čakovca podnio je 2. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/20.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici odr...

30
U-II/92/2021; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dragan Feher iz Čakovca podnio je 5. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/20.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održa...

31
U-II-93-2021 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 18. prosinca 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zak...

Broj odluke: U-II-93/2021 i dr.

32
U-I/2513/2015; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 88. Ustava, predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o preuzimanju dioničkih društava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. Zakon o preuzimanju dioničkih društava objavljen je u "Narodnim novina ....

33
U-I/402/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 22. veljače 2013. donio Zakon o sudovima, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 6. ožujka 2013., a stupio je na snagu 14. ožujka 2013. Zakon o sudovima (u daljnjem tekstu: ZoSud) nakon toga je mijenjan odnos ......

34
U-II/4784/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 30. lipnja 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakon...

35
U-II/5305/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Dario Šavorić (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Hrvoje Kovač, odvjetnik u Bjelovaru, podnio je 13....

36
U-II/5793/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), CAMMEO FRANŠIZA d.o.o. Podružnica Zagreb (u daljnjem tekstu: predlagateljica) koju zastupa Ivan Luetić, odvjetni...

37
U-I-5918/2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sustavu civilne zaštite donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske Odlukom od 15. srpnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 82 od 24. srpnja 2015. i stupio je na sn ....

38
U-II-5920-2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 25. listopada 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.; u daljnjem tekstu: ZZP) u vezi s člankom 18. Zakona o...

39
U-II-6136/2020 i dr.; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) donio je 18. prosinca 2020., na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.) u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zak...

40
Gž 266/2019-2; 3.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. -. K. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-66/15 od 5. ožujka 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku T. J. iz A3 , OIB: B2 , da i ...

41
CASE OF STEFANOV v. BULGARIA; 2.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
42
CASE OF STRØBYE AND ROSENLIND v. DENMARK; 2.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
43
CASE OF X AND OTHERS v. BULGARIA; 2.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
44
CASE OF N.O. v. RUSSIA; 2.2.2021 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
45
Gž 1606/2020-2; 2.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom toč. I izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Š.-S. iz Z. poslovni broj: Ovrv-11997/15 od 3. srpnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženici platiti tužitelju iznos od 587,94 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedi...

46
Gž Zk 936/2020-2; 2.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta istoga suda broj Z-199/2015-2 od 31. ožujka 2015. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija predlagatelj zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijal...

47
II Kž 34/2021-4; 2.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u postupku nakon podignute optužnice protiv okrivljenog T. S. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 328. stavka 1. i drugih KZ/11., pod točkom I./ izreke, na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavaka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku...

48
II Kž 35/2021-4; 2.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u postupku nakon podignute optužnice protiv okrivljenog T. S.1 i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 328. stavka 1. i drugih KZ/11., pod točkom I./ izreke, na temelju članka 125. stavka 1. točke 3. ZKP/08., ukinut je istražni zatvor protiv okri...

49
I Kž 43/2021-4; 2.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju čl. 59. KZ/11-I u vezi čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. ZIKZ-a, odbijen je prijedlog zatvorenika za uvjetni otpust. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik D. K. osobno zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se p...

50
Gž 1256/2020-2; 2.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je ona tražila da se naloži tuženiku da joj isplati iznos od 70.000,00 kuna zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 7. studenog 2017. i da joj naknadi troškove postupka (I), a tužiteljici je naloženo da tuženiku nadoknadi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a